Terug naar de artikelen

logo

©4. april 2014 Revive Israel Ministries

Verheerlijk God

door Asher Intrater

Een van de bedoelingen van ons leven is God te verheerlijken. Yeshua begon zijn twee bekendste gebeden met een verzoek om Zijn Vader in de hemel te verheerlijken: "Onze vader in de hemel heilig is Uw Naam" (Mattheüs 6:10); "Vader, verheerlijk Uw Zoon, zodat de Zoon U kan verheerlijken"
(Johannes 17:1).


Door te verlangen God te verheerlijken, zuiveren we tegelijkertijd onze eigen motieven. We bekijken elke situatie in het leven als een kans om Hem te verheerlijken. Eens vroegen Yeshua's discipelen Hem, waarom een blinde man blind was geboren (Johannes 9), en een andere keer waarom Hij niet eerder was gekomen om Lazarus te genezen (Johannes 11). We hebben de neiging om te analyseren waarom de slechte dingen gebeuren, en vragen ons af wie er gelijk of ongelijk heeft in elke situatie.

Maar Yeshua antwoordde niet zoals zij verwacht hadden. In feite vertelde Hij hen dat ze de verkeerde vragen stelden. Hij veranderde hun kijk op de situatie. Voor Hem is de zaak eenvoudig: "Hoe kan God hier verheerlijkt worden?"

Johannes 9:3 – Noch hij heeft gezondigd, noch zijn ouders; de reden is slechts, dat de werken Gods geopenbaard zullen worden.
Johannes 11:4 – Deze ziekte is niet ten dode, maar ter ere Gods, opdat de Zoon van God er door verheerlijkt worde.  

Goed Reageren

Vele malen stellen ook wij allerlei nutteloze vragen. We argumenteren bij onszelf over dingen, in plaats van ernaar te zoeken wat God zou kunnen verheerlijken. God is soeverein en almachtig. In elke situatie kan Hij voorzien in een antwoord. We zullen moeten antwoorden op een wijze die Hem zal verheerlijken.

Op zoek naar het verheerlijken van God verandert de houding van ons hart. We zijn niet langer bezig met menselijke uitleggingen of op zoek naar eigen eer. We zoeken geen wraak of zelfrechtvaardiging. Wij streven naar een totale verandering van perspectief dat een doorbrekende oplossing zal brengen.

Petrus had veel vragen over zijn leven en het leven van de andere discipelen. In plaats van ze direct te beantwoorden, vertelde Yeshua hem God te volgen en Hem te allen tijde oprecht te verheerlijken, tot het laatste moment van zijn dood.

Johannes 21:19 – Hij zei dit om hem te tonen met welke dood hij  God verheerlijken zou.  

Laten ook wij bij onze reacties in elke situatie geleid worden op een manier die God zal verheerlijken. Laten we de eer zoeken, die van God komt, in plaats van de eer, die van mensen komt (Johannes 5:44) en zo onszelf verbinden met de diepere doeleinden van God in ons leven.


De geschiedenis en de visie van Revive Israël in 2 minuten

Luister naar Asher, die kort zijn persoonlijke getuigenis met u wil delen  … En de visie, die God gegeven heft voor Revive Israël - om “de oorspronkelijke apostolische opdracht uit het boek Handelingen in onze tijd hersteld”. te zien : Click hier.


Pascha

door Eddie Santoro

 “Juist voor het Pascha / het Paasfeest, toen Yeshua wist dat Zijn ure gekomen was om deze wereld te verlaten en tot de Vader te gaan, heeft Hij de zijnen die Hij in de wereld  liefhad, liefgehad tot het einde..” (Johannes 13:1)

Het was de dag voor het Pascha in Jeruzalem. De Joodse hoofdstad was gevuld met mannen en vrouwen, die zich voorbereidden om het Seder- Pascha te vieren. Zoals hun voorouders talloze generaties vóor hen het gedaan hadden, herinnerde Israël  zich weer haar bevrijding uit de slavernij in Egypte en viert ze Gods trouw.
 
Hij had niet slechts een engel gezonden - maar God zelf was gekomen en  had geïntervenieerd voor zijn geliefde Israël. Hij machtigde zijn knecht Mozes. De plagen kwamen. De eerstgeborenen stierven en de ijzeren deuren van slavernij die 400 jaar  gesloten waren, sprongen open. Op die dag dat Israël Egypte voorgoed verliet, volgde haar de wolk der heerlijkheid, werd de Rode Zee overgestoken en werd begonnen met hun reis om een uitverkoren natie te worden, die de liefde en de genade van hun God zou tonen,.

En nu op dit Pascha, zoveel jaar later, was er iemand uit de massa, die als geen ander was. Het Lam dat de zonden van de wereld zou wegnemen,  was naar Zijn volk gekomen. Hij verzamelde zijn discipelen rondom Zich, opdat Hij dit, Zijn laatste Pascha met hen zou houden. Dit maal was Gods Heerlijkheid niet in een wolk, maar ze vulde Degene die Immanuel was, God met ons.

Liefde gedefinieerd

En toen op een moment dat de ware liefde voor eeuwig zich zou definiëren, legde deze ene die de Koning der koningen was, zijn kleed af, bond een  doek om zijn middel en knielde voor zijn dienaren neer, om hen de voeten te wassen.

Op dat ogenblik beefde de Hemel. Pas toen werd het volledig begrepen, wie deze was die ervoor had gekozen om een nederige dienaar te zijn. En zo werd de weg voor altijd vastgesteld. Grootheid werd bepaald door dienstbaarheid. Macht werd tentoongesteld in nederigheid.

Het kruis stond nog voor Hem. De komende uren zouden alleen maar bevestigen hoe hij vóór zijn discipelen had geleefd. De grootheid van liefde werd gekenmerkt door  het afleggen van iemands leven voor een ander. Hij zou de laagste plaats nemen. Hij zou gewillig zichzelf opofferen als het eeuwige offer. En door Zijn offer zou een volk opnieuw worden vrijgemaakt en zou er voor eeuwig een natie aan God gegeven worden.

Moge tijdens dit Pascha, wanneer we zo’n grote bevrijding gedenken, er zo’n passie ontstoken worden in ons hart, zodat we zullen zien dat al wie gebonden zijn, vrij  gemaakt worden door Zijn wonderbare Liefde.


Shavuot – Pinksteren – Noteer in Uw Agenda 

Doe met ons mee voor onze 4e jaarlijkse Gebedsbijeenkomst tijdens de hele nacht van  Shavuot (Pinksteren).  Gedurende 12 uren, beginnend op de vooravond van 3 juni, 2014 (Israëlische tijd) zullen we aanbidden, voorbeden houden en geloven in een verse uitstorting van de Heilige Geest. Dit keer zal het live worden uitgezonden via  live web-stream en u hoef het niet te missen. Kijk hier voor meer details, die zullen komen.


Strijd om Yad Hashmona

In het geval u het de afgelopen week gemist hebt, is hier het unieke en droevige verhaal over  hoe Yad HaShmona (een Messiaans Joods Dorp) stond voor Bijbelse waarheden en daarom gedwongen werd hun bedrijf te sluiten. Click hier.


Terug naar de artikelen uit 2014