Terug naar de artikelen

logo

©18 september, 2015 Revive Israel

Het Onze Vader

Door Asher Intrater

Dit bid ik meestal vóór de zon opkomt, op het dak van ons appartementengebouw in de heuvels van Judea, waar ik het hele gebied kan overzien, van Jeruzalem tot Tel Aviv.

Onze Vader in de Hemel – alles begint met het weer in verbinding komen met God en het weer bevestigen van onze persoonlijke relatie met Hem. Dit moment, waarop je je richt tot God in zo’n intimiteit van Vader/Papa was een doorbraak in de geschiedenis van geloof en religie, die verder ging dan wat voor die tijd ervaren werd door Mozes, David en de Profeten.

Uw Naam worde geheiligd – wat wij doen hier op aarde, geeft Hem òf eer en glorie, òf hinder en afschuw. We zouden ons in elke situatie moeten afvragen of onze reactie anderen ertoe brengt God te eren of te verachten.

Uw Koninkrijk kome – we zijn hier niet alleen om “gered te worden, gezegend, opgenomen,” maar om deel te hebben aan Gods grote plan de wereld te veranderen. Ons leven heeft een doel. Het Koninkrijk heeft haar oorsprong in de hemel, haar richting naar beneden en een bestemming op aarde.

Uw wil geschiede – er is iets dat God wil. Aan ons de keus te doen wat Hij wil of wat Hij niet wil. We bidden dat we zullen weten wat Hij wil dat wij doen en het vervolgens ook doen. Geen excuus.

Geef ons heden ons dagelijks brood – vóór andere gebeden weet God dat we basis voorziening nodig hebben voor ons lichaam. Voor diegenen onder ons, wier werk ook voorziet voor anderen, kunnen we de zin “Evenals het dagelijks manna” toevoegen.

Vergeef ons onze zonden, zoals wij ook anderen vergeven – de eerste stap naar elke oplossing voor ons is berouw tonen, onze eigen fouten inzien; ermee op te houden; te veranderen. De tweede stap is onvergevingsgezindheid en wrok uit ons hart bannen.

Leid ons niet in verzoeking – berouw rekent af met onze zondige daden. Dit gebed rekent af met onze neiging tot zonde van binnen, niet alleen de zonde, maar de verleiding daartoe. God wil onze houding, evenals onze daden veranderen.

Verlos ons van de boze – na alle stappen, hierboven beschreven, kunnen we overwinning hebben over de machten van de boze in de wereld om ons heen.

Mis deze video niet, waarin Asher meer inzicht laar zien uit het Onze Vader in Matteüs 6:9-13. Om het te zien in het Engels, klik HIER!


Delen met vrienden (deel een)

Door Rachel Netanel

Mijn vriendin Penina is een gids, die tegenwoordig haar tours afsluit met een bezoek aan ons centrum. Verleden maand bracht ze 18 vrouwen mee uit Tel Aviv. Eén van hen was Bijbelleraar. Toen ik sprak over Yeshua en hoe vaak Hij genoemd is in profetieën, zei ze dat ze al die jaren onderwijs gaf over de Bijbel in het Hebreeuws, maar nooit gezien had dat er iets geschreven stond over de Messias en dat de Messias moest sterven. Toen ik met hen sprak over het boek Daniel en diverse andere teksten waren ze verbaasd.

Onlangs ontvingen we een groep managers van de Elictric Company. We aten samen en ik vertelde mijn getuigenis. Ik vertelde hoe mensen hun best doen anderen te behagen en te zorgen dat er goed over hen wordt gedacht. Met gelovigen is dat niet zo omdat wij God willen behagen en niet zozeer mensen. Eén van hen, een atheïst, zei me dat alleen zwakke mensen de behoefte hadden om in God te geloven. Maar, de meesten van hen wilden terugkomen en vrienden en familie meebrengen.

Een groep studenten en hun vrienden kwamen naar ons huis. De helft droeg kippas (yarmulkes). Ze discussieerden over de komende Ontzagwekkende Dagen, waarin vrome Joden geen vlees eten, die voorafgaan aan Yom Kippur (Dag van Verzoening).  Ik zei dat God niet zozeer geïnteresseerd was in het feit dat wij al dat niet aten, maar eerder dat wij ophielden met zondigen. Jesaja 58:4 “ Vast niet zoals heden als u uw stem wilt laten horen in de hoogte.” En Jesaja 59:2 “Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort.”

Dank, dat u voor ons bidt. Als u financieel wilt zaaien in dit werk, kunt u uw gift doneren bij Revive Israel door HERE!  te klikken.


De gemeente Ahavat Yeshua

Door Eddie Santoro

Mijn huidige medische situatie heeft een positieve invloed op het dagelijks functioneren van de gemeente. De jonge leiders, in wie we jaren van ons leven geïnvesteerd hebben, nemen nu nieuwe verantwoordelijkheden op zich. De timing was niet ons plan, maar we prijzen God voor de vruchtbaarheid en de vooruitgang waar we getuigen van zijn. We prijzen God ook voor de golf van liefde die we door de gemeente zien gaan als antwoord op de beproeving waar we nu door heengaan.

Opnieuw was de samenkomst met Shabbat heel bijzonder. De groei zit ‘m niet in aantal, maar in een toename van aanbidding en zalving, in het Woord en de gaven van de Geest. We geloven dat onze gemeente een machtige bestemming heeft en wordt toegerust tot een eindtijd gemeente midden in Jeruzalem – met zichtbare tekenen en wonderen – die de oogst zal binnenhalen en de wederkomst van de Heer zal bespoedigen.
 

Deze week vierden we het Joods Nieuwjaar (het Feest van de Trompetten). Deze geweldige Nieuwe Maan vakantie markeert het begin van de Heilige Dagen. De tien dagen tussen dit Feest en Yom Kippur staan bekend als de Ontzagwekkende dagen. In deze periode staan veel Joden in Israël en de hele wereld stil om berouw te tonen en hun houding naar God onder ogen te nemen.
Op Yom Kippur zullen we met vier andere gemeenten een tijd hebben van 24 uur bidden en vasten. Samen zullen we roepen om een verse aanraking van Gods genade en liefde voor Zijn Lichaam in het komende jaar. We zullen ook uren voorbede doen voor de redding van Gods geliefde Israël, gepaard met voorbede voor de chaotische situatie in het Midden oosten en de hele wereld.


Terug