Terug naar de artikelen

logo

©5 juni, 2015 Revive Israel

Het Gezin in de Eindtijd.

door Ariel Blumenthal

Onlangs, tijdens  de voorbereiding van  een leiderschapsvergadering in Zwitserland (voor de wereldwijde bijeenkomst in München, 25-28 oktober), kwamen we in diepe, ernstige voorbede voor deze generatie van jongeren – die, ondanks alle sociale media en technologie, meer eenzaamheid en vervreemding kunnen ervaren - minder "familieband" - dan enige andere generatie in de geschiedenis.

Toen we baden, kwamen twee Schriftgedeelten opeens in onze gedachten: Het eerste was: 2 Timotheüs 3:1-5. 

in de laatste dagen zullen de mensen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, arrogant, ongehoorzaam aan hun ouders, onheilig…

Wanneer ik dit lees, wil ik aan Paulus vragen: "Waren in uw dagen de mensen als engeltjes, die niet betrokken waren bij al dit slechte gedrag? Is dit alleen iets voor de toekomst, voor de 'laatste dagen'?”   Nee, er was zeer veel kwaad in Paulus' dagen. Echter, de meeste traditionele samenlevingen hebben  het bestaan van absolute normen van moraal en taboes gemeen. De meeste mensen uit de tijd van Paulus, of ze nu Jood of Griek waren, zouden ermee ingestemd hebben (ten minste in theorie) dat deze lijst van slechtheid inderdaad een lijst van kwade daden is!

M.a.w.: de profetische waarschuwing is deze: Er zal een tijd komen, dat zo’n gedrag “normaal”  zal worden, een tijd  dat mensen en hun sociale normen zullen zeggen: "Eigenliefde? Liefde voor geld?  Trots?  Rebellie? Homohuwelijk?  Natuurlijk!  Dit is ons 'humanisme', dit is hoe vrij wij denken, over het "morele" gedrag van mensen — wat is er mis mee?! "

We leven in de tijd waarover de apostel profeteerde. Eigenliefde en de liefde voor geld (de eerste twee van de lange lijst) zijn de morele standaard geworden voor enorme blokken van de mensheid over de hele wereld. De ongelooflijke golf van omarming van het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht is een gelijkwaardig teken: er is geen grotere handeling van eigenliefde en ongehoorzaamheid aan het gezin en de ouders (van wie we de gave van het leven ontvangen) dan het huwelijk tussen hetzelfde geslacht te bevestigen, waardoor we de continuïteit van het leven door middel van voortplanting en het verwekken van kinderen verloochenen. Het is een tijd waarin we in naam van "alternatieve gezinnen," getuige zullen zijn van het uiteenvallen van alles wat God met het gezin bedoeld heeft.

De Belofte van Herstel

Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt  “En Hij zal het hart van de vaders naar hun kinderen herstellen, en het hart van de kinderen naar hun vaders.…(Maleachi 4:5-6)

Dit was het 2de Schriftgedeelte dat de Geest voor mij levend maakte. Deze tekst die iets belooft, kan alleen begrepen worden door 2 Timotheüs eerst te begrijpen — want als er geen desintegratie van het Bijbelse gezin is, waarom zou dan Elia vóór de dag des Heren moeten komen om harten van de vaders naar de harten van hun kinderen, en de harten van de kinderen naar de vaders te herstellen?  Is het niet de meest "natuurlijke" en "normale" zaak voor een vaders hart naar zijn kinderen toe, en vice versa?  Ja-zeker- maar niet alleen in de eindtijd!  Er is niets méér destructief voor kinderen dan egoïstische, op zichzelf gerichte  ouders; en niets méér frustrerend voor ouders dan rebelse, ongehoorzame kinderen.

Dus ons is beloofd dat de profetische voorbodegeest van de Heer (Elia) een groot werk in deze generatie zal doen, voor de terugkeer van Yeshua — een werk het echte gezin te herstellen!  Dit is precies wat we te verwerken kregen tijdens de voorbede van vorige maand in Zwitserland. Toen we dieper in gebed gingen, begonnen in mijzelf deze woorden zich te herhalen: "We zijn de geboorte van de laatste generatie..."

Laten wij tijdens deze “Laatste Dagen” samen bidden voor herstel van zowel het natuurlijke, als het geestelijke gezin in de kerk, - met de opofferende liefde van de Messias in het centrum.


Getrouwheid

Op deze video onderwijst Asher over de test van betrouwbaarheid. Iedere situatie biedt ons de gelegenheid om onze trouw te tonen en zegeningen vrij te zetten voor de komende eeuw. Om in het Engels hiernaar te kijken, klik HIER!


Update over de Herstel Conferentie

door Ben Juster

Vorige week, was het netwerk van Tikkun Amerika gastheer van het Weekend van de 33ste jaarlijkse leiderschapsconferentie. Deze conferenties zijn van cruciaal belang om ervaringen te delen met het leiderschap, versterking van relaties en profetisch inzicht. Onlangs omgedoopt als de HERSTEL-conferentie, komt de Tikkun Gemeenschap samen om vijfvoudige bediening in actie te tonen.

Meer dan 125 senior leiders, ouderlingen en hoofden van bedieningen hebben elkaar ontmoet voor intieme tijden van aanbidding, onderwijs, en discussie.  De sprekers waren, o.a. Asher Intrater, Dan Juster en als speciale gasten Pastor Che Ahn en Rabbi Jason Sobel. Asher spoorde in zijn rede de Messiaanse Gemeenschap aan om de internationale kerk lief te hebben en te dienen en haar bestemming te vervullen om een "zegen voor de Naties" te zijn. (Genesis 12:2-3). Nederigheid effent de weg voor de eenheid. Een tijd van gemeenschappelijke bekering en voorbede volgde.

Het weekend van de Herstel Conferentie trok samen meer dan 400 leden en vrienden van Tikkun. Genodigden werden binnengeleid in wonderbare tijden van aanbidding met Paul Wilbur en anderen.  Met betrekking tot het thema van "Sta krachtig in één Geest", opende Che Ahn de conferentie met tien verklaringen, waarin hij opriep tot zegen en vruchtbaarheid.  Dan Juster sprak op de morgen van  Shabbat, waarbij hij aandacht schonk aan het onderling verbonden profetische lot van Israël en de Naties, en over de identiteit van de kerk als verbonden aan Israël. Zaterdagavond, presenteerde Asher een inspirerende boodschap  over de spirituele richting en het opkomende apostolische leiderschap. Jason Sobel besloot de conferentie met een oproep de netten van onze relaties te versterken om de komende oogst van nieuwe discipelen in ontvangst te nemen.


Waren de Discipelen eigenlijk Palestijnen?

Laat u meevoeren door Ron Cantor als hij over het woord 'Palestijns' en de relevantie ervan voor de Schriften spreekt.
Om in het Engels hiernaar te kijken, klik HIER!


Festival of Nations

Op 13 juni, 2015 zullen vier leden van ons team (Youval, Tal, Jeremiah en Roni) met één  van onze Arabische partners van Jeruzalem naar Geneve in Zwitserland reizen, om deel te nemen aan een aanbiddings- en gebedssamenkomst, die de gehele nacht zal duren.. Zij zullen leiding geven aan de aanbidding, zowel  in het Hebreeuws, als in het Arabisch en aan gebeden voor het Midden Oosten. Voor meer informatie: bezoek www.fetedesnations.ch


Terug