Terug naar de artikelen

logo

© 5 februari, 2016 Revive Israel

Moet ik lid worden van een Gemeente?

door Asher Intrater

Sommige mensen vragen: "Als ik de bijbel lees en bid, waarom zou ik dan lid van een plaatselijke kerk  moeten zijn?" Nou, om vergeving van de zonden te ontvangen (redding), hoeft men geen lid van een gemeente te zijn. Er zijn echter veel redenen, waarom men dat wel moet zijn. Hier zijn er een paar:

 1. Yeshua’ s bedoeling – Direct na Simon Kefas’ (Petrus) belijdenis van zijn geloof, reageerde Yeshua door te zeggen: "Op deze rots zal ik mijn kehila (ecclesia, kerk) bouwen"- Mattheüs 16:18. Hoe kan men zeggen dat men er naar  streeft Yeshua te volgen, maar niet samenwerkt met de intentie van Yeshua om Zijn kerk te bouwen? 
 2. Spirituele Oorlogsvoering – In dezelfde passage zegt Yeshua dat de "poorten van de hel haar niet zullen  overweldigen" – Mattheüs 16:18.  Binnen een goddelijke geloofsgemeenschap zal er een geestelijke autoriteit moeten zijn, om ons te beschermen tegen aanvallen van de duivel. Als iemand geen deel uitmaakt van een goddelijke geloofsgemeenschap, wordt hij nodeloos blootgesteld aan demonische aanvallen.
 3. Antwoord op het Evangelie – Tijdens Petrus’ eerste boodschap moedigde hij het volk aan zich te bekeren, door ondergedompeld te worden in water, en de Heilige Geest te ontvangen. (Handelingen 2:38)  Zij die gered waren, traden onmiddellijk toe tot de Geloofsgemeenschap ("Ze werden aan hen toegevoegd "-Handelingen 2:41 en 47). Hun antwoord op het evangelie was een diepe verbintenis met de Heer en Zijn Gemeenschap op aarde (Handelingen 2:42-47; 4:32-35). 
 4. Gemeenschappelijk Gebed – Petrus werd gearresteerd en in  de gevangenis gezet, maar hij  werd op een bovennatuurlijke wijze bevrijd door een directe interventie van een engel.
 5. (Handelingen 12 :3).  Een van de redenen voor dat wonder was dat "op het  moment dat Petrus in de gevangenis zat, de gemeente krachtig voor hem tot God aan het bidden was" – Handelingen 12:5. Gemeenschappelijk gebed is sterker dan een individueel gebed. Gemeenschappelijk gebed vindt plaats binnen de  geloofsgemeenschap (Mattheüs 18:19.)
 6. Morele Verantwoordelijkheid – Als navolgers van Yeshua, moeten we leven overeenkomstig de principes van trouw en integriteit. Wanneer wij zondigen, zijn onze broeders en zusters er om ons te helpen door hun raad en confrontatie. Er wordt verondersteld  dat dit  binnen de gemeente moet gebeuren (Mattheüs s 18:15-19).  Wanneer er geen verbintenis met een geloofsgemeenschap is, bestaat er geen kader om relaties van morele verantwoordelijkheid met elkaar te onderhouden.
 7. Oudsten in Iedere Stad – Tijdens het reizen en het dienen van Paulus (Saulus), zien we een terugkerend patroon: gebed, evangelische prediking, het verzamelen van de nieuwe gelovigen in een gemeente, benoeming van oudsten. "In elke gemeente benoemden zij oudsten..." – Handelingen 14:23. In elke plaats en elke stad vormden de gelovigen een Gemeenschap met leiders, die geestelijke autoriteit hebben. Er is geen ander patroon in de Schrift.
 8. De Brieven van Paulus – Het is ironisch dat sommigen zich rechtvaardigen bij het niet toetreden tot een gemeente door een citaat uit de verzen van de brieven van Paulus te kiezen. De meeste brieven van Paulus echter – aan de  Romeinen, de Korinthiërs, de Galaten, de Efeziërs, de Filippenzen, de Colossenzen – waren nog gericht tot plaatselijke gemeenten. We moeten de brieven lezen als gericht tot de leden van een plaatselijke gemeente.
 9. Gaven van de Geest – Anderen verwijzen er naar, dat ze  persoonlijk en onafhankelijk door de Heilige Geest geleid worden. Zeker leidt de Heilige Geest ieder van ons afzonderlijk. De primaire uitleg van de gaven van de Heilige Geest echter wordt in I Korinthiërs 12-14 gevonden. Daar vinden we dat ALLE gaven altijd dienen om de plaatselijke geloofsgemeenschap te versterken.(I Korinthiërs 12:4, 14, 26, 14:4, 5, 12, 26).
 10. De Brieven van Yeshua – Niet alleen schreef Paulus brieven aan de plaatselijke gemeenten, Yeshua deed dat ook!  In Openbaring 2-3, vinden we Yeshua's brieven aan de 7 verschillende gemeenten. Het was uiteraard Zijn verwachting dat AL Zijn volgelingen deel zouden uitmaken van plaatselijke gemeenten.
 11. De Universele Ecclesia – een lokale gemeente is een cel of deel van het grotere lichaam van de Messias. Op die manier nemen wij deel aan Yeshua's leiderschap (Efeziërs 1:22), die de wijsheid van God toont (Efeziërs 3:10), die de heerlijkheid van God ontvangt (Efeziërs 3:21), die het mysterie van de "bruid" openbaart (Efeziërs 5:25), en die  de pijler van de waarheid in de wereld onderhoudt (I Timotheüs 3:15).

Een plaatselijke kerkgemeenschap kan bijeenkomen in een eigen gebouw, of in iemands huis, of in het geheim midden in een bos! Maar de basisprincipes veranderen niet. Mogen we allemaal een goede "thuisfamilie" vinden, als deel van een plaatselijke gemeenschap van het geloof in Yeshua!


Ban Ki Moon en Terreur

door Eddie Santoro

Secretaris generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon beschuldigde onlangs Israëls "nederzettingenbeleid" als de hoofdoorzaak van de huidige Golf van terroristisch geweld.Het feit dat de hele islamitische wereld zich openlijk inzet—niet voor een twee staten oplossing, maar voor de uiteindelijke vernietiging van Israël—wordt volledig genegeerd.

Ban opende de recente klimaatconferentie in Parijs met een moment van stilte voor de slachtoffers van het terrorisme en een plechtige overweging over steden waar radicale Islamieten mensen hebben vermoord, maar met de flagrante weglating van Tel Aviv en Jeruzalem.Het vermoorden van Joden wordt nu officieel omschreven als "weerstand tegen de bezetting" en niet als terreur - zoals het overal ter wereld bestaat.

Zulke gedachten werden nooit geuit toen Frankrijk op hun recente terroristische aanslag reageerde. Van de aanslagen op de Twin Towers in New York, tot die in Afrika en Europa, stemmen wereldleiders altijd in met een antwoord uit de naties omdat zij zichzelf proberen te beschermen tegen de islamitische terreur. Maar Israël, de natie die langer en erger heeft geleden dan enig ander volk in de wereld, wordt openlijk veroordeeld als ze op de terreuraanslagen tegen haar burgers reageert.

Bid met ons, dat de machten die hun volk aanmoedigen om deze aanvallen te plegen, zullen worden gebroken en verslagen.


Israël, Griekenland en Cyprus

van Greta Mavro

Onlangs tekenden Israël, Griekenland en Cyprus een trilaterale overeenkomst voor samenwerking op het gebied van aardgas, elektrisch netwerk en de beveiliging tegen terreur. Hier is een bemoedigend verslag door het Israëlische ministerie van buitenlandse zaken. Klik HIER!

Israëls "Waakhond"

Caleb Meyers  verscheen onlangs op de voorpagina van de Maariv, een plaatselijk supplement van Jeruzalem. In een woordspeling op zijn naam, wezen ze  hem aan als Israëls nieuwe "waakhond" en ze loofden hem voor zijn inspanningen om Israël te verdedigen tegen de propaganda vanuit de wereld. Bidt u a.u.b. voor de lopende werkzaamheden van het Instituut van Justitie van Jeruzalem =  Jerusalem Institute of Justice.


Terug