Terug naar de artikelen

logo

© 16.9 2016 Revive Israel

Een nieuwe dimensie van profetie

Asher Intrater

Het concept van profetie is door de Bijbel heen in fasen ontwikkeld. De vroege voorvaders hadden vele, directe profetische ontmoetingen met God. Toen bracht Mozes de profetische ervaring tot een hoger niveau en werd de “vader” van de profeten. Mozes bad dat het hele volk van God zou kunnen profeteren en de Heilige Geest ontvangen (Numeri 11:29), maar dit gebed werd pas verhoord bij de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren/Shavuot.

De profetieën van Mozes bereikten een hoogtepunt aan het eind van zijn leven in het laatste hoofdstuk van Deuteronomium – met een aanwijzing naar bijna alles dat we hebben in de rest van de Bijbel, zelfs tot het eind van het boek Openbaring. In feite, het idee dat het volk van Israël in het einde der tijden gered zou worden en dat dit zou komen door de “volheid” van de heidenvolken, die hen “tot jaloersheid zouden wekken”, wordt hier voor het eerst vermeld, waar Israël een ”verlost volk” genoemd wordt (Deuteronomium 32:20-21; 33:29; Romeinen 10:19; 11:11; 11:25-26).

Toen de kinderen van Israël in het Beloofde Land kwamen, spraken de vroege profeten (Samuel door Eliza) voornamelijk over het koninkrijk van David. Zij geloofden dat het koninkrijk van God het koninkrijk van David was. Na een paar honderd jaar realiseerden de profeten dat er iets fundamenteel fout zat, omdat de zonen van David bleven vallen in zonden en afgodendienst. Een keerpunt kwam toen koning Uzzia stierf en Jesaja een visioen kreeg van een glorieuze goddelijke koning (Jesaja 6:1-6; Johannes 12:40-41). Vanaf die tijd begonnen de profeten te spreken over de “Messias” op een hoger niveau.

Yeshua is geopenbaard als die Koning-Messias in de Evangeliën. Nadat Yeshua was gekruisigd, was opgestaan en opgevaren, begon God de Heilige Geest uit te storten op allen die geloofden (Handelingen 2:1-4, 17), zowel Jood als Niet- Jood. Op die manier zijn de profetische gaven en openbaringen beschikbaar geworden voor allen in de Nieuwe Verbonds Kerk of “Ecclesia” (1 Korinthen 14:26,31).

Laatste fase

Nu komen we in de laatste fase van Bijbelse profetie, de profetie van de eindtijd.  Openbaring 10:11: “U moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen.”

Deze nieuwe fase van profetie is een vervolmaking van zowel de Israëlitische als de Kerk profetie. Als de profetieën van herstel voor het land Israël één “oog” zijn en de profetieën over de “volheid” van de wereldwijde Ecclesia het andere oog, dan is het tijd om beide ogen te openen!! Dat zou alleen kunnen gebeuren na tweeduizend jaar geschiedenis waarin nu het Messiaanse overblijfsel in Israël en de internationale Ecclesia beiden tot hun “volheid “ komen (Romeinen 11:12, 15, 25).

De profeet Jesaja zei:

"De Geest van de Heere Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen….” Jesaja 61:1

Yeshua citeerde deze tekst in het evangelie van Lucas. Het tweede vers in Jesaja 61 zegt  “om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere.” In de evangeliën eindigt het citaat hier. In Jesaja gaat de tekst verder met “en de dag der wrake van onze God.”

Het eerste deel van de profetie had te maken met de boodschap van Yeshua van genade en redding, die in die tijd begon, maar de “dag der wrake” zou veel later in de eindtijd komen. Het zal gebeuren bij de tweede komst van Yeshua in een tijd van oordeel en oorlog. Yeshua zal een leger leiden van de hemel om de slechten te vernietigen, demonen van de planeet verdrijven, doden opwekken en Zijn koninkrijk stichten.

Openbaring 11:15: “De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.”

Bijbelse “Profetie” vandaag houdt in het evangelie verspreiden, de kerk bemoedigen, het herstel van Israël en ook het confronteren van de naties met het koninkrijk dat spoedig komt. “De Koning komt terug om de koninkrijken van deze wereld weer terug te nemen.” Dit soort profetie was niet ten volle mogelijk tot onze generatie. Ik geloof dat God een “dubbele” profetische zalving wil geven om ons in staat te stellen te spreken over Gods bestemming voor Israël, de kerk en de Naties in deze eindtijd.

Wil je meer?

Wil je dieper graven in dit belangrijke en urgente onderwerp? Dat kan, door te kijken naar het video onderwijs van Asher Intrater, waar hij meer details geeft van hoe de overgang naar de eindtijd eruit zal zien. Ondertiteling in het Chinees, Deens, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees en Spaans. Kijk HIER!


Speciale gelegenheid – Feest van de Trompetten

Op 1 oktober hebben we een unieke en profetische bijeenkomst: het Feest van de Trompetten. Deze zal worden geleid in het Hebreeuws en Arabisch met Engelse vertaling via koptelefoons. Dit combineert de Bijbelse betekenis van het blazen van de sjofar en het belang van de samenwerking tussen Arabische Christenen en messiaanse Joden in Israël in de eindtijd.

Deze gebeurtenis is profetisch van betekenis en ook historisch, als joden en Arabieren samengaan op een diepere manier dan ooit tevoren. We geloven dat als de twee samen komen dit een grote zegen voor de naties zal geven! We willen graag dat jullie daar ook deel aan nemen!

Om deze gebeurtenis mogelijk te maken hebben we $7000 nodig, om in alle kosten te voorzien. Wil je een bijzondere gift zaaien deze maand?  click HIER!

Als je aanklikt kun je er zeker van zijn dat je gift gaat naar onze “Palestijnse Partners”. 


Leer het team kennen: Gila

Maak deze week kennis met teamlid van Revive Israel: Gila Roitman

Ondertiteling in Chinees, Deens, Nederlands, Frans, Koreaans, Pools, Portugees en Spaans. Spanish. To watch, click hier!


40 Dagen vasten Update

Als je deelneemt aan de veertig dagen vasten, die begon op 3 september, dan moedigen we je aan om te kijken waar je voor bidden moet op deze  BLOG.


Terug