Terug naar de artikelen

logo

© 10 de maart 2017 Revive Israel Ministrie

De rijkdom van de heidenen en de voeten van de Apostelen

door Asher Intrater

Er zijn verscheidene passages bij de profeten, waarin sprake is van een dag waarin de "rijkdom van de Naties (of heidenen) zal komen" (Jesaja 60:5; 60:9; 60:11; 60:16; Zacharia 14:14; Openbaring 21:6).

Is er een vervulling of zelfs een gedeeltelijke vervulling voor deze verzen in onze tijd? Geldt dat voor de kerk?  Of voor Israël?  Ik denk dat beide tot op zekere hoogte het geval is. Indien dat zo is, is er misschien een dubbele vervulling voor het Messiaanse overblijfsel.                    

Waarom zou er zo'n overvloed aan bronnen zijn? Die kunnen niet voor hebzuchtig, egoïstisch doeleinden zijn, of voor een beperkte visie bestemd zijn.  Als de rijkdom afkomstig is uit alle volken, moet het een voorziening voor een visie zijn, die alle natiën zal zegenen.

Vandaag bestaat de mogelijkheid van de vervulling van de grote Opdracht aan de apostelen om aan de wereld het evangelie, (Handelingen 1), de eenheid binnen de kerk (Johannes 17), opwekking in Israël (Romeinen 11), en  het Duizendjarige Koninkrijk op aarde te brengen (Openbaring 20).

Voor zo’n grootschalige visie zou een gelijkwaardige, grootschalige voorziening nodig zijn. Dit is meer een verantwoordelijkheid dan een voordeel. In feite is het een reusachtige en moeilijke last. Maar ik voel dat de Heer ons wil omarmen bij de verantwoordelijkheid voor een dergelijke visie en ons geloof zal geven voor haar voorziening.

De Bijbel geeft verslag van voorvallen  waarbij  mensen hun eigendom verkochten en het geld aan de "voeten van de apostelen."  legden De mensen handelden in zo’n bovennatuurlijke vrijgevigheid omdat zij de grootsheid van de boodschap van het Koninkrijk begrepen dat door het "onderricht van de apostelen" tot uitdrukking gebracht was Zij werden gemotiveerd om die wereld-veranderende visie te ondersteunen.

Handelingen 2:42- Zij hielden zich aan wat de apostelen hun leerden.

Handelingen 4:35 – Ze legden het geld aan de voeten van de apostelen.

Er schuilt een groot gevaar in deze uitstorting van financiële zegen. Degenen die het ontvangen moeten handelen in strikte integriteit, zelfs in persoonlijke soberheid, terwijl er tegelijkertijd een agressieve edelmoedigheid is om de financiën te gebruiken om het Koninkrijk van God te bevorderen.

Het wonder van voorziening in Handelingen 4 leidde onmiddellijk tot de dodelijke zonde van Ananias en Saphira in Handelingen 5.  Het verraad van Yeshua door Judas werd ingegeven door jaloezie over de buitengewone vrijgevigheid van Maria die dure parfum uitgoot. De aanval van de Naties tegen Israël door Gog en Magog wordt eveneens ingegeven door jaloezie over financiën (Ezechiël 38:12).     

Onlangs onderwezen en baden we  in de Gemeente Ahavat Yeshua in Jeruzalem  nederig dat de "rijkdom van de heidenen zou komen" en die te leggen "aan de voeten van de apostelen."  Vijf dagen later ontvingen we een oproep van een lieve heilige aan de andere kant van de wereld, die tegelijkertijd tot een grote donatie had besloten. Hij zei dat God tot hem gesproken had En hij zei: "Neem het geld en leg het aan Asher's voeten." 

Moge deze dienst als een bovennatuurlijke teken zijn van een uitstorting van bronnen aan vele anderen voor de voltooiing van de Apostolische visie in onze generatie !  


De Doop in Vuur

Tijdens dit onderwijs vertelt Asher over de doop van de Heilige Geest met vuur. Om dit in het Engels te bekijken, klik hier.


Terreur in Aantallen

Niet alleen is dit land (Iran) de enige grootste financiële supporter van islamitische terreur wereldwijd, het heeft ook het grootste aantal door de overheid gesanctioneerde executies per hoofd van de bevolking, en het staat op de derde plaats wat het aantal zelfmoorden betreft, het heeft bijna 15 miljoen werklozen, het heeft bijna geen middenklasse en het wordt geconfronteerd met massale armoede, een ernstige watercrisis, stedelijke overbevolking en analfabetisme.

Lees hier meer.


Terug