Terug naar de artikelen

logo

©18. juli 2014 Revive Israel Ministries

Oorlog in Gaza

Na een staakt het vuren te hebben aangeboden, wat door Hamas werd geweigerd, is Israël voortgegaan in een grote operatie in Gaza de terroristische infrastructuur van Hamas te vernietigen. Vandaag is in de Gazastrook een van de meest geconcentreerde gebouwencomplex van terroristen gevonden voor wapens en kampementen.

Het is moeilijk om met Hamas te onderhandelen vanwege hun zelfmoordmentaliteit, die bereid is hun eigen burgerbevolking op te offeren wegens hun haat voor Israël. Als een zelfmoordenaar met een bom naar je toekomt, heb je geen andere keus dan hem te doden. Israël waarschuwt de burgers van Gaza zich in veiligheid te brengen, maar de leiders van Hamas bevelen hen te blijven, en te functioneren als "menselijke schilden." Hun houding is: "Wij zijn bereid om ons te laten vermoorden, zodat de opinie in de wereld aangezet wordt zich tegen Israël te keren; en wij beschouwen dit als een overwinning!"

 Op dit punt schijnt de Egyptische President Al Sisi  de enige stabiliserende "neutrale" factor te zijn in dit conflict. Bid dat de wortel van het islamitische extremisme en terrorisme in de Gazastrook wordt ontworteld. 


De Heer van de Legermachten.

door Francis Frangipane

Aspecten van de Goddelijke natuur worden geopenbaard in de samengestelde namen van God, zoals Yahweh-Nissi ("de Heer, Mijn Banier") of Yahweh-Jirah ("de Heer, Mijn Voorziener") of Yahweh-Rapha ("de Heer, Mijn Geneesheer"). Op ongeveer 30 plaatsen in de Bijbel openbaart de Heer Zijn eeuwige natuur, waardoor Hij laat zien klaar te staan om aan de menselijke behoeften van zijn dienstknechten te voldoen.

Toch staat één Naam apart van deze 30 verwijzingen. Het gebeurt ongeveer 290 keer in de Bijbel—bijna 10 keer de som van alle andere openbaringen!! Wat is die naam? - Yahweh-Tsebaoth, "de Heer der Heren" (de God van de Legerscharen).

In de strijd voor onze persoonlijke transformatie, onze gezinnen, de steden en de Naties, is het de Heer van legermachten, die wij willen volgen in de strijd. Het was de Heer van de Legerschare die Jozua ontmoette op de vlakte van Jericho (Jozua. 5:14), en die David leidde in de strijd tegen de Filistijnen (1 Sam. 17:45).

We hebben het nodig, om de Heer te zien als de grote Commandant van de hemelse legers. Hij is de Meester van het universum, de Heer van de machten, zowel op de aarde als in de Hemel  "en de heerscharen die in de hemel . . . [zijn] volgden Hem" (Openbaring 19:14).


YHVH van de Legermachten.

door Asher Intrater

De Schrift portretteert God als een “Krijgsheld” (Exodus 15:3; Jesaja 42:13).  Yeshua wordt gezien als de Opperbevelhebber van de engelenlegers in de hemel bij de Profeten (Jozua 5:13) en bij Zijn Wederkomst in glorie in het Nieuwe Testament (Openbaring 19:11). 

Er zijn verschillende soorten zalvingen die afkomstig zijn van God door de verschillende manieren, waarop God zich aan mensheid openbaart.  God is altijd bij ons aanwezig, maar “in tijden van beproevingen, is Hij een zeer aanwezige hulp.” (Psalm 46:2)  Met andere woorden: er is een extra dimensie van de aanwezigheid van God in situaties waarin Hij Zichzelf openbaart als YHVH van de Legermachten. We bespeuren dit heden in Israël:       naast de "aardse" hi-tech voordelen zoals het verdedigingssysteem met de Iron-Dome  de raketten, is er ook een uniek gevoel—een gevoel van vrede, bescherming en vertrouwen in al onze mensen— zowel bij seculieren als bij religieuzen. 

Wij schrijven deze bijzondere genade van God toe aan de rechtvaardige houding van de Israëlische regering en militairen, en ook aan het enorme netwerk van gebed dat door christenen vanuit de hele wereld voor Israël wordt opgeheven.


Terug naar de artikelen uit 2014