Terug naar de artikelen

logo

©2. mei 2014 Revive Israel Ministries

De Zoon des mensen

door Asher Intrater

Yeshua verwees vaak naar Zichzelf als de "Zoon des mensen," met name in het evangelie van Lucas.  Het woord voor de mens in het Hebreeuws is adam -- zoals bij de eerste Adam; en in het Aramees is het enash -- zoals bij de eerste Henoch (Gen 4:26).  Hier zijn vijf geestelijke gevolgen ten aanzien van de naam "Zoon des mensen:" .

  1. Adams mens-zijn – Yeshua werd werkelijk 2000 jaar geleden in deze wereld geboren en Hij nam voor Zichzelf volledig het lichaam en de aard van een mens aan. (Lucas 3:38)
  2. Adams aardse autoriteit – de wonderen die Yeshua deed, waren een  toepassing van de verstrekkende autoriteit die door God aan Adams schepping gegeven was over ieder natuurlijke ding op aarde.

      (Genesis 1:26, Mattheüs 9:6)

  1. Het Tweede menselijk ras– Yeshua begon de tweede fase van Gods bestemming voor de mensheid; Hij werd gelijk aan de eerste Adam (Romeinen 5:14), Die het einde van die periode vertegenwoordigde, en Die een nieuwe periode begon van herboren Adams, die vervuld zijn met de Heilige Geest.  (I Corinthiërs 15:47)
  2. Eeuwige koning – De profetie van de goddelijke Messias, die een eeuwig Koninkrijk ontvangt van de Oude van dagen in Daniel 7:13 verwijst naar de Messias als bar enash. Yeshua's gebruik van deze term identificeert Hem met die persoon.
  3. Troon van heerlijkheid – Gezeten op de troon van God, boven de heerlijkheid, het vuur en de cherubijnen, wordt iemand beschreven "als een mens" (Ezechiël 1:26).  Yeshua's gebruik van deze term identificeert Hem met de persoon, die daar zit in de volledige manifestatie van zijn goddelijke macht.

De term "Zoon des mensen" drukt  de volledige reikwijdte uit van het mysterie van Messias, van het menselijke naar het Goddelijke.


Haredim (deel 2)

door Ariel Blumenthal

Afgelopen maand schreven we over de enorme demonstratie door Ultraorthodoxe Joden (Haredim) tegen de plannen van de regering om hen in het leger en de samenleving in het algemeen te integreren. Voor veel Christenen, vooral voor hen die van Israël houden en die voor haar bidden, valt het moeilijk te begrijpen hoe zo'n groot deel van de Israëlische samenleving zo'n onvermurwbaar positie tegen de staat Israël kan innemen. Ter wille van een beter begrip bij u en de accuraatheid van uw gebeden, zullen we verder gaan met dit fenomeen in deze serie van artikelen nader te beschouwen.

Een Historisch Trauma

Het probleem begint bijna 2000 jaar geleden, toen het Joodse volk tweemaal tegen de Romeinse regering in opstand kwam, eerst van 68 tot 70 na Christus—wat resulteerde in de vernietiging van de 2de Tempel; en toen weer van 133 tot 136 in de zo genoemde Bar Kochba Rebellie. Beide keren kwamen ze, na aanvankelijk Joodse overwinningen, te staan tegenover overweldigend krachtige Romeinse troepen. Volgens historici was het bloedbad van de 2de opstand bijzonder ernstig: bijna een miljoen Joden werden afgeslacht en de rest ging  in slavernij. Vanaf deze tijd (136 na C), werd Joden verboden zich in het Land te vestigen, en de naam Israël/Juda werd door de Romeinen veranderd in Palestina. 

Wat is het verband met de demonstratie van vorige maand in Jeruzalem? Beide opstanden, maar vooral de tweede, werden bekrachtigd en aangemoedigd door de toonaangevende rabbijnen uit die tijd. In feite nam Rabbi Akiva, die wordt beschouwd als een van de grote figuren van rabbijnse Jodendom, als de “gezalfde”, charismatische strijder, Simon Bar Kochba de leiding, als een soort messias en leider van de 2de Rebellie.  Kunt u het probleem zien?  De verantwoordelijkheid voor de opstand die tot de Romeinse "holocaust" van de Joden van 133 tot 136 na C. leidde, kan zonder meer op de drempel gelegd worden van de ware grondleggers van hedendaagse Orthodox Jodendom!! 

Als gevolg van dit trauma hebben de rabbijnen van de volgende generaties een Talmoedische gelofte gedaan: nooit meer zal het Joodse volk in opstand mogen komen tegen de buitenlandse overheid en de “muur” bestormen,  die het huidige Israël scheidt van de Messiaanse Eeuw. Met andere woorden: totdat de Messias komt en door geopenbaarde, goddelijke kracht het Messiaanse Israël in het beloofde Land opricht, wordt Joodse mensen  op religieuze gronden verboden de zaken in hun eigen hand te nemen. Dit is de reden waarom de moderne, zionistische restauratie van Israël voornamelijk geleid werd door meer seculiere, humanistische Joden -- eerder dan religieuzen (van wie velen er voor kozen in Europa te blijven en omkwamen, samen met miljoenen volgelingen, in de ovens van Auschwitz!)  En dit is de reden, waarom, tot op vandaag de dag,  Haredi Joden nog een probleem hebben met zo iets als militaire dienst voor een moderne, democratische staat Israël, waarbij duidelijk nog niet gesproken kan worden van de vervulling van het Messiaanse Israël, waarover door de Bijbelse profeten gesproken wordt.
 
Alle religieuze Joden geloven in de komst van de Messias en in Zijn aardse regering vanuit  Jeruzalem (Dit wordt dagelijks tenminste tweemaal gebeden!)  De vraag is niet “als,” maar “wanneer” en, in het bijzonder, “hoe?” Het verschrikkelijk, profetisch “verkeerd-lezen” van de tijden door Rabbi Akiva en anderen bijna 2000 jaar geleden verblindt nog steeds een enorme sector van de religieuze Joden, om een van de grootste wonderen uit de Schrift te zien: hoe de komst van de Messias vooraf gegaan moest worden door zekere, historische gebeurtenissen, die werkelijk in de tijd plaats vinden. En hier zullen we de volgende keer het verhaal weer oppakken….


Mensen kiezen, om relaties mee op te bouwen.

Wij hebben slechts een beperkte tijd om te investeren in een persoon. Hoe Kiezen we de juiste mensen uit om relaties mee op te bouwen? In deze boodschap spreekt Asher  via Marcus 6:12 erover hoe Yeshua Zijn discipelen koos en wat we hiervan kunnen leren. Om dit in het Engels te bekijken, klik hier.


Shavuot - Noteer in uw agenda ‘s

Doe met ons mee met onze vierde jaarlijkse Nacht- Gebedsbijeenkomst op Shavuot (Pinksteren),   12 uur lang, vanaf de avond van 3 juni, 2014, (Israëlische tijd) zullen we aanbidden, voorbede doen en geloven in een verse uitstorting van de Heilige Geest. Deze keer kun je alles volgen op webstream en je wilt het niet missen. Details volgen. Kijk hier voor meer details, die zullen komen.


Terug naar de artikelen uit 2014