Terug naar de artikelen

logo

© 8 januari, 2016 Revive Israel 

De Apostolische Richting

door Asher Intrater

De Schrift toont dat we allemaal onderworpen zijn aan autoriteit. Wij onderwerpen ons aan, en ons wordt autoriteit gegeven (Lucas 7:8). Deze  onderwerping begint op het meest persoonlijke en directe niveau aan Yeshua (Jezus) als Lord, en het gaat verder naar een globale of wereldwijd richting voor het hele lichaam van de Messias.

Als de progressie van geestelijke autoriteit verplaatst wordt van het persoonlijke naar het globale, wordt de vraag naar onderwerping lichter. Hier is zichtbaar hoe de geestelijke autoriteit zich ontwikkelt van "micro" naar "macro."

 1. .Persoonlijke Overgave aan Yeshua – Iedere gelovige in Yeshua zou zich in zijn eigen leven aan Yeshua's geestelijke autoriteit moeten overgeven (Mattheüs 7:21; Lucas 6:46).
 2. Lidmaatschap van een Plaatselijke Gemeente – Vervolgens zou iedere gelovige een verbintenis tot een geloofsgemeenschap moeten aangaan (Mattheüs 16:18). onder het geestelijk gezag van gekwalificeerde ouderlingen (I Timotheüs 3).
 3. Teamwerk Leiderschap - Elke groep van leiders moet elkaar behandelen als gelijkwaardig voor God, maar wie evenwel "de eerste onder de gelijken is" zal toegestaan moeten worden om het team te leiden.
 4. De Apostolische/Profetische teams – Iedere gemeente of bediening zou deel moeten uitmaken van een apostolisch-profetisch netwerk en ondergeschikt zijn aan het  team van haar leiders (Efeze 4:11-16).
 5. Adviseurs via Senioren - Iedere apostolische leider zou zelf zich moeten onderwerpen aan een Raad van ouderlijke apostolische adviseurs om aan hen verantwoording af te leggen en over hen toezicht te houden (zoals ouderen / grootvaders dat deden onder de oude stammen van Israël).
 6. Eenheid van het Lichaam - Deze niveaus van wederzijdse onderwerping, van teamwerk en verantwoordelijkheid stellen de grotere Geloofsgemeenschap in staat in eenheid, volwassenheid en integriteit te functioneren (Efeziërs 4:12-16).
 7. Richting Jeruzalem - Als we ons naar de Wederkomst van Jezus bewegen, zullen deze netwerken meer en meer uitgelijnd worden, zowel geestelijk als geografisch, met het hersteld Messiaans Joods apostolisch leiderschap in het gebied van Jeruzalem (Mattheüs 19:28, Handelingen 1:21-26, Jesaja 2:2-3, Handelingen 15:2, 16:4, Galaten 2:1-2, Zacharia 8:23).
Als we in de juiste relatie en richting komen, creëren we een "atmosfeer" waarin de Kracht en het Koninkrijk van God wordt vrijgezet. Leiders zouden de eersten moeten zijn om dit hart van overgave te demonstreren Toen we begonnen met het toezicht op Tiferet Yeshua en Ahavat Yeshua riep ik het lokale team van leiders samen en ik zei, "Ik wil dat jullie weten dat als ik zondig of ondeskundig handel, ik van deze positie verwijderd kan worden. Hier is een lijst van de personen aan wie ik ben onderworpen en die me kunnen verwijderen.” De daad van onderwerping nodigt anderen evenzeer uit zich in deze richting te bewegen.

De goede richting ontwikkelt zich uit zich onderwerpen aan autoriteit, de juiste verbonds opdracht en het begrijpen van de profetische richting voor de toekomst. Dit is iets waarvan wij geloven, dat de Geest van God bij zijn volk de nadruk erop legt in deze eindtijd.


Wat betekent een naam?

door Betty Intrater

Als u gevraagd zou worden: “Wat denkt u dat de populairste mannelijke baby naam in Israël is?” Wat zou dan uw antwoord zijn? David? Aaron? Samuel? Mis! De meest populaire mannelijke baby naam in Israël was vorig jaar Mohammed!!

Ondanks de diverse punten van kritiek, zeggen sommigen dat het Israëlisch Bureau van Statistieken heeft geprobeerd dit feit te verbergen door Arabische geboorten in hun onderzoek uit te sluiten; anderen hebben kritiek geleverd op de Arabische sector bij gebrek aan originaliteit in het herhaaldelijk gebruik van dezelfde naam. Een paar statistieken vallen op:

Ten eerste: het hoge aantal Arabieren die onder de Joodse bevolking leven (deze onderzoekingen sluiten niet de unanieme Arabische bewoners van de betwiste gebieden in); en ten tweede: de vrijheid van deze bewoners om bij de keuze van hun naam hun godsdienst en cultuur tot uitdrukking te brengen. (Een niet-moslim zou waarschijnlijk niet van de naam Mohammed voor zijn kind houden.)

Kunt u zich voorstellen dat het Saoedi-Arabisch, het Iraans Bureau van Statistieken zou vermelden, dat zijn meest populaire baby naam als Chaim of Jacob is?


Zwitserland binnen het Koninkrijk brengen

door Cody Archer

Liat en ik zijn net teruggekeerd van een rijke tijd van onderwijs over het Koninkrijk van God op een jeugdkamp in Zwitserland. Hier zijn enkele getuigenissen:

 • Een meisje, dat opgegroeid was in een niet gelovig gezin en atheïste was, gaf voor de eerste keer haar leven aan Jezus over!  Ze verklaarde aan het einde van de week, dat ze zich de eerste dagen verzette tegen wat ze hoorde, maar toen begon ze Gods liefde tijdens aanbidding te ontmoeten en haar muren begon naar beneden te komen!
 • Een meisje dat al jaren afhankelijk was van slaappillen, werd genezen en ze begon de week tijdens het naar bed gaan zonder pillen te slapen!
 • Een meisje, dat een bijzonder hoge doordringende stem had, ontving gebed en de toon van haar stem werd plotseling veranderd in een lagere toon. Ze had ook een been dat 1,5 cm langer dan was het andere. Ze liet er voor bidden en haar kortere been groeide uit en werd gelijk aan het andere!
 • Tijdens de aanbidding op zekere nacht was er een woord over engelen, die zich in de kamer bewogen en dansten. Kort daarna voelde een jonge man iemand komen en de handen op zijn schouders leggen en toen hij zich omdraaide om te kijken, was er niemand!
 • De stem van een aanbiddingsleider werd steeds vermoeider en onvaster, naar mate de week op zijn einde liep. Ze ontving gebed, ze werd vrij van pijn en haar stem werd versterkt!

Dank u dat u ons bijstond in uw gebeden.


De Grootste Joodse Vakantie

door Asher Intrater

In dit onderwijs doorloopt Asher de Messiaanse afkomst, de Bijbelse geschiedenis, die leidde tot de geboorte van Yeshua en de eisen waaraan de Messias volgens de profeten moest voldoen.

Dat de grootste Joodse vakantie de geboorte van de Messias is, is het grootste moment in de Joodse geschiedenis dat zin en betekenis geeft aan de geschiedenis van het Joodse volk. Om ernaar te kijken in het Engels, KLIK HIER!


Terug