Terug naar de artikelen

logo

©12. september 2014 Revive Israel Ministries

Liefde voor de Waarheid

door Asher Intrater

Vervolg van onze discussie over het vorige artikel: "Wat is Waarheid?" –
Er vindt een aanval van leugens plaats in de maatschappij van vandaag. Communicatiesystemen komen - boven ieder voorstellingsvermogen – als paddenstoelen uit de grond. De jongere generatie wordt door zo veel schijnbaar tegenstrijdige informatie overspoeld, dat ze het gevoel hebben dat het onmogelijk is om in 'één' waarheid te geloven. Het idee dat er zoiets als een "absolute" waarheid bestaat, lijkt ouderwets en archaïsch.
Waarheid blijft echter de waarheid ongeacht hoeveel er gelogen wordt. Uiteindelijk zal de waarheid zegevieren, door het feit dat het waar is.

2 Corinthiërs 13:8 – Want wij vermogen niets tegen de waarheid, maar wel voor de waarheid.

Om de waarheid te vinden, moeten wij er naar verlangen en er naar zoeken. Waarheid wordt niet passief onderkend. We moeten enorme hoeveelheden onwaarheden overwinnen, voordat we bij de waarheid kunnen komen. We moeten de waarheid willen, zelfs als die tegen ons egoïsme indruist. We moeten de waarheid meer liefhebben, dan leugens die ons gevoel strelen. Wij moeten mensen zijn, die "de waarheid liefhebben" of het nu sociaal aanvaardbaar is of niet.

2 Thessalonicenzen 2:10 – …de liefde tot de waarheid aanvaarden,  waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 

Mensen die het echt willen en waarheid liefhebben, zullen haar vinden. Wanneer zij de waarheid verstaan, in haar geloven en haar gehoorzamen, zijn ze gered. Die groep mensen die van de waarheid gehouden heeft en haar gevonden heeft ondanks zo’n oppositie, moet er dan aan vasthouden, haar beschermen en haar doorgeven aan anderen. 

I Timotheüs 3:15 - …het huisgezin van God, dat is de gemeente van de levende God, de pijler en het fundament van de waarheid .

Wij zijn geroepen om een "pijler en bolwerk “van de waarheid te zijn, ondanks de duisternis in de wereld. De Gemeenschap van het geloof is samengesteld uit degenen die de waarheid liefhebben, de waarheid verdedigen, leven overeenkomstig de waarheid, en strijden voor de waarheid in onze samenleving.


Het Koninkrijk wordt door Gebed uitgebreid.

door Dan Juster

Gebed is de belangrijkste motor van Koninkrijk naar buiten toe. Vele andere religies werden gefundeerd op en verspreid door het zwaard, zoals de Islam. Ons geloof echter  zal worden verspreid door de bovennatuurlijke wapens van het preken van het evangelie en het afleggen van ons leven voor anderen. Dit kan zwak en dwaas lijken. We lezen in 2 Corinthiërs 10:4 dat de wapens van onze veldtocht niet vleselijk zijn, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken. Gebed is dat krachtige wapen in ons arsenaal, dat voortdurend gebruikt moet worden.

Yeshua leerde dat we moeten bidden: “Laat Uw Koninkrijk komen, Uw wil geschieden." Dit is een gebed, waardoor we gezag ontvangen om Gods heerschappij vrij te zetten op alle terreinen waarvan wij deel uitmaken, om dit Koninkrijk uit te reiken aan de verlorenen, en tenslotte, om naar Zijn Wederkomst te verlangen. Gebed is van invloed op de voortgang van het evangelie en het perfectioneren van de Lichaam van Gelovigen. Mattheüs 7 gaat in de context van het Koninkrijk over uitbreiding. Yeshua zei, “Vraagt en het zal u gegeven worden, zoekt en u zult vinden, klopt en de deur zal voor u opengedaan worden. Want iedereen die vraagt ontvangt; hij die zoekt vindt, en wie klopt, die zal opengedaan worden” (Mattheüs 7:7-8).
         
Waar twee of drie het eens zijn, daar is grote kracht. Hoe veel te meer, wanneer 100 het vurig eens zijn!  Het soort gebed dat werkt, is het gebed naar  “de wil van God”.  Als we aan de wijnstok blijven, kennen we Zijn hart. Yeshua belooft ons dat we zullen hebben, wat we ook vragen, als we  zo blijven (Johannes 15:7).  In Johannes 14:13 zegt Yeshua: “Ik zal doen, wat u ook maar vraagt in Mijn Naam, zodat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde.”  Bidden in Zijn Naam is geen magische formule.  In de Hebreeuwse context betekent dit “bidden in overeenstemming met de betekenis van Zijn Naam, de essentie van wie Hij is. Ons verlangen wordt als het Zijne.

Jacobus schreef, na een beschrijving van de kracht van Elia’s gebed:
Het effectieve en vurige gebed van een rechtvaardige vermag veel.”   Individuele en gezamenlijke gebedssamenkomsten en het vasten zijn essentieel voor de verbreiding van het Koninkrijk. Indien dit zo is, zullen we gelukkig zijn, als we zullen gehoorzamen en deze waarheid  toepassen. De grote bewegingen, die het Koninkrijk van God hebben uitgebreid, werden geboren en voorbereid door gebed. Grote heiligen uit het verleden hebben getuigd van de kracht van zo’n gebed, zoals aan George Mueller, de Engelse minister voor de wezen, aan Hudson Taylor, de oprichter van Chinese zending, in deze tijd aan Heidi Baker in Afrika.  We sluiten ons van harte bij deze oriëntatie aan. 


Het Nieuwe Podcast Onderwijs - Een Volk, Een Plaats, Een Troon

In deze boodschap belicht Asher het profetische belang van Joodse volgelingen van Yeshua in het land van Israël in deze tijd, en het belang van de internationale kerk als volk geënt op de confederatie van Israël. De volheid van Israël en de kerk zal Yeshua terugbrengen om op aarde te regeren,
Om te luisteren, klik HIER!


Beit Netanel Update

door Rachel & Gilad

Een van mijn vrienden vertelde me onlangs dat ze iedere dag tot God bidt, maar waarom is het voor haar nodig Jezus te kennen, omdat ze rechtstreeks met God kan praten.  Ik citeerde  haar uit Deut. 18:15, “De Heer, uw God, zal uit uw midden, uit uw broeders, een Profeet verwekken, zoals ik ben. Naar Hem zult gij luisteren.”  Ik sprak ook tegen haar over de rebellie van Korach die dacht dat hij Mozes niet nodig had. Als je rechtstreeks met God spreekt, dan moet je weten wat hij van ons verwacht. Ik gaf haar vervolgens verschillende schriftgedeelten uit de Tenach die rechtstreeks naar Yeshua verwijzen.  Ze wilde weten wat ze moest doen en ik vertelde haar dat de redding door Yeshua het enige antwoord is.

Bidt a.u.b. voor het open huis dat we in  Beit Netanel zullen houden tijdens het jaarlijkse festival, dat in Ein Kerem gehouden zal worden op 18 en 19 september.


Terug naar de artikelen uit 2014