Terug naar de artikelen

logo

© 26/4/2019 Revive Israel Ministries

Herstel van het Koninkrijk voor Israël (Deel 1)

"De Derde Dimensie van de Apostolische Opdracht”Asher Intrater

gate

Het Boek Handelingen beschrijft het begin van de activiteiten van de oorspronkelijke apostolische gemeenschap. Wij allen gaan vandaag verder in hun voetstappen. Als we er zeker van willen zijn dat we de juiste dingen doen en de juiste richting gaan, is het goed terug te gaan naar onze oorsprong. Hoe zijn de vroege apostelen begonnen en wat was hun doel?

Gelovigen in Yeshua vandaag, in elk land en elke etnische groepering, worden opgeroepen te dienen en te voltooien wat de oorspronkelijke apostolische gemeenschap is begonnen. We hebben vandaag dezelfde grote opdracht.

Handelingen Eén Opnieuw Bekeken  

Yeshua is opgestaan uit de dood. Hij verschijnt fysiek aan Zijn discipelen veertig dagen lang, in de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Dit was een onfeilbaar bewijs van de opstanding en een gelegenheid voor Yeshua om hun duidelijke instructies te geven voor de komende jaren (Handelingen 1:1-11).

Het belangrijkste thema van Zijn instructies was ”Het koninkrijk van God” (Handelingen 1:3). Om de kracht te ontvangen deze instructies uit te voeren, zegt Hij dat ze spoedig “gedoopt moeten worden in de Heilige Geest” (Handelingen 1:5). De doop in de Heilige Geest gaf kracht om Zijn opdracht uit te voeren wat het koninkrijk van God betreft.

Dan vragen de discipelen Yeshua wat voor hen een logische en relevante vraag was: “Zult U in deze tijd het koninkrijk voor Israël herstellen?” (Handelingen 1:6). Deze vraag is nooit ten volle beantwoord; hij is voor ons vandaag nog steeds aanwezig; en is de voornaamste kwestie van dit artikel.

Kijken vanuit het Gezichtspunt van de Discipelen

Yeshua is de langverwachte Messias, zoon van David, de bestemde koning van Israël en koning van het grotere koninkrijk van God. Hij heeft afgerekend met het kernprobleem van de zonde van het menselijk ras door aan het kruis te sterven als vervangende straf. Hij is opgestaan uit de dood en heeft zo voorzien in eeuwig leven en oplossing voor de dood.

Van alles dat Yeshua hun geleerd had, voor het kruis en in de veertig dagen na de opstanding, scheen het duidelijk voor de discipelen dat de volgende stap het vestigen van het koninkrijk in Israël zou zijn, en dan dat koninkrijk uit te breiden over heel de wereld. In dit denken hadden ze deels gelijk en deels ongelijk.

In het algemene onderwijs van de Bijbel dat ze tot hun beschikking hadden in die tijd (de Hebreeuwse geschriften van de Wet en de profeten), was het stichten van het koninkrijk voor Israël een van de meest centrale thema’s. Het stichten van het koninkrijk voor Israël en het dan uitbreiden naar de rest van de wereld leek volkomen logisch en helemaal naar de Schrift.

Het koninkrijk in Israël en de naties was een centraal thema, niet alleen van het Oude Testament, maar ook van de lessen in het evangelie (Mattheüs 1:1; 4:17; 6:10; 8:11; 10:6-7). De discipelen van Yeshua die jaren lang bij Hem geweest waren en naar Hem geluisterd hadden, hadden niet aan een ander plan kunnen denken.

Eerste Dingen Eerst

In de tijd van de vervulling van de Heilige Geest echter, laat Yeshua hen een belangrijke vernieuwing weten van de strategie van het stichten van het koninkrijk van God op aarde. Hij vertelt Zijn discipelen dat zij niet zullen weten wanneer Hij het koninkrijk van God voor Israël zal stichten (Handelingen 1:7), omdat er eerst iets moet gebeuren. “U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komt; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.” (Handelingen 1:8, Jesaja 49:6).

De opmerking van Yeshua hier is niet een verandering in de essentiële waarde van het koninkrijk, maar in de strategie om het tot stand te brengen. Toen de discipelen de Heilige Geest ontvingen, ontvingen zij de geestelijke essentie van het koninkrijk van God binnen in hen (Romeinen 14:17). In die mate vestigden zij het koninkrijk van God in Israël toen zij vervuld werden met vuur op de Pinksterdag (Handelingen 2:1-5).

Ze ontvingen het innerlijke wezen van het koninkrijk van Yeshua, maar niet de uiterlijke expressie van Zijn regering. De geest van het messiaanse koninkrijk moest gevestigd worden in Israël en de naties door de vervulling van de Heilige Geest en de prediking van de boodschap van het evangelie. Dit stemt overeen met de gelijkenissen over het koninkrijk van Yeshua, waarin het koninkrijk eerst van binnen komt en dan van buiten (Mattheüs 13, Markus 4, Lukas 17).

Het vuur van de Heilige Geest is de brandstof; het evangelie de munitie; het koninkrijk van God is het doel. We willen niet de kracht hebben en het doel missen. We willen niet streven naar het doel zonder de kracht.

Kijk volgende week naar deel 2.


De Liefde van God

Asher

Asher Intrater spreekt over de allesomvattende eeuwige Agape liefde van God, die alle andere soorten liefde te boven gaat. Kijk híér!


Terug