Terug naar de artikelen

logo

© 13/10/2017 Revive Israel Ministries

De Grote Aardbeving

door Asher Intrater

graph

Yeshua leerde dat er in de eindtijd veel aardbevingen op verschillende plaatsen over de hele wereld zouden zijn. (Mattheüs 24:7, Marcus 13:8, Lucas 21:11). Aardbevingen kunnen soms het gevolg zijn van een botsing van spirituele krachten achter de schermen. Er was een aardbeving, toen God Elia op de berg Horeb bezocht (I Koningen 19:11-12), en in de tijd van koning Uzzia. (Zacharia 14:5, Amos 1:1).                                                                   

Aardbevingen kunnen optreden als resultaat van onze gebeden, profetieën en de lofprijs – wanneer ze gecombineerd zijn met het werk van engelen en het vuur van de Heilige Geest (Handelingen 16:25-26; Openbaring 8:3-5; 11:13, 19). Er was een aardbeving bij de berg Sinaï (Exodus 19:18), en ook op het moment van Yeshua's  kruisiging (Mattheüs 27:54) en Zijn opstanding (Mattheüs 28:2).

Het woord voor aardbeving in het Grieks is seismos (zoals in "seismisch" en "seismograaf"). In het Hebreeuws zijn er twee woorden. Het ene is gewoon het woord voor "schudden" en wordt in Modern Hebreeuws gebruikt voor een aardbeving, re'idah רעידה .

In het  Bijbels Hebreeuws is er nog een  woord, ra'ash רעש , wat kan worden vertaald als lawaai, aardbeving, schudden of ratelen. Het geluid van de stem van de Heer kan werkelijk de aarde doen schudden (Hebreeën 12:26). Dit woord ra'ash beschrijft ook het geluid op de bovennatuurlijke manifestatie van de heerlijkheid van JHVH(Ezechiël 3:12-13).

Dit woord komt voor in drie belangrijke profetieën over de eindtijd:

  1. De Opwekking: Er is een levendig en gedetailleerd beeld van het fysieke herstel van lichamen op het moment van de opstanding in Ezechiël 37:1-14. Op het moment van de opstanding is er een aardbeving, schuddend, ratelend lawaai makend: ra'ash (vers 7).
  2. De Grote Oorlog:  Als de troepen van Gog en Magog Israël in de eindtijd aanvallen, is er een vurige kracht van God die wordt losgelaten om hen te vernietigen. Dit veroorzaakt een grote aardbeving: ra'ash (Ezechiël 38:19; Jesaja 29:7).
  3. De Tweede Komst:  Wanneer de krachten van het kwaad Jeruzalem bereiken, daalt de Heer neer om hen te bestrijden Zijn voeten staan op Olijfberg en een enorme aardbeving vindt er plaats, die de berg in tweeën splijt: ra'ash(Jesaja 29:6; Zacharia 14:4-5).

Uit deze passages blijkt dat de Opstanding, de Oorlog en de Wederkomst plaats vinden op het moment van de grote aardbeving en dat ze deel uitmaken van dezelfde gebeurtenis. Aangezien de Opname wordt beschreven als komende op hetzelfde ogenblik als de wederkomst en de opstanding (Mattheüs 24:31; Mark 13:27; I Korinthiërs 15:52; I Thessalonicenzen 4:15-17; II Thessalonicenzen 2:1); is het duidelijk dat ze allemaal met elkaar verbonden zijn.

De Opstanding, de Opname, de Oorlog en de Wederkomst zullen allemaal op hetzelfde moment gebeuren; deel uitmaken van de zelfde  macht van bevrijding; die ook de gehele aarde schudt. Deze kracht die de aarde schudt wordt beschreven als te vergelijken met de enorme ramp ten tijde van Noach (II Petrus 3:5-12).

Dit schudden moet nog een keer gebeuren (Hebreeën 12:26; Haggai 2:6). Dit "nog een keer" is de convergentie van deze eindtijd gebeurtenissen op de "grote en verschrikkelijke dag van JHVH" (Joël 2:11, 31; Sefanja 1:14, II Thessalonicenzen 2:2; Openbaring 6:12, 16:18).

De wederkomst wordt meerdere malen beschreven in het boek Openbaring (1:7; 6:12-14, 11:13; 14:20; 16:18-19; 19:11). In drie van deze beschrijvingen, is er een grote aardbeving: seismos – Openbaring 6:12; 11:13; 16:18. Van de aardbeving in Openbaring 16:18 wordt gezegd dat deze de grootste in de geschiedenis zal zijn en zal plaatsvinden op hetzelfde moment als de slag van Armageddon (Openbaring 16:16). De aardbeving tijdens de slag van Gog en Magog (Ezechiël 38) is dezelfde als de aardbeving bij de slag van Armageddon (Openbaring 16). 

Kortom, er zullen veel aardbevingen in de eindtijd zijn als gevolg van de botsing van geestelijke krachten.

Er zal een finale aardbeving zijn, wanneer Yeshua terugkeert, waarin macht vrij komt: vernietiging van de goddelozen, opwekking van de doden en transformatie van de heiligen. De Wederkomst, Armageddon, de Opstanding en de Opname zal plaatsvinden ten tijde van de Grote Aardbeving.


Het Boek Deuteronomium in 5 Minuten

Asher Intrater

Waarom voegde Mozes het boek Deuteronomium toe, nadat alle gebeurtenissen van de Thora geëindigd waren? Als we de lezing van de Thora dit jaar afsluiten en weer helemaal opnieuw beginnen, vat Asher dit  samen en verklaart het nut en het doel van het boek Deuteronomium in slechts vijf minuten.

Ondertiteling beschikbaar in het Deens, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Pools, Portugees en Spaans

Zie.


Revive Israel op Facebook

logo

Volgt u ons op Facebook? Revive Israel plaatst dagelijkse berichten op Facebook om u op de hoogte te houden van ons werk als een bediening. Blogs, onderwijs, nieuws en recente gebeurtenissen zijn allemaal te vinden op onze Facebook-pagina. Volg ons op Facebook en bezoek ons op  www.facebook.com/reviveisraelmedia


Terug