Terug naar de artikelen

logo

© 4. maart, 2016 Revive Israel

 Ruths Kerkleer  en Esthers Eschatologie (Deel II)

door Asher Intrater

De boeken Ruth en Esther beschrijven echte historische gebeurtenissen, maar ze kunnen ook gezien worden als gelijkenissen met profetische betekenis. Ruth bevat een boodschap over de relatie tussen Israël en de kerk. Dit is wat wij noemen "Ruths Kerkleer." Op een gelijkwaardige manier bevat het boek Esther een boodschap over de eindtijd. We noemen dit: "Esther Eschatologie."

De levensverhalen van deze twee vrouwen bevatten het ontvouwen van het mysterie van Israël en de kerk, en van de profetieën over de eindtijd. De een beïnvloedt de andere. Een "Kerkleer van Ruth" moet leiden tot een "Eschatologie van Esther."                                                             

Esther kan gezien worden als een symbool van de Kerk, de bruid van de Messias.  Ze deelt intimiteit, gratie en schoonheid met haar echtgenoot, de Koning. Maar dan komt er een crisissituatie. Esther is geroepen tot " het Koningschap in een tijd, als deze (Esther 4:14). En wat voor "tijd" is dat? Het is een tijd van internationale crisis zonder weerga. En wat voor crisis is dat? -Een poging om alle Joden te vermoorden.

De poging de Joden te doden gebeurde niet alleen via Haman (Esther 3:6), maar ook via de farao (Exodus 1:16), via Herodes (Mattheüs 2:16) en in de eindtijd (Ezechiël 38-39, Zacharia 13-14). Alle geestelijke oorlogvoering bereikt uiteindelijk zijn hoogtepunt in een poging om de Joden te doden. Wij kunnen deze genocidale tendens zien zowel bij het nazisme als bij de Islamitische Jihad. In de eindtijd, kon een poging om de Joden te doden zich heel goed richten op alle christenen die in Yeshua als de koning van de Joden geloven, of zichzelf op een lijn zien met de natie Israël.

Interessant is het, dat de beschrijving van Haman in Esther 3:7; 8:1; 9:10, 24 "Tsorer" צורר is, welk woord in modern Hebreeuws gebruikt wordt voor "Antichrist" en de wortel is van het Oudtestamentische woord voor "Verdrukking." Haman kan gezien worden als een figuur van de Antichrist in deze gelijkenis over de komende verdrukking.

Esther wordt door Mordechai via een profetische boodschap gewaarschuwd dat het noodzakelijk voor haar is, bij de koning namens de Joden voorbeden te doen tijdens deze wereldwijde crisis. Ze is aanvankelijk terughoudend om te luisteren naar wat een overdreven intensieve en negatieve boodschap lijkt te zijn. Ze probeert zelfs excuses te maken om haar eigen betrokkenheid bij de crisis te vermijden, maar Mordechai is volhardend om haar de noodzaak van haar rol in de voorbeden te laten zien.

Er zijn apostolische en profetische stemmen die al jaren proberen te waarschuwen voor de komende dreigende crisis en beproevingen. Veel gelovigen lijken ongeïnteresseerd; en weer anderen hebben anderen geleerd dat ze geen deel zullen krijgen aan deze crisis, omdat zij al voor die tijd naar de hemel zullen zijn opgenomen. We zien het helemaal niet op deze wijze. Om deze reden hebben wij elk jaar een "Esther Vasten" תענית אסתר met lokale Arabische christenen en Messiaanse Joden hier in Israël georganiseerd, wat uitgezonden wordt door live stream naar partners en gebedstrijders over de hele wereld (Esther 4:16).                                                         

Velen hebben de urgentie van deze visie van het "Esther-type" voor de eindtijd niet begrepen. Het klinkt misschien te intens, te negatief, te Joods. Sommige van onze meest Bijbels- opgeleide en profetisch-scherpzinnige vrienden schijnen dit te missen. Zelfs zij die een "kerkleer van Ruth" begrijpen, gaan niet noodzakelijkerwijs door om naar de "Eschatologie van Esther." te kijken.

Het verhaal heeft evenwel “een happy end”!  Na een uiterst moeilijke tijd van voorbeden, verdrukking en geestelijke oorlogvoering is er een plotselinge en wonderbaarlijke tussenkomst van God, die van invloed is op de hele wereld. Het moorddadige bevel wordt ingetrokken. De kwade krachten worden vernietigd (9:17). De geschiedenis verandert. Een grote opwekking vindt er plaats.

Het boek  Esther stelt dat velen "Joden werden" (8:17) of "zichzelf" voegden bij de Joden (9:27). Als een gelijkenis kan dit duiden op een beweging van evangelisatie, op mensen die ware christenen worden, of Israël ondersteunen, of die de joodse wortels van het christendom begrijpen, of zich bekeren tot het traditionele Jodendom, of op al deze terreinen.

Tot slot: de rechtvaardigen nemen bezit van de regering over alle volken (8:2, 9:3, 10:3). Alle mensen worden gelukkig, er is overvloedige vrede en er worden feesten gevierd. Dit is een mooie afbeelding van het Koninkrijk van God op aarde. Poerim is een tijd van grote vreugde. Laten we ons verenigen in deze oproep van Esther en Mordechai tot de geestelijke strijd om de overwinning in de eindtijd te behalen.


Het Esther Vasten

Ieder jaar houden we tijdens het Esther vasten een dag lang live streamed gebeurtenis van aanbidding, vasten en gebed. We nodigen jullie uit met ons mee te doen op 23 maart, 2016 van 08.00 – 18.00 Israëlische tijd, voor deze belangrijke tijd als we ons verzamelen i.v.m. Gods plan en Zijn bedoelingen om te zegevieren over ieder boosaardig plan tegen Gods volk in onze generatie. Er wordt gezorgd voor vertaling van het Hebreeuws in het Engels.

Om naar de video, die jullie uitnodigt, te kijken klik HIER!

 
 Trektocht naar de Volgende Generatie

Gedurende deze week audio onderwijs van Youval Yanay in het Engels met Franse vertaling, klik HIER!


Terug