Terug naar de artikelen

logo

©13. juni 2014 Revive Israel Ministries

"Juda eerst”

Door Asher Intrater

In het  boek Romeinen zien we de zin “eerst voor de Jood’ drie maal: een voor het evangelie (1:16), een voor verdrukking (2:9) en een voor de heerlijkheid (2:10). Ik geloof dat deze zin een voortzetting is vanuit het boek Genesis, waarin de stam van Juda “het eerst moest gaan”. Het verband tussen “Eerst de Jood” in de evangeliën en “Juda eerst” in de Torah toont het consequente van de goddelijke orde door de Bijbelse verbonden.

Het Messiaanse verbond kwam door Izaäk in plaats van door Ismaël, omdat Abraham al getrouwd was met Sara. Zij kwam eerst.

Het zaad werd doorgegeven door Lea omdat zij de eerste vrouw was van Jacob, ook al hield Jacob meer van Rachel. Het verbond zou naar Ruben gegaan moeten zijn, als eerstgeboren zoon, maar hij diskwalificeerde zichzelf door perversiteit op seksueel gebied (Genesis 35:22). De tweede zoon Simeon werd gediskwalificeerd wegens moord (Genesis 34:30). Levi liep het koningschap mis door zijn samenwerking met Simeon, maar behield het priesterschap als de gene die als derde geboren was.

Het verbond ging toen over naar Juda (Genesis 43:3). Hij bewees dat hij het waard was door zichzelf op te offeren om Benjamin te redden (Genesis 44:18). Toen Jacob naar Egypte reisde, stond het leiderschap van Juda al vast (Genesis 46:28). De orde van de kampen van de stammen in de woestijn was weer: “Juda eerst”  (Numeri 10:14). Toen de Israëlieten het land Kanaän veroverden, trok Juda als eerste op (Richteren 1:2).

Met orde komt geschil

Het geschil over de prioriteit van de stam van Juda bereikte zijn hoogtepunt toen David koning werd. Na de rebellie van Absalom beschuldigden de noordelijke 10 stammen van Israël de stam van Juda dat zij de rechten op de kroon “gestolen” hadden ( II Samuël 19:42-44). Juda antwoordde dat hun prioriteit voortkwam uit het feit dat ze “nader verwant” waren aan David. Het antwoord van Israël luidde dat zij “10 keer” zo groot waren en dat Juda hen oneer aangedaan had. Maar de claim van Juda dat hij de “eerste” was, was sterker dan die van de Israëlieten dat ze elkaars gelijken waren.

Het conflict tussen Juda en Israël is een voorafschaduwing van het conflict tussen Israël en de Kerk. Hoewel het grote aantal mensen in de Kerk Internationaal van groot belang is, gaat het niet boven de verbondsorde van het feit dat Juda eerst komt. Deze orde gaat door tot de eindtijd (Zacharia 12:7) tot de tweede komst (Mattheüs 23:39) en zelfs tot de heerschappij in het duizendjarig rijk. (Mattheüs 19:28).

[Gods Koninkrijk is gevestigd door het verbond. God is trouw aan Zijn verbond. Een verbond heeft orde; die orde geeft de structuur van autoriteit weer – in het huwelijk (I Timotheüs 2:13), gezin, regering, Kerk of Israël.]


Aanbidding in Geest en waarheid

Door Dan Juster

Mattheüs 6:33  geeft de opdracht: “Zoek eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid.” De eerste stap in het zoeken van Zijn Koninkrijk is het zoeken naar een relatie met de Koning door aanbidding. De toegang tot het Koninkrijk komt voort uit en wordt berachtigd door aanbidding.

In Johannes 4 zegt Yeshua tegen de Samaritaanse vrouw: U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.”

Aanbidding in waarheid betekent dat de inhoud van onze aanbidding gebaseerd moet zijn op de waarheid en dat hij oprecht moet zijn. God wordt verhoogd als de Schepper, de oneindige, die genadig is, liefhebbend en goed. Hij moet verhoogd worden als degene die ingrijpt in de geschiedenis van de mens om Zijn goede doel te verwezenlijken. De Exodus en andere historische daden van God zijn overal in de Psalmen te vinden.

Yeshua laat in Johannes 4 een verschil zien tussen de orde van Mozes en die van het Nieuwe Verbond. Yeshua zei dat de minste in het Koninkrijk groter is dan Johannes de Doper. In dit betere Nieuwe Verbond gaat onze aanbidding om Hem en om wat Hij voor ons heeft gedaan: Zijn kruisiging, Zijn genade, Zijn bediening, Zijn opstanding, Zijn hemelvaart, Zijn regeren vanuit de hemel en Zijn terugkeer en toekomstige heerschappij.

In een bekend gesprek tussen Vader en Zoon zei Yeshua “En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toetrekken.” (Johannes 12:32) Dit verwijst naar Zijn kruisiging, waardoor Hij alle mensen naar Zich toe trekt. Zo’n kracht en liefde komt er vrij door Zijn kruisiging, dat die wel moest leiden tot Zijn opstanding. Hier kussen gerechtigheid en liefde elkaar. Dit is de volmaakte uitdrukking van de liefde van God, Zijn lijden met al de pijn van de mensheid. Maar de tekst verwijst ook naar hoe we Hem kunnen verhogen in aanbidding.

Aanbidding in geest impliceert vuur van de geest, aangestoken door de Heilige Geest. Zoals Jonathan Edwards het zo mooi zei in zijn magnum opus, The Religious Affections, onze relatie met de Vader, Zoon en Geest is een liefde, die gepaard moet gaan met emotie.


Terug naar de artikelen uit 2014