Terug naar de artikelen

logo

©3. oktober 2014 Revive Israel Ministries

Het onderscheiden van het lichaam van de Heere

Door Ariel Blumenthal

Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken en velen zijn ontslapen. (1 Korinthe 11: 29).

Wat was er fout in Korinthe? Welke zonde was er de oorzaak van dat het delen van het avondmaal, bedoeld om te genezen en leven te geven, als resultaat had dat er ziekte en zelfs dood optrad? Was het de seksuele zonde, beschreven in hoofdstuk 5? Of een andere zonde van die orde van grootte?

Daarom, mijn broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar (1 Korinthe 11:33).

In de vroege kerk in Korinthe begon iedere wekelijkse samenkomst met een maaltijd, waarbij brood en wijn werden geheiligd in de naam van en ter herinnering aan Yeshua. Na het delen van dit maal gingen de gelovigen verder met aanbidding, gebed, onderwijs en het in praktijk brengen van de praktische geestelijke gaven. We weten uit voorgaande hoofdstukken dat er onenigheid was in de gemeente. Sommigen waren trouw aan Paulus, anderen gaven de voorkeur aan de manier van onderwijzen van Apollos, weer anderen beweerden geen andere leraar te hebben dan Yeshua Zelf.

Sommige leden arriveerden vroeger dan andere bij de wekelijkse bijeenkomst; met andere vrienden in hun ‘groep’ spraken zij de zegen uit, riepen de naam van de Heer over brood en wijn en hielden de maaltijd. Later kwamen de andere, sommigen met voedsel, anderen zonder.

Paulus bestrafte de vroegkomers voor meer dan alleen maar onwellevendheid: ze verzuimden “het lichaam van de Heer te onderscheiden”. Dit is geen fout in het op juiste wijze vastpakken van de geheimzinnige transformatie van een stuk brood in letterlijk het Lichaam van Christus; uit de context wordt duidelijk dat hij spreekt over een fout in het aannemen van de kracht, het heilige en de autoriteit die God bedoelt in de wekelijkse samenkomst van de heiligen.

Elke gelovige is een levende steen, en samen worden wij gebouwd tot een heilige tempel waar God Zelf in kan wonen (1 Petrus 2:5; 1 Korinthe 3:16-17). Volgens de Schrift is de eerste uitdrukking van dit geheimzinnig klinkende Lichaam/Tempel van de Messias gewoon wat wij noemen de ‘plaatselijke’ gemeente, of die nou samenkomt in een huis, een openbaar gebouw of midden in het bos. Er is iets bijzonders, iets zeer heiligs aan die wekelijkse samenkomst van de hele gemeente.
Als wij die heiligheid verachten door onverschillig te zijn over de aanwezigheid of de afwezigheid van anderen, of we gaan alleen om met een bepaalde ‘groep’ zonder ons te bemoeien met de rest van de gemeente, dan lopen we gevaar het “Lichaam van de Heer” niet meer te onderscheiden. En deze fout, vooral wanneer we avondmaal vieren, kan wel eens grote gevolgen hebben. Laat ieder mens zichzelf beproeven (1 Korinthe 11:28), zo dat we kunnen genieten van de volheid van Zijn genezende tegenwoordigheid bij ons!


Een stukje eer

Door Asher Intrater

Andere mensen eren is een speciaal principe van leven zoals God het wil. Een van de tien geboden is je ouders eren (Exodus 20; Deuteronomium 5). Eer bewijzen gaat niet alleen op voor je ouders maar voor allen die “eer toekomt” (Romeinen 13:7). Als wij eer geven naar boven, dan stuurt God op Zijn beurt zegen naar beneden, naar ons. Een beetje eer maakt een lange weg.

Het punt is niet zozeer de waarde van de andere persoon (1 Korinthe 12:23), maar het ontwikkelen van de karaktereigenschap van respect. Als we een houding hebben die van respect spreekt, dan is het ‘safe’ voor God om ons eer en glorie te geven zonder ons te verknoeien. Uiteindelijk wil God ons ‘verheerlijken’ (Romeinen 8:18, 30; 1Korinthe 2:7; Hebreeën 2:10). Anderen respecteren in dit leven is een onderdeel van de training om in aanmerking te komen geëerd te worden in de komende wereld.

Door de jaren heen heb ik gezien dat het probleem dat meer schade veroorzaakt heeft dat wat dan ook ‘gekwetste trots’ is, of ‘aangetast zijn in zijn eer’, vooral bij leiders. We moeten niets doen uit eigendunk en competitie (Galaten 5:26); maar ‘laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf’ (Romeinen 12:10; Filippenzen 2:3). Yeshua Zelf gaf alle eer op om anderen te kunnen helpen (Filippenzen 2:7). Als wij hetzelfde doen, tonen we meer genade en worden we meer als Christus in ons eigen leven.


Grote Verzoendag

We komen bij elkaar voor de heilige viering van onze Yom Kippur (Grote Verzoendag). Er was niet genoeg plaats voor ieder die wilde komen. De hele accommodatie van Yad Hashmonah (Messiaanse kibboets – www.yadha8.co.il) was vol. Yom Kippur symboliseert het bloedvergieten van Yeshua toen Hij 2000 jaar geleden gekomen is en tevens de ‘grote en verschrikkelijke dag’ van YHVH waarop Hij spoedig in de toekomst zal terugkomen. De vijf deelnemende gemeenten zullen vasten, bidden, berouw tonen, aanbidden, studeren, teksten uit De Schrift proclameren en tenslotte bij zonsondergang ‘de laatste grote sjofar’ blazen, het moment dat het begin van de viering symboliseert (Leviticus 25:9-10) en de Tweede Komst van Yeshua.

Waar je ook woont, doe in je hart met ons mee op ‘deze grote dag’ als we ons voorbereiden op “die grote dag”. Voor diegenen van jullie die financieel met ons mee willen doen, om de kosten te delen, dankjewel en we nodigen je uit om te klikken hier.


Het einde vanaf het begin

In deze boodschap spreekt Asher over het feit dat God een algemeen en een specifiek plan heeft voor elk individu, een plan dat Hij al kende voor de schepping van de wereld. Op dezelfde manier had God ook een plan voor de bestemming van Israël en de volken en door Zijn woord kunnen we iets waarnemen van wat dit plan als gevolg heeft….. Om het te zien, klik hier.


Terug naar de artikelen uit 2014