Terug naar de artikelen

logo

©21. februari 2014 Revive Israel Ministries

De Wet van Mozes en het Duizendjarig Rijk.

Door Asher Intrater en Dan Juster

Bij het lezen van de Thora, moeten we wel opmerken, dat er verschillende sociale wetten beschreven worden die nooit hun vervulling in Israëls geschiedenis schijnen te bereiken. Bijvoorbeeld:

  1. De rechterlijke wetten
  2. De landbouw wetten
  3. Feesten en de Kalender
  4. Het Priesterschap
  5. Vestiging in het Land

Als al deze elementen in de Schrift staan (en “de Schrift kan niet gebroken worden" – Johannes 10:35), zal er dan geen tijd moeten komen, dat zij vervuld worden?  Sommigen zetten zich af tegen al deze passages als eenvoudig “het Oude Verbond”, dat weggedaan is t.g.v. “het Nieuwe”, maar wij geloven dat we door Yeshua “de vervulling van al deze  dingen” zullen zien - inclusief alles uit de Thora en profeten, in de hemel en op aarde (Handelingen 3:21; Efeziërs 1:10).                                    

Met dit in onze gedachten kunnen we de Thora op een “profetische wijze” lezen, vanuit een toekomstige vervulling van wat nog komen moet. (Mattheüs 5:17-18). Eindtijd profetieën staan vol met verwijzingen naar elementen uit de Thora: Jesaja 2 beschrijft het Duizendjarige Koninkrijk, waarin "de Thora zal uitgaan vanuit Sion" (vers 3); Jesaja 60 tot en met 66 spreekt van een vernieuwing vanuit Sion en van een hervestiging in het land; Jesaja 66 verwijst naar voedselwetten (vers 17), Levieten (vers 21), nieuwe manen en Sabbatten (vers 23).

De laatste 9 hoofdstukken van Ezechiël zijn misschien de meest uitdagende.  Een nieuwe tempel wordt gebouwd, beschreven in zoveel mogelijk details (hoofdstukken 40-41), die daarna gevuld wordt met de heerlijkheid van God (hoofdstuk 43), met een nieuw priesterschap en met wetten voor de offers (hoofdstuk 44), met inbegrip van al de vieringen van de feesten (45), geleid door de Messiaanse Koning (46), in een vernieuwing van natuur en landbouw (47) en een hervestiging in het land volgens de stammen van Israël (48). Wat zullen wij met alle deze hoofdstukken gaan doen? 

Het einde van het boek Joël beschrijft een restauratie van Sion, zowel geestelijk als economisch, na de gebeurtenissen uit de eindtijd. Micha spreekt over het vroegere Koninkrijk dat hersteld wordt (Micha 4:8).  Zacharia 14 schrijft eveneens over een herstel van feesten en over aanbidding in de tempel na de Wederkomst van de Messias. Uit deze talrijk geschriften lijkt het dat er een vernieuwing en de naleving van de Thora zal zijn tijdens het Duizendjarige Koninkrijk, die in overeenstemming zullen zijn met de prioriteiten en accenten uit het Nieuwe Verbond, zoals door Yeshua en de apostelen onderwezen is.

Het Koninkrijk van God heeft orde. De volledige Bijbel, inclusief de Thora, definieert die goddelijke orde. ("Thora" betekent niet alleen "wet" maar ook "instructie".) Het uiteindelijke doel van het evangelie van het Koninkrijk, dat vervuld wordt in het Duizendjarig Rijk, is:  Gods orde op de aarde voor Israël en voor de Naties te vestigen. Laten wij bidden om wijsheid om de juiste integratie van het Evangelie, de Wet en het Koninkrijk in deze eindtijd te begrijpen.


Verlossing  van uw verbeelding

door Don Finto

"Aan Hem, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen, dan wij bidden of bedenken (ons voorstellen), aan Hem zij de glorie” ….Efeziërs 3:20-21.   Soms sturen we zo energiek goddeloze voorstellingen uit onze buurt, dat we de neiging hebben, ons helemaal af te sluiten van voorstellingen. Sluit het niet af: wordt ervan verlost.

Stel je Goddelijke ontmoetingen, Goddelijke relaties, Goddelijke daden, Goddelijk succes en voorspoed, een Goddelijke toekomst voor!  Beweeg je dan in een krachtig gebed in die richting. Gebruik goddelijke verbeelding bij het lezen van het Woord en tijdens het bidden.  

Duisternis wordt niet uitgedreven via een zweep of een gesel, maar door licht in donkere plaatsen te brengen; Evenzo worden goddeloze voorstellingen niet verdreven door een zweep of een gesel, maar door verlossing van onze gedachten.


Het Esther Vasten

Dit is een kritieke tijd voor het wereldwijde lichaam van de Messias om te vasten en te bidden, zoals  Esther, haar dienaressen en alle Joden in Susan deden, terwijl ze God baden het tij van het kwaad te keren en verlossing te brengen aan het Joodse volk (Esther 4:13-17). Doe met ons mee met het 12-urig bidden en vasten op dinsdag, 13 maart, wanneer wij ons verzamelen om te roepen voor het aangezicht des Heren, om weer te doen wat Hij deed in de dagen vanouds.                                                          
We zullen gaan uitzenden vanaf 6:00 AM tot 6:00 PM (Israëlische tijd) alles op live stream.
Gebedsonderwerpen, schema's en links zullen in de komende weken. verzonden worden.


Terug naar de artikelen uit 2014