Træning af vanskelige rekrutter i hæren

Og træning af studenter i discipelskab i Revive Israel

I dag hjælper jeg med at lede discipelskabsprogrammet i Revive Israel i ”Revive Israel Community Farm Discipelship Center” i Judæas bjerge.


For adskillige år siden aftjente jeg min værnepligt i hæren (IDF) som eksercer- sergent for nye rekrutter ved Havat Hashomer – en træningsbase i Galilæa specielt for problemfyldte og underprivilegerede unge mænd. I en regulær hær ville disse udfordrede unge mænd næppe være anset for egnede til militærtjeneste. Men eftersom Israel har almindelig værnepligt ”en folkets hær,” får de en chance for at deltage og på den måde blive integreret i det israelske samfund. Det lykkes for mange af dem, og mange får på den måde adgang til fremtidige muligheder efter deres militærtjeneste. I min rolle som befalingsmand tog jeg imod fire grupper rekrutter (hver på op til 15 soldater) med forskellig baggrund og med alle slags udfordringer. Under deres 3 måneders grundlæggende træning lærte jeg dem at skyde med riffel, benytte førstehjælp, beherske kommunikationsudstyr og tilpasse sig militærlivet.


Jeg tror, at der er noget i det israelske samfund, selv blandt sekulære israelere, som er motiveret af Bibelen og rækker ud til dem, som er svage. Derfor er IDF villig til at ”spilde” ressourcer på disse udfordrede unge mænd. Hæren investerer i dem for at styrke deres karakter. Dette er ikke noget, man kan tage for givet. Jeg tror, det stam-mer fra en tro på Gud og ikke blot menneskelighed. Et andet element, som bidrager til denne politik, er vigtigheden af jødernes sammenhold efter forfølgelserne fra alle steder.


Min militærtjeneste var hård; men den gav mig også en stor følelse af tilfredsstillel-se. Jeg havde nogle soldater, som skrev breve til mig efter deres tjeneste. De sagde til mig, at jeg var som en anden mor for dem til trods for, at jeg var hård som befa-lingsmand. Ingen havde nogensinde krævet reelle resultater af disse mænd før. Vi havde et slogan, ”krav er lig med tillid.” Så hver gang jeg beordrede dem til at gøre noget, var det i virkeligheden at give budskabet, at ”Jeg tror på, at I kan klare det!”


Nu i Revive Israel


Dette er også, hvad vi ser hos studenterne i Revive Israels discipelskab. En del af det, vi gør, hjælper med at bibringe og endda afkræve forskellige discipliner og vaner, såsom daglig læsning i Skrifterne, praktisk arbejde med dyrkning af grøntsager osv. Disciplene skal være ansvarlige for det, de gør. I begge slags træning bibringer vi gode vaner for livet. I hæren var det for at være præcise og adlyde de overordnede. En del af både den militære og den åndelige disciplin er også at lære, at vore hand-linger har konsekvenser. De fleste af mine soldater vidste ikke, hvad konsekvenser var. De var vokset op uden regler og uden grænser. Det var det, som fik mange af dem ud i personlige kriser. I åndelig discipelskab indgød vi ligeledes ekstra discipli-ner såsom daglige studier af Skriften.


På Revive Israels discipelskabscenter udforsker vi, hvordan man lever for Gud i prak-sis og at lytte til Ham. Vi tilvejebringer redskaber til et sundt livs rutine. Naturligvis gør vi det ikke med ”militær” strenghed; men vores studenter er ansvarlige overfor deres supervisor og forventes at være åbne og transparente med dem.


Den store forårssession i Revive Israel Community Farm Discipelship er på vej, her træner vi unge israelske mænd intens i månederne februar og marts. Vi inviterer jer til at være partner med os med støtte og forbøn. Gode ting sker i Judæas bjerge.


Pris Gud!


Contact Us

Email: info@reviveisrael.org

Revive Israel
Yad HaShmona, 90895
Judean Hills, 
Israel

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
ecfalogo 2.png
Copyright © 2021 Revive Israel. All rights reserved  |  Privacy Policy
Member Accredited.