Terug naar de artikelen

logo

© 1 januari, 2016 Revive Israel

De radicale Christen

Uittreksel van Francis Frangipane

Iemand kan een doorsnee Christen zijn, zelden geraakt door geestelijke zaken, tot hij op een dag de Bijbel leest en voelt dat er een geestelijk vuur in zijn binnenste wordt aangestoken. Als die persoon vasthoudt aan die nieuwe overtuiging, dan zal hij steeds meer zijn leven gaan leven zoals Jezus dat deed. Hij zal liefdevoller en vergevingsgezinder worden en meer bereid te investeren dat anderen ook gered worden. Kort gezegd, hij zal meer als Christus worden.

Als een doorsnee Moslim de Koran gaat lezen, en dat dagelijks gaat doen, dan zal hij op zeker moment zich steeds meer overgeven om de leer van Mohammed te gehoorzamen. Net als de volgeling van Jezus uiteindelijk gelijkenis met Jezus zal tonen, zo zal de toegewijde Moslim zijn trouw bewijzen door te gehoorzamen aan de militante extremen van de Islam. De werken die Mohammed deed, zal de navolger van Mohammed ook doen.

En dit is nu het probleem: de Christen die steeds meer als Christus wordt, wordt veranderd tot een verlosser; de Moslim die steeds meer als Mohammed wordt, wordt veranderd tot een militaire leider. Om het volledige artikel te lezen klik HIER!


Een turbulente week in Israël

In deze video bespreekt Asher een aantal recente gebeurtenissen van de afgelopen week die duidelijk de huidige socio-politieke situatie van Israël laten zien. Om te zien in het Engels, klik HIER!


Islam, Gnosticisme en de Antichrist

Door Bassem E.

Johannes schreef over de geest van de antichrist: “en elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist.” 1 Johannes 4:1-3

Johannes had het tegen het Gnosticisme en het Docetisme. Zij beweerden dat, hoewel het scheen dat Jezus in het vlees verschenen was, Hij niet werkelijk in menselijk vlees was, zoals wij. Hun eerste leider, Frenacus Basilides (plm. 120 AD), zei dat aan het kruis Jezus ruilde met Simon van Cyrene en dat die gekruisigd werd in Zijn plaats. In zekere zin rekende Jezus voor het eerst af met deze geest in Mattheüs 16, toen Hij Petrus bestrafte, toen die Hem zei niet aan het kruis te gaan (vers 21-23 “Ga weg, achter Mij, satan, u bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.”)

Deze satanische antichrist formule heeft bestaan door de eeuwen heen, tot de formatie van de Islam, als een van de meest succesvolle projecten van satan. Johannes waarschuwt de gelovigen voor de geest van de antichrist, die een zelfde geest is die probeert Gods plan van redding te vernietigen.

We moeten hier geestelijk mee omgaan door de kracht van de Heilige Geest en de eenheid van de Kerk: “Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij, Die in u is, is groter dan hij, die in de wereld is.” (1 Johannes 4:4)


Vader en eerstgeborene

Door Tal Robin

Het is de rol van de oudste broer om de wil van de Vader te laten zien aan de rest van het gezin. God wil bij de mensen zijn zoals een vader verlangt bij zijn kinderen te zijn. God had verdriet omdat Hij Zijn gezin verloor bij de zondeval van Adam en Eva in de Hof van Eden.

Hij heeft door de geschiedenis heen eraan gewerkt om voor Zichzelf een volk of gezin te creëren, zoals de eerstgeboren zoon, wiens rol zou zijn om andere volken deze wens van Hem te laten zien. Op deze manier kwam Jezus als de eerstgeborene van de zonen van God. De wens van een Vader is dat zijn gezin een eenheid is.

Jezus heeft aan de mensheid verkondigd dat God onze Vader is, en bad in Johannes 17 om eenheid onder de gelovigen en tussen Hem en de Vader. Het Messiaanse overblijfsel in Israël heeft een dergelijke roeping om de “eerstgeborene” te zijn onder de volken; om de hereniging van het gezin tot stand te brengen.


Twee Hebreeuwse bruidsgelijkenissen

Kalah

Vanaf de schepping was het grootste verlangen van God om bij de mensen te verblijven, maar na de zondeval is alles veranderd. Toen we van Hem gescheiden waren, wist God dat er niets was dat we konden doen om die relatie met Hem te herstellen of zelfs met Hem omgaan op de manier die eens mogelijk was in de Hof van Eden.

Vanuit menselijk perspectief, werd God ineens afstandelijk, ongekend en niet te bereiken. God had een manier nodig om weer met ons om te gaan en zond Yeshua en noemde diegenen die in Hem geloofden Zijn Bruid.

Het woord voor bruid in het Hebreeuws is “kalah”, maar dit woord betekent ook schoondochter. Dit betekent dat wij door de grote liefde van God, als lichaam niet alleen de “kalah” (bruid) zijn van Yeshua, maar dat we ook de “kalah” (schoondochter) zijn van God de Vader. Hoe je het dus bekijkt, we zijn ZIJN “kalah”. –Shani Ben-Ari

Ezer K'Negdo

Toen God de vrouw schiep voor de man, sprak Hij over haar als “hulp, maatje”.  De term in het Hebreeuws is “Ezer K'Negdo”, in de betekenis van “Hulp Tegenover” of “Hulp Tegen”. Het ontwerp is prachtig, omdat in het algemeen een man en zijn vrouw tegenovergestelde krachten en zwakheden hebben. Hij is sterk waar zij zwak is en zij is sterk waar hij zwak is. Ze hebben complementaire gaven en roepingen.

Mijn vrouw Betty ziet details en praktische aspecten, waar ik alleen de elementen van het grote plaatje zie. We zouden zonder elkaar niet kunnen functioneren. Zij is als een microscoop; Ik als een telescoop. Ik schrijf de grote lijnen van deze artikelen; zij leest de finesse. Soms is het wel lastig omdat ze altijd mijn zwakke punten ziet (en me daar dan ook fijntjes op wijst.)

Betty is echt de volmaakte Bijbelse echtgenote met de Bijbelse balans: 50% helpt me en 50% werkt tegen! - Asher Intrater


Terug