Terug naar de artikelen

logo

© 23 de december 2016 Revive Israel Ministrie

De twee Profetieën van Jona

Door Asher Intrater

Er zijn van Jona twee belangrijke profetieën bekend. De eerste staat geschreven in II Koningen 14:25 – om de grenzen van Israël te verruimen. Het was een boodschap van overwinning en kracht. Het ziet ernaar uit dat hij erg gemotiveerd was tot dit soort profetie.

De tweede staat in het Boek Jona om bekering en opwekking te brengen aan het volk Assyrië – een heidens land, vaak gezien als een vijand van Israël. Jona wilde deze boodschap helemaal niet brengen. Hij stuitte hem intuïtief tegen de borst en was een tegenstrijdig tot zijn motivatie en oriëntatie. Hij zei “Nee” tegen de Heer.

Hij moest zijn eigen weerstand tegen de boodschap overwinnen. Toen hij dat deed (geholpen door een grote vis), bracht de boodschap opwekking in het hele land. De boodschap over opwekking was gebaseerd op zijn eigen persoonlijke getuigenis van een wonderbaarlijke ervaring van “dood en opstanding”. Dat was een vorm van voor-evangelie boodschap. Hij vervulde een beeld van Yeshua (Mattheüs 12:40).

Een heel land kwam tot geloof. Dit was een beginstadium van de toekomstige Heiden kerk. Het was een voorganger van de prediking van Paulus aan de heidenen en het stichten van kerken over de wereld.

Daar komt nog bij dat de ommekeer op moreel gebied in het land Assyrië de hele gemeenschap veranderde. Het werd het krachtigste land op aarde en beheerste de geschiedenis van het Midden Oosten de hele 8e eeuw BC. Het werd een grote “koninkrijks” macht op aarde.

Berouw, opwekking, getuigenis van de komende dood en opstanding van Yeshua, een Heiden kerk, koninkrijksautoriteit, een verandering in de geschiedenis…… dat was allemaal het resultaat van één boodschap! De twee profetische boodschappen van Jona liepen parallel, maar de boodschap naar de Assyriërs had meer effect dan die naar Israël. De boodschap die eiste dat je dood moest zijn voor je trots en ego bracht meer teweeg dan die van overwinning en kracht.

Mensen zijn over het algemeen meer gemotiveerd voor het soort boodschap dat past bij ons idee van overwinning, maar vaak is de boodschap die verloochening van onszelf en onze ambities vraagt die de grootste resultaten heeft voor het koninkrijk van God. Zelfs Yeshua moest bidden: “Niet mijn wil, maar de Uwe….” In Gethsemane voor de kruisiging. Uiteindelijk bracht die zelf verloochenende gehoorzaamheid meer vrucht dan Zijn genezende opwekkingen vóór het kruis.

We kunnen ook in deze twee soorten profetie de parallelle paden van Israël en de Kerk zien. De discipelen van Yeshua wilden het “koninkrijk voor Israël herstellen” (Handelingen 1:6) in de eerste eeuw. Maar, Yeshua zond hen naar de Heidenen “tot het einde van de aarde” (Handelingen 1:8). Misschien wilden zij het koninkrijk niet “geven” aan de Heidenen, net als Jona dat niet wilde.

Dank God, dat we vandaag de gelegenheid hebben om beide te doen. We dienen het herstel van Israël en de Kerk (Romeinen 11). Beide komen tot volheid naarmate we dichter bij de komst van de Messias op aarde komen.


De belangrijkste Joodse Vakantie

De belangrijkste Joodse vakantie en tijdstip in de geschiedenis zou de geboorte van de Messias moeten zijn, want die geeft doel en betekenis aan de geschiedenis van niet alleen het Joodse volk, maar van alle volken. KIJK!


Het verband tussen Chanuka en Kerstmis

In deze video neemt Asher ons mee in de geschiedenis om te begrijpen wat het verband tussen Chanuka en Kerstmis is. KIJK!


De Morgen weer terugnemen

Basem Aldernaly

De Islamitische oproep tot gebed klinkt vanaf de moskeeën in heel Israël een aantal malen per dag en er is weinig, als er al iets is, dat de regering van Israël eraan kan doen. Maar, als Lichaam van de Messias, hebben we autoriteit in de naam van Yeshua om geestelijk de controle van de dag terug te nemen: de zonsopgang.

“Hebt u in uw dagen de morgen ontboden? Hebt u de dageraad zijn plaats gewezen, om de einden van de aarde vast te grijpen, zodat de goddelozen van haar afgeschud worden?” Job 38:12-13

“De Heere heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. De Heere strekt Uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt: Heers temidden van uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van Uw kracht, getooid met de heilige sieraad; uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van uw jeugd. – Psalm 110:1-3

Een van de Islamitische oproepen tot gebed vindt plaats bij het aanbreken van de dag. Ik geloof dat God ons op die tijd oproept om letterlijk uit bed te komen VOOR de dageraad, om Hem te aanbidden, te bidden en door dat te doen de morgen terug te pakken van de duivel die dagelijks de lucht vult met zijn rebelse proclamaties. Doe dus met ons mee in het navolgen van het voorbeeld van Yeshua, die ook voor zonsopgang opstond om te bidden (Markus 1:35) en laten we morgen terugpakken!


Ahavat Yeshua – Jonge leiders trainen

Eddie Santoro

Al enige tijd is het ons doel om het leiderschap van Ahavat Yeshua over te dragen aan de jongere generatie. Dit doel werd onlangs verwezenlijkt toen we Jonathan Moore inzetten als onze eerste “jonge” oudste. Hij was enige jaren geleden aangesteld als diaken en betoonde al gauw verantwoordelijkheid en leiderschap. Ook zijn vrouw, Simcha was al enige jaren gemeente secretaresse en is nu de directeur van vrouwen activiteiten geworden.

Dezelfde dag hebben we ook Jeremiah aangesteld als diaken. Hij is enkele jaren leider geweest van een van onze aanbiddingsteams en heeft de gemeente gediend met zijn gave voor administratie. Ook zijn vrouw Rachel dient met hem bij het aanbiddingsteam en heeft ook aan het hoofd van ons kinderwerk gestaan de afgelopen twee jaar.

Een paar maanden geleden hebben we nog 3 andere diakenen aangesteld en nu hebben we een aantal van zeven. We worden omringd door een trouw, hard werkend en JONG team, dat ons helpt als we ons best doen om de Messias Yeshua bekend te maken in Jeruzalem.

Bid alsjeblieft voor Jonathan en Simcha en Jeremiah en Rachel, nu ze aan dit nieuwe hoofdstuk in hun leven beginnen, samen met de andere opkomende jonge leiders van Ahavat Yeshua.


Terug