De Aarde zal Vol Zijn van Zijn Glorie

Hier zijn 5 Bijbelse beloften dat op een dag de aarde vol zal zijn van de glorie van God:


Numeri 14:21 – De hele aarde zal met de heerlijkheid van de Here vervuld worden

Jesaja 6:3 – Heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid

Jesaja 11:9 – De aarde zal vol zijn van de kennis van de Here

Habakuk 2:14 – De aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid des Heren

Psalm 72:19 – Laat heel de aarde met Zijn heerlijkheid vervuld worden


Ik had eens een droom waarin ik zag dat het begin van de planeet aarde vervuld werd met de tegenwoordigheid van God. De elementen in de natuur – bomen en rivieren en bergen – alles kwam tot leven. Het Bijbelse Paradijs is een herstelde Hof van Eden


Romeinen 8:19-21 – De schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem, die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping bevrijd zal worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.


De geest van een mens is verbonden aan zijn ziel, en zijn ziel is verbonden aan zijn lichaam. Het lichaam van de mens werd oorspronkelijk uit de aarde gehaald; dus is er een verband tussen het fysieke lichaam van de mens en de grond van de planeet aarde. Als een mens sterft, verlaat zijn geest en zijn ziel zijn lichaam en zijn lichaam keert terug naar de aarde om te vergaan.


Daarom is de opstanding van het menselijk ras ook verbonden met het herstel van de aarde. De dode lichamen van alle mensen zijn in de aarde. Bij de opstanding zal de kracht van God deze lichamen vullen en ze zullen weer tot leven komen in een nieuwe, glorieuze vorm (of tot eeuwige straf). Dezelfde glorie kracht die de aarde vult om de doden op te wekken zal tegelijkertijd de aarde vullen om de natuur te transformeren, terug naar haar oorspronkelijke vorm.


De aarde en de lichamen van mensen zijn gekoppeld in verbond en materiaal. Toen de mens zondigde, verloor zijn lichaam zijn heerlijkheid en de planeet aarde verviel in verderf. Als de kinderen van God hun nieuwe verheerlijkte lichaam gegeven wordt (Filippenzen 3:21; I Korinthe 15:35-49), zo zal de natuur hersteld worden tot haar heerlijkheid. Het komende koninkrijk van God houdt in een “regeneratie” van de aarde

(Mattheüs 19:28; Openbaring 21-22). Zowel de opstanding en de regeneratie zijn deel van de “nieuwe schepping” (II Korinthe 5:17; Openbaring 21:5).


Deze belofte van de heerlijkheid van God die de aarde vult houdt verband met het huidige conflict over wie eigenaar is van het land Israël. De enorme internationale belangstelling voor dit kleine stukje land is obsessief en heeft geen zin om slechts politieke redenen. Er liggen geestelijke wortels aan het conflict ten grondslag. Moslims beweren dat het Heilige Land van de Islam is. De Bijbel bevat duidelijke en onherroepelijke convenanten dat dit land door God gegeven is aan het Joodse volk

(Genesis 12:7; 13:15; 15:18; 17:8; 26:3; 28:13; 35:12).


Toch missen de meeste Joden en Christenen het belang van deze convenanten. De beloften waren niet in de eerste plaats gegeven aan het Joodse volk om een plek te hebben om te wonen (hoewel dat er zeker bij hoort). Het doel van de convenanten over het land Israël is het proces beginnen van de planeet aarde terugeisen voor de kinderen van God. Abraham en zijn gezin waren de eerste ware gelovigen.


God sloot een verbond met Abraham en zijn gezin om hem het land Israël te geven. Dit vestigde het legale bewijs van eigenaar zijn van de hele planeet ook voor de rest van de geloofsgemeenschap. Als de planeet weer terugkomt onder beheer van de kinderen van God, dan zal de aarde hersteld worden in heerlijkheid.


Zowel de Islamitische Jihad als het Seculiere Humanisme zijn tegen Gods bewijs van eigendom van deze planeet en zijn daarom tegen iedere consideratie van de Bijbelse convenanten wat het land Israël betreft. Wij geloven in de Bijbelse convenanten wat het land Israël betreft en in de belofte van eigendom van de planeet aarde voor de kinderen van God en in de profetieën dat de hele aarde gevuld zal zijn met de heerlijkheid van God.

Contact Us

Email: info@reviveisrael.org

Revive Israel
Yad HaShmona, 90895
Judean Hills, 
Israel

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
ecfalogo 2.png
Copyright © 2021 Revive Israel. All rights reserved  |  Privacy Policy
Member Accredited.