Terug naar de artikelen

logo

© 24.6 2016 Revive Israel

Hoe verbind je je met Israël? (deel 1)

Ariel Blumenthal

Hoe staan we als Christenen tegenover Israël? Hoe sluiten we ons erbij aan? In Romeinen 11:17-24 vergelijkt Paulus deze vitale, organische verbintenis met het geënt zijn in de Olijfboom van het verbondsgezin van God. Voor een goed begrip van dit onderwijs moeten we eerst begrijpen dat de Bijbelse term “Israël” drie primaire betekenissen heeft.

  1. Het Joodse volk:
    “Israël” (Prins van God) wordt het eerst gehoord als de naam door God aan Jacob wordt gegeven, na zijn beroemde worsteling met een goddelijke boodschapper in Genesis 22. In dit fundamentele stadium is “Israël” gewoon de naam, gegeven aan de grote aartsvader van de 12 stammen van Israël en later aan hun nakomelingen. In een verbond identificeert God Zichzelf voor altijd als de “God van Abraham, Izaäk en Jacob….De God van Israël.” Dus “Israël” bestaat uit de fysieke nakomelingen van deze aartsvaders, die later bekend stonden als het Joodse volk.

  2. De natie Israël en het volk Israël:
    Zo’n 400 jaar later heeft de bevolking van de stammen van Israël zich enorm vermenigvuldigd en zijn ze samen tot een natie uitgegroeid. Op de Sinaï ontving het volk de Torah/Wet, waarin de basiselementen stonden, die hun cultuur, wetten en samenleving definieerden. Nadat ze het Beloofde Land binnen gegaan waren was er een ander verbond dat hun natie vestigt als een eeuwig Messiaans koninkrijk  onder David en zijn nakomelingen. (2 Samuël 7) Deze natie/dit koninkrijk heeft Jeruzalem –de Stad van David-  als eeuwige hoofdstad. Zo wordt “Israël” dus een natie – met een specifiek land, hoofdstad, economie enz. – en met de belofte van een herstel in de toekomst, als het centrum van het wereldwijde, Messiaanse Koninkrijk. (Handelingen 1:6)

  3. Israël, het behouden overblijfsel:
    Hier wordt het een beetje ingewikkeld. In het Nieuwe Testament, met name in de theologie van Paulus, leren we dat er in iedere generatie een geestelijke groep is van het grotere Israël – een gered overblijfsel waarin de volheid van Gods beloften aan Israël gerealiseerd is. Aan de buitenkant ziet deze groep Joodse mensen eruit als ieder ander en spreekt dezelfde taal; maar van binnen: hun hart is wedergeboren “besneden” en vol van de Heilige Geest. Zelfs als het lijkt –als het geval was het grootste deel van de geschiedenis – dat de meerderheid van het Joodse volk niet trouw beantwoordt aan Gods genadige openbaring voor die generatie, is Gods woord van belofte voor de hele natie toch waar vanwege het heilig overblijfsel. (Romeinen 11:16) Dit is net zo waar als in de dagen van Elia, van Paulus en onze dagen – omdat “niet heel Israël is Israël”. (Romeinen 9:6; 11:1-7) Wat meer is, nu, onder het Nieuwe Verbond kunnen zelfs gelovige niet-Joden “geënt” worden in deze verbonds olijfboom van geloof door de reddende genade van de God van Israël. (Romeinen 9:24: 11:17) Israël is dus het overblijvende geloofsvolk in Jezus – eerst voor de Jood & ook voor de niet-Jood, samen als de “Ene Nieuwe Mens” (Efeze 2:15).

Samenvattend, 1 & 2 verwijzen naar Israël als fysieke werkelijkheid, terwijl 3 verwijst naar Israël op een meer mysterieuze, geestelijke manier. Alle drie zijn Bijbelse waardevolle uitdrukkingen van wat de Bijbel bedoelt met Israël en misschien voelen we ons  verbonden met de ene of de andere op verschillende tijden. Maar Romeinen (voornamelijk 11:11-26) en Efeze (2:11 -3:6) leren dat de “volheid” van de openbaring van Gods plan voor Jood en niet-Jood  (Israël en de naties) afhangt van het feit dat wij Zijn prioriteiten onderscheiden van het “enten” in de Olijfboom. De brieven van Paulus leren ons dat onder het Nieuwe Verbond de volheid van het geheim van Gods bedoeling voor “Israël” gevonden wordt in Christus (Messias),  en door de relaties tussen Joden en niet-Joden volgen al Zijn verbonden met Israël – volk, natie en overblijfsel! (In deel 2 gaan we zien hoe deze relaties er in de praktijk uit kunnen zien.


Gefeliciteerd met je 10e verjaardag, Ahavat Yeshua!

Eddie Santoro

Afgelopen sabbat vierden we 10 jaar gemeente! De ontmoetingshal was vol met mensen, de aanwezigheid van God en liefdevol samenzijn – alles als getuigenis van het geweldige werk dat Hij het afgelopen decennium gedaan heeft.

Door Gods genade (en een heleboel hard werken!), hebben deze jaren belangrijk vrucht voortgebracht! Er waren uitdagingen, een paar nederlagen, maar over het algemeen hebben we veel succes ervaren en als we terugkijken, zijn we vervuld van een diep gevoel van vrede en tevredenheid.

In de eerste bijeenkomst in 2006 waren er ongeveer vijftien mensen. Asher Intrater en ik waren de senior leiders. We hadden 6 jaar in Tel Aviv samengewerkt en wisten allebei heel goed dat een gemeente opzetten in Jeruzalem, naar onze visie, niet gemakkelijk zou zijn. De eerste gemeente in Jeruzalem, beschreven in Handelingen 2 zou ons voorbeeld zijn, onder de naam “Ahavat Yeshua” (Liefde van Jezus) en zou onze visie weergeven van een gemeente vol van Zijn liefde en kracht. Vandaag is de kleine groep van 15 uitgegroeid tot zo’n 120 mensen.

Oorspronkelijk was de gemeente samengesteld uit voornamelijk jonge mensen en singles. We zagen veel potentieel in allemaal en spendeerden jaren aan samenkomen met hen en samen brood breken en ze moeilijkheden en overwinningen laten meemaken. We dansten op hun trouwerijen en waren blij als hun gezinnen groeiden. Velen van hen zijn nu volwassen leden en we zijn serieus bezig met het leiderschap in hun handen te leggen. In deze tijd hebben zij veel verantwoording voor de leiding en het organiseren van de gemeente. Asher, Dan en ik zijn de coaches geworden en het verlangen van hun hart is vruchtdragen. We zijn hier dankbaar voor en hierbij geven we de eer aan God, die Zijn huis bouwt in Jeruzalem in onze tijd!


Leer het team kennen: Tal

Leer deze week de pastor kennen van het team van Revive Israel, Tal Robin. Kijk HERE!


Het begrijpen van het echte karakter van de Vader (deel 1)

Recente boodschap van Asher Intrater bij IHOPKC. Om te zien in het Engels, klik HERE!


Terug