Terug naar de artikelen

logo

© 16 de december 2016 Revive Israel Ministrie

Heeft Israël een duidelijke plaats in de komende Eeuw?

Dan Juster

Er zijn zoveel teksten die zeggen dat Israël een glorieuze plaats zal innemen in de komende Eeuw. Vanwege de ruimte kunnen we er maar een paar citeren.

Maar Juda zal voor eeuwig blijven, Jeruzalem van generatie op generatie. (Joël 3:20) Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat de ploeger de maaier zal ontmoeten en de druiventreder de zaaier, en dat de bergen zullen druipen van jonge wijn en al de heuvels doordrenkt zullen worden. Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de Heere, uw God. (Amos 9:13-15)

Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Huis van Jakob, kom laten wij wandelen in het licht van de Heere. (Jesaja 2:1-5)

Het schijnt dat deze teksten de toestand op een vernieuwde Aarde beschrijven, niet in de Hemel.

Kijk eens naar de parallel in Jesaja 11. Na het zwaard komt het stuk van de gezalfde des HEEREN, de Messias en Hij slaat de slechten, we lezen in vs. 4-9:

Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

Dit is opnieuw een beschrijving van de vernieuwde Aarde.

Jesaja 2, Jesaja 19:20-24Jesaja 65, 66Zacharia 14, Maleachi , Openbaring 11, Handelingen 15, Romeinen 15, Openbaring 21.  Deze passages beschrijven een reële wereld met reële mensen die heel duidelijk zijn. De Eeuw die komt kun je het beste zien als een waarin alle goedheid, schoonheid en waarheid die we hebben gekend in deze wereld, verbeterd is tot een geweldig niveau dat ons verstand te boven gaat.

Zacharia 14 zegt dat alle naties zullen opgaan naar Jeruzalem om het Loofhuttenfeest te vieren. Diegenen die niet gaan zullen geen regen in hun land hebben. Dit lijkt niet te kloppen met de altijddurende Eeuw van Vervolmaking – de eeuwige staat in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Daarbij komt nog dat er beloften zijn van een hersteld Levitisch Priesterschap en een herstelde Tempel. (Ezechiël 40-48, Jeremia 33:17-18)

Dit idee van een herstelde Tempel, waar offers worden gebracht is de moeilijkste millenniumtekst voor mensen bij wie de gevoeligheden het letterlijke idee niet kunnen bevatten. Zelfs sommige premilennialisten kunnen daar niet bij.

Voor premillennium denkers: Openbaring 20 geeft een heldere sleutel voor deze passages, Satan is 1000 jaar gebonden en de martelaren zullen weer leven. Ze heersen en regeren met de Messias, 1000 jaar lang.

Als diegenen die Yeshua aangenomen hebben de Bruid van de Messias zijn, wie zijn dan de bruiloftsgasten? Als we met Hem zullen heersen, over wie wordt dan geheerst?

Hoe zullen de 12 apostelen van Yeshua zitten op tronen en de 12 stammen van Israël oordelen?

Zo zouden we wel door kunnen gaan. Hoewel, je ziet dat alleen een pre-millennium inzicht deze vele passages samenbindt en de symbolen samenhangend maakt. We geloven ook dat er een toepassing van dezelfde waarheid is voor elke stam, tong en natie in het Millennium. De letterlijke vervulling van profetieën voor het volk Israël doet de meeste Messiaanse Joden het pre- millennialisme omarmen –precies wat werd geloofd door de Apostolische kerk in de eerste paar eeuwen.


Wat? Zei ik tegen U ook Ja?

Liat Archer

Verleden week had ik twee dromen over het huwelijk. In de ene was ik getrouwd met een Ethiopische Jood en in de andere met een Arabische Christen. In de recente Jerusalem Global Gathering had ik een nieuwe openbaring: toen ik JA zei tegen Yeshua als mijn Heer en Redder, zei ik ook JA tot een huwelijksvorm, verbondsrelatie met diegenen uit elk volk, stam en taal die JA tegen Hem gezegd hebben.

Dit “huwelijk” is een gevolg van het feit dat wij allen één Lichaam van Christus zijn door het Nieuwe Verbond. Het is ook bekend als de Ene Nieuwe Mens. In dit soort relatie wordt van mij ook gevraagd voor andere gelovigen te zorgen op de manier waarop ik voor mijn echtgenoot zorg. Als mijn man ziek is of door een moeilijke tijd gaat, kom ik in actie om te dienen en hem te ondersteunen. Ik zou dus diezelfde houding en reactie moeten hebben als medegelovigen door moeilijkheden heengaan, omdat we geestelijk gesproken getrouwd zijn.


Wat komt er na Verzoening?

Asher deelt over wat hij geleerd heeft van zijn ervaring in de verzoeningsbeweging tussen Arabieren en Joden in de laatste paar decennia. Het was het begin van een proces dat God begon, maar het is nog niet voorbij. Leven vanuit verzoening is moeilijk genoeg, maar de vraag rijst: wat komt erna?

WATCH!


Holiday Boek Verkoop!

All Authority is nu te koop. Koop het met 50% korting!

Bezoek onze online bookstore nu tot eind december voor meer korting en gratis bezorging!

Wij, bij Revive Israel, wensen jullie een gezegende vakantietijd!


Terug