Terug naar de artikelen

logo

© 6/4/2018 Revive Israel Ministries

Een nieuw niveau van Profetie

Asher Intrater

man

Het concept van profetie ontwikkelde zich door de Schrift heen in stadia. De vroege aartsvaders hadden vele, directe ontmoetingen met God. Toen bracht Mozes de profetische ervaring tot een hoger niveau en werd de “vader” van de profeten. Mozes bad dat heel het volk van God in staat zou zijn te profeteren en de Heilige Geest ontvangen (Numeri 11:29), maar dit gebed werd pas verhoord bij de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren/Shavuot.

De profetieën van Mozes bereikten een hoogtepunt aan het eind van zijn leven in de laatste hoofdstukken van Deuteronomium en zinspeelden op bijna alles dat we hebben in de rest van de Bijbel, zelfs tot het boek Openbaring toe. In feite wordt het idee dat het volk Israël gered zou worden in de eindtijd, en dat dit zou gebeuren door de “volheid” van de heidenvolken, “die hen tot jaloezie zouden brengen”, voor het eerst hier genoemd, waarbij Israël “een gered volk” genoemd wordt (Deuteronomium 32:20-21; 33:29; Romeinen 10:19; 11:11; 11:25-26).

Toen de Kinderen van Israël in het Beloofde Land kwamen, spraken de vroege profeten (Samuël tot Elisa) voornamelijk over het koninkrijk van David. Ze geloofden dat het koninkrijk van God het koninkrijk van David was. Na een paar honderd jaar realiseerden de profeten dat er iets fundamenteel fout was, omdat de zonen van David in zonden vervielen en in afgoderij. Een keerpunt deed zich voor toen koning Uzziah stierf en Jesaja een visioen kreeg van een glorieuze goddelijke koning (Jesaja 6:1-6; Johannes 12:40-41). Vanaf die tijd begonnen de profeten te spreken over de “Messias” op een hoger niveau.

Yeshua wordt geopenbaard als die Koning-Messias in de Evangeliën. Nadat Yeshua was gekruisigd, opgestaan en opgevaren, begon God de Heilige Geest uit te storten op allen die geloofden (Handelingen 2:1-4, 17), op beiden, Joden en Heidenen. Zo werden de profetische gaven en openbaringen beschikbaar voor allen in de Nieuw Testamentische Kerk, of “Ecclesia” (1 Korinthe 14:26, 31).

Laatste Stadium

Nu komen we in het laatste stadium van Bijbelse profetie, de profetie van de eindtijd. Openbaring 10:11: “…U moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen.”

Dit nieuwe stadium van profetie is een samenvatting van Israël- en Kerkprofetie. Als de profetieën van herstel voor het volk Israël één “oog” zijn, en de profetieën over de “volheid” van de wereldwijde Ecclesia het andere “oog”, dan wordt het tijd beide ogen te openen!! Dit kan alleen geschieden na een geschiedenis van tweeduizend jaar, waarin nu het Messiaanse overblijfsel in Israël en de internationale Ecclesia beiden tot hun “volheid” komen. (Romeinen 11:12, 15, 25)

De profeet Jesaja zei:

"De Geest van de Heere Heere is op Mij omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen ….” Jesaja 61:1

Yeshua citeerde dit vers in het evangelie van Lukas. Het tweede vers in Jesaja 61 zegt “om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere.” In de evangeliën eindigt het citaat hier. In Jesaja gaat het verder en zegt: “(uit te roepen) de dag der wrake van onze God.”

Het eerste deel van de profetie had te maken met de boodschap van Yeshua van genade en redding, die begon in die tijd, maar de “dag van wraak” zou veel later in de eindtijd komen. Het zal gebeuren bij de tweede komst van Yeshua in een tijd van oordeel en oorlog. Yeshua zal een leger aanvoeren uit de hemel om de slechten te vernietigen, demonen van de planeet te verjagen, doden op te wekken en Zijn koninkrijk te vestigen.

Openbaring 11:15 “De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.”

Bijbelse “profetie” vandaag bevat het delen van het evangelie, de kerk bemoedigen, het herstel van Israël en ook het confronteren van de volken met het spoedig komende koninkrijk. “De Koning komt terug om de koninkrijken van deze wereld terug te nemen.” Dit soort profetie was niet helemaal mogelijk tot onze generatie. Ik geloof dat God een “dubbele” profetische zalving geeft om ons in staat te stellen te spreken van Gods bestemming voor Israël, de Kerk en de Naties in deze eindtijd.


Gods Woord, Gisteren, Vandaag, en Morgen

Asher

We noemen vaak de Schrift het Woord van God, maar eigenlijk is de Schrift de Woorden van God die geschreven zijn. Het Woord van God is als God iets spreekt. God als God heeft het vermogen te spreken.

KIJK!

Ondertiteling in: Deens, Nederlands, Engels, Frans, Koreaans, Portugees en Spaans!


Terug