Terug naar de artikelen

logo

© 9/2/2018 Revive Israel Ministries

Drie Eind Tijd Uitstortingen

Asher Intrater

water

Hier zijn drie betekenisvolle profetieën over de uitstorting van de Heilige Geest in de Eindtijd. Twee hebben te maken met opwekking, één met oordeel.

Zacharia 12:10

Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben.

In deze verbazende Messiaanse profetie, is het dezelfde Persoon die zegt: “Ik” zal de Geest uitstorten, die ook zegt, zij zullen “Mij” aanschouwen. Hij die de Geest uitstort is dezelfde als Hij die doorstoken is.

Deze profetie refereert aan een Geest van openbaring die het volk van Israël begrip zal geven dat Hij die we doorstoken (gekruisigd) hebben inderdaad de goddelijke redder is, Yeshua de Messias.

De tweede is soortgelijk, maar meer globaal.

Handelingen 2:17-18

En het zal zijn in de laatste dagen, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees... en Ik zal in die dagen Mijn Geest uitstorten en..

Petrus citeert de profeet Joël, wanneer hij de doop in de Heilige Geest uitlegt in de ochtend van Pinksteren. Hij lijkt aan te geven dat er een soortgelijke uitstorting van de Heilige Geest zal zijn in de eindtijd, maar dan van een veel grotere omvang.

De uitstorting in Jeruzalem, beschreven door Zacharia, maakt deel uit van de belofte dat “Heel Israël gered zal worden” – Rom. 11:26. Het volk van Israël ontvangt openbaring over Yeshua, hetgeen resulteert in een golf van redding over de natie. De opwekking in Israël is gekoppeld aan de wereldwijde opwekking. “Ik zal Mijn Geest uitstorten op alle vlees...” is parallel aan “over het huis van David zal Ik..”

Aan het einde van de Eindtijd, wordt zeven engelen opgedragen om zeven gouden schalen van de toorn van God uit te gieten.

Openbaring 16:1

Ga en giet de schalen van de toorn van God uit over de aarde.

Deze schalen van toorn zijn in feite bewijs van Gods genade, omdat het de laatste waarschuwing is vóór het oordeel van de poel van vuur. De schalen van toorn zijn extreme maatregelen in een laatste poging om degenen die afstevenen op eeuwige verdoemenis nog te redden.   

Dezelfde Heilige Geest bekrachtigt de heiligen, roept zondaars tot bekering, en brengt oordeel over de goddelozen. Verdrukking en opwekking vinden tegelijkertijd plaats. Zowel Gods mededogen als Zijn Heiligheid worden openlijk ten toon gespreid aan de wereld.


Revive Live: Hoe Zijn We Zover Gekomen?

Cody and Youcal

Kijk naar Cody en Youval als zij praten over de geschiedenis van Revive Israel en zich een voorstelling maken van de toekomst van de bediening in het licht van het groeiende mondiale netwerk van relaties binnen het lichaam van de Messias zowel in Israël als in de naties.

KIJK! (alleen in het Engels)


Overwinnen van bezorgdheid over de Eindtijd

Cody

Hoe overwin je de bezorgdheid over de Eindtijd zodat je in Gods volheid kunt wandelen?

KIJK!

Ondertiteling verkrijgbaar in: Deens, Engels, Frans, Koreaans, Nederlands, Portugees (BR), en Spaans!


Esther Vasten 2018

Esther fast 2018

Voor ons zijn de gebeurtenissen in het boek Esther een profetisch patroon voor het begrijpen van de Eindtijd. We zien een parallel patroon van de Eindtijd gebeurtenissen op deze manier:

  • Haman –  de antichrist.
  • Esther –  het internationale lichaam van de Messias.
  • Mordechai –  beeld van Yeshua en het Messiaanse restant in het bijzonder in Israël.  
  • De toestand van de wereld –  in de eindtijd zal het onrustig en problematisch zijn (antisemitisme, vervolging van gelovigen...).
  • Keerpunt –  dankzij voorbede en verschijnen voor de koning, was er hoop op redding en opwekking.  

Volgens dit patroon kunnen onze gebeden de schade die de vijand berokkent beperken en de mate van de naderende opwekking doen toenemen. Mordechai's begrip en de gebeden van Esther waren essentieel en zetten uiteindelijk redding en opwekking vrij. Zij keerden een dag van rouw om in een viering en veranderden de bestemming van miljoenen van dood naar leven. Ook wij kunnen de geschiedenis veranderen en miljoenen vrijlaten. Het begint met begrijpen dat we voor een tijd van verdrukking staan en vanuit dat begrip ons verenigen in vasten en gebed zodat we de plannen van de vijand kunnen verhinderen.

Kom aub bij ons via Live-stream, 27 februari 2018 van 16.00-22.00 Israëlische tijd, voor ons jaarlijkse aanbidding, gebed en vasten evenement in overeenstemming met het patroon in het boek Esther. Ga op de afgesproken tijd naar – reviveisrael.org.

KIJK!


Terug