Terug naar de artikelen

logo

©2 oktober, 2015 Revive Israel

De solidaire eindtijd generatie

Door Cody Archer

De belofte dat de Heilige Geest uitgestort zou worden op alle vlees vóór de terugkeer van Yeshua, moet ons wel veel hoop geven nu we zien dat de duisternis over de aarde toeneemt. Zal de Geest plotseling uitgestort worden, zoals in Handelingen 2, maar deze keer dan over heel de aarde? Of zal Hij geleidelijk uitgestort worden, op verschillende tijden en plaatsen? Ik geloof dat het alle twee zal gebeuren.

"En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees…” Handelingen 2:17

Een van de gevolgen van deze uitstorting zal zijn dat er profetische gaven komen over de jongere generatie en eenheid en samenwerking tussen de oudere en de jongere generatie:
Uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen.” Handelingen 2:17

Als we kijken naar andere eindtijdprofetieën, dan weten we dat die uitstorting zal plaatsvinden midden in enorme beproevingen (Mattheüs 24:21-22), vervolging van gelovigen en martelaarschap (Openbaring 6:9-11; 13:7; 17:6), evenals natuurrampen, teleurstelling en angst voor wat komen gaat op aarde (Lukas 21:26). In deze context zal de Heilige Geest worden uitgestort.

Zowel jong als oud zullen deelnemen aan deze nog niet voorgekomen profetische stroom van openbaring. Jonge mensen zullen visioenen zien en de oudere generatie zal in alle nederigheid de richting die God door hen geeft moeten aannemen. Tegelijk zal de oudere generatie dromen dromen en de jongere generatie zal zich moeten onderwerpen en ontvangen wat God de ouderen geeft. Het overleven en de bescherming van een gemeenschap zal afhankelijk zijn van wat iedereen in dat lichaam ontvangt, deelt en gehoorzaamt.  Er zal bovennatuurlijke aanwijzing zijn van waar water te vinden is, voedsel en bescherming. (1 Koningen 17)  Groepen die uiteengedreven zijn door vervolging zullen dromen ontvangen en visioenen over waar en wanneer het veilig is om weer bij elkaar te komen.

Deze solidariteit van de generaties in de eindtijd zal de harten van de vaders tot de kinderen brengen en de harten van de kinderen tot de vaders; zoals nog niet gebeurd is in andere tijden (Maleachi 4:5-6). Het lichaam van de Messias over heel de wereld zal weer een van hart en ziel  zijn zoals in het boek Handelingen. Deze eenheid van Johannes 17 en Psalm 133 zal de grootste zalving op de Ecclesia (Kerk) te weeg brengen die de aarde ooit heeft gezien. Dit zal groter getuigenis geven en demonstratie van het Koninkrijk van God, dan ooit gezien is en een enorme oogst binnenhalen om Koning Yeshua welkom te heten om de aarde te regeren vanuit Jeruzalem.

Veel mensen spreken vandaag over ‘voorbereiden’ voor de eindtijd. Dit is wijs zoals de Heer het leidt, maar je ‘voorbereiden’ moet ook werken aan eenheid zijn tussen de generaties en samenwerking, omdat dat zo belangrijk is in de tijd die komt.


Driedimensionaal geloof

Door Asher Intrater

Het woord geloof heeft vele dimensies in haar Bijbelse context. Om ze op te noemen en te vereenvoudigen zouden we ze kunnen groeperen in drie algemene categorieën: Overwinning, Integriteit en Sereniteit.

Overwinning: dit eerste type is de uitvoerende kracht van de Heilige Geest in de autoriteit van de naam van Yeshua. Het verplaatst bergen en zorgt ervoor dat wat je ook zegt gebeurt (Markus 11:23). Het laat demonen vluchten en wonderen gebeuren door het geloof van de gelovige. Geloof neemt heerschappij over onze omstandigheden.

Integriteit: het Hebreeuwse woord emuna  אמונה   betekent niet alleen geloof maar ook trouw. Een mens van geloof kun je vertrouwen in moeilijke tijden. Door geloof zeggen we “nee” tegen de verleidingen en aanvallen van de wereld, het vlees en de duivel.

Sereniteit: soms moeten we God vertrouwen in moeilijke situaties waarvan we gewoon niet weten waarom ze gebeuren. Zelfs als de uitkomst niet is wat wij willen, dan nog kunnen we God vertrouwen, dat Hij ziet en weet wat wij niet weten. De vrede in ons denken door het vertrouwen in een almachtig God is ook een overwinning, al lijkt het niet zo.

We hebben onderscheid nodig welk soort geloof geactiveerd moet worden in een bepaalde situatie. Helaas heb ik vaak fouten gemaakt op dit gebied en heb mensen om me heen schade berokkend. Soms moeten we doden opwekken (Johannes 11:43); een andere keer moeten we ons door iemand laten leiden naar plaatsen waar we niet heen willen (Johannes 21:18).


Wie we zijn als de Ecclesia (deel 2)

In deze boodschap spreekt Asher uit het boek Efeze over wie we zijn als het lichaam van de Messias, als kunstwerk van God. Wat is het doel van de roeping van de gelovigen uit hun respectieve landen om heilig voor God te worden en samen de Ecclesia te vormen? Om te zien in het Engels klik Hier!


Terug