Terug naar de artikelen

logo

©10april, 2015 Revive Israel

Gebed en zegen van Job

Asher Intrater

Een deel van de logica van God is dat Hij ons wil zegenen als wij bidden dat anderen gezegend worden. Job had veel lijden te doorstaan. Een deel van dat lijden was dat zijn “vrienden” hem beschuldigden en zeiden dat hij het verkeerd deed. Die beschuldiging leek heel rechtmatig, maar was in feite alleen maar schijnheilig. God zei dat als zij Job niet zouden vragen voor hen te bidden, Hij hen zou straffen.

Job 42:8 - ….ga naar Mijn dienaar Job en laat Mijn dienaar Job voor u bidden. Want alleen zijn gebed zal Ik aannemen, zodat Ik met u niet doe naar uw dwaasheid.

En toch zegende God Job pas nadat hij gebeden had voor zijn vrienden. Hij moest vergeven wie hem beschuldigd hadden. Hij moest hun de genade geven die zij hem niet gegeven hadden. Het gebed van Job dat zijn vrienden gezegend zouden worden was de sleutel voor zijn eigen herstel.

Job 42:10 – En de Heere bracht een omkeer in het levenslot van Job, toen hij gebeden had voor zijn vrienden. De Heere vermeerderde alles wat Job bezeten had tot het dubbele toe.

Toen Job bad voor zijn vrienden werd hun straf weggenomen. En, toen hij voor hen bad, werd zijn eigen zegen hersteld. In feite werd hij twee keer zoveel gezegend als voorheen. Zijn eigen zegen en herstel was afhankelijk van het feit dat hij hen vergaf en zegende.

In een dergelijke situatie zei God Abimelech dat Abraham voor hem moest bidden voor genezing, ook al was Abimelech onschuldig. (Genesis 20:7, 17). We moeten voor elkaar bidden voor vergeving en genezing (Jakobus 5:14-16): Yeshua leerde ons zelfs diegenen te zegenen die ons vervolgen (Mattheüs 5:44) en te geven en het zal ons gegeven worden (Lukas 6:38).
Misschien zit je nu wel in een situatie waar de sleutel tot gezegend worden ligt in vergeving vragen of voor iemand anders te bidden dat hij vergeving ontvangt en gezegend wordt.


Reactie op de Koning van de Joden

In deze boodschap richt Asher de aandacht op vijf groepen mensen en hun verschillende reacties op de proclamatie dat Yeshua de Koning van de Joden is en hoe we in deze tijd over heel de wereld weer net zulke reacties zien. Om het te zien in het Engels klik hier.


Dringend gebed gevraagd voor de coalitie

Het formeren van de regering in Israël komt in twee stadia: eerst de verkiezing, vervolgens de coalitie. Waar we misschien genoeg gebedsondersteuning hadden voor het eerste deel, voor het tweede deel is daar een jammerlijk gebrek aan. Moet de regering breder? Hoeveel controle moeten de ultra-Orthodoxen hebben in financiële comités en in Binnenlandse Zaken. Wie moet er optreden in de hogere posities in het kabinet?

Dit zijn belangrijke zaken en er is dringend behoefte aan meer gebed.


De A.H.V.Z. van God

Door David Rudolph

In Jesaja 6:1-8 beleeft de profeet het hemelse gebied van Gods glorie en hieruit ontdekken we een voortgang van openbaring en antwoord daarop waartoe wij vandaag worden uitgenodigd.

Aanbidding – Heiligheid – Voorbede - Zending

Aanbidding tilt ons op om de heiligheid van God te ontmoeten – hetgeen op zijn beurt ons perspectief verandert en ons in staat stelt te kijken vanuit het hemelse gezichtspunt en tot aanbidding te komen met Yeshua. Het delen van het hemelse perspectief en het voelen van de last van de Heer in voorbede opent onze oren om de roep van de Geest te horen “Wie zal Ik zenden en wie zal er voor Ons gaan?” De combinatie van aanbidding, heiligheid en voorbede moet ons voeren naar het antwoord van zending!

Aanbidding:
1 In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel. 2 Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij.

Midden in het verdriet en de crisis na de dood van koning Uzzia, heft (de oude man) Jesaja zijn blik om hoog om de Heer te zien, de Koning van de Hemel en komt in de aanbidding die voortdurend de troon van God omgeeft.

Heiligheid:
3 De een riep tot de ander: “Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!” De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep, en het huis vulde zich met rook.

Vanaf de plaats van aanbidding ontmoet Jesaja de heiligheid van God en wordt zich bewust van het feit dat hij onrein is en de heiligende aanraking van Gods tegenwoordigheid nodig heeft.  

Voorbede:
5 Toen zei ik: Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon temidden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de Heere van de legermachten gezien. 6 Maar een van de serafs vloog naar mij toe, en hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: “Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend.”

Gezuiverd door het vuur en met gereinigde lippen komt de profeet tot voorbede en de last van de Heer.

Zending:
8 Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: “Wie zal Ik zenden, wie zal er voor Ons gaan?”
Toen zei ik: ”Zie, hier ben ik, zend mij.” 9 Toen zei Hij: “Ga en zeg tegen dit volk.....”

Het krijgen van de last van de Heer in voorbede zal ons voeren naar de plaats waar wij de roep van Zijn hart horen om te gaan en Hem te vertegenwoordigen in de landen en voor volken. We kunnen alleen maar zo lang bidden tot we uitgedaagd worden om een onderdeel van het antwoord op onze eigen gebeden worden en uitgezonden als boodschappers in de wereld.


Terug