Terug naar de artikelen

logo

©31. januari 2014 Revive Israel Ministries

De Holocaust en de profetie over 70 jaar

Door Asher Intrater en Ariel Blumenthal

Deze week was de Internationale herdenkingsdag voor de holocaust in Europa en de 69e gedenkdag van de bevrijding van het kamp Auschwitz. Leden van de Israëlische regering kwamen bijeen bij de poorten van Auschwitz. Onlangs zijn er nieuwe documenten gevonden van Nazi commandant Himmler, die nieuw inzicht brachten over de verschrikkelijke gebeurtenissen van die tijd.

De profeet Jeremia schreef over een 70- jarige straf en verbanning van het volk Israël, gedateerd uit 584 Voor Christus, en de vernietiging van de eerste Tempel (Jeremia 25). Jaren later, las Daniël de profetie van Jeremia en realiseerde zich dat die 70 jaren bijna ten einde waren en wijdde zich aan uitgebreid gebed en vasten om te zien dat Gods woord uitkwam. (Daniël 9:2) Toen ontving hij van de engel Gabriël een aanvullende profetie over de 70 jaar.  

In deze nieuwe profetie werd het patroon van de 70 jaar (70 “weken” of jaren) uitgebreid naar de toekomst in een nieuwe dimensie, betreffende de komst van de Messias en de Eindtijd. (Daniël 9:24) Daniel zag duidelijk een connectie tussen de 70 jaren van de profetie van Jeremia en de 70 weken of jaren in zijn eigen profetie. De profetie van Jeremia was meer historisch en van die tijd, terwijl die van Daniël toekomstig en Messiaans was.

De 70 jaren, zowel van Jeremia als van Daniël, vertegenwoordigen een geestelijk patroon voor ons, zelfs in deze tijd. Het 70e jaar markeert het einde van een Bijbelse periode, speciaal van een oordeel over een natie. De Tien Geboden zeggen dat het gevolg van de zonde van een generatie ervaren zal worden tot het 3e en 4e geslacht – ook zo’n 70 jaar (Exodus 20:5). Aan deze periode van 70 jaar komt een eind voor wat betreft de Holocaust. De laatsten van de overlevenden van de holocaust komen zo langzamerhand te overlijden en nemen daarmee de directe psychologische invloed op hun kinderen en kleinkinderen met zich mee. Deze geestelijke verandering heeft zowel positieve als negatieve effecten.

We geloven dat er in het komende jaar, het 70e na het einde van de Holocaust, een verschuiving in het paradigma van de omgang van God met Israël en de volken zal plaatsvinden, met name met Europa. (Er zal een gelijke verandering in Oost Azië aangaande de relatie tussen Japan en de omringende landen.) Mogen we zijn als Daniël en ons hart erop zetten om te vasten en bidden over dit nieuwe seizoen; en moge de Heer ons ook inzicht geven in de eindtijd – voor een nieuwe periode van herstel en opwekking als het was in de dagen van Zerubabel. 


God zien in anderen

Door Anja A.

God is zo groots, dat Hij niet al Zijn glorie en goedheid in één persoon kwijt zou kunnen (buiten Yeshua). Dus, toen Hij ons schiep naar Zijn beeld, heeft Hij ervoor gekozen, een klein deel van Zichzelf te stoppen in ieder, individueel en in elke groep mensen. Als we ons ernaar uitstrekken Hem meer en meer te leren kennen, dan zouden we ook naar de mensen om ons heen moeten kijken om God in hen te zoeken. Als we, aan de andere kant hen benaderen met vooroordelen, dan zullen we niet in staat zijn God in hen te zien en missen we delen van Gods natuur en karakter. Laten we het beeld en de eigenschappen van God zoeken in de mensen om ons heen


Lofprijzing in de gevangenis

Door Roni Rejuwan

In Handelingen 16 lezen we dat Paulus en Silas in de gevangenis werden geworpen in Filippi, nadat ze een demon hadden bevolen een slavin te verlaten. We weten uit 2 Corinthe 11:23 dat Paulus vaak in de gevangenis zat. Ik ben er zeker van dat niet alleen deze keer, in de gevangenis in Filippi, de apostel uit volle borst bezig was met lofprijs en dankzegging. Uit deze zelfde gevangenis schreef hij de onsterfelijke woorden:

Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. (Filippenzen 4:4)

Toen Paulus en Silas  midden in de nacht lofliederen zongen, werden de kettingen in de gevangenis gebroken en de muren stortten in, door een door God veroorzaakte aardbeving. Het is bijzonder, dat hoewel Paulus vaak in de gevangenis zat, alleen van deze keer beschrevenen is dat God hem op zo’n bovennatuurlijke manier bevrijdde. Het lijkt erop dat dit de eerste keer was voor Paulus in de gevangenis. Misschien was er een speciale genade voor deze nieuwe situatie.

Net als bij Paulus, moeten we, hoewel onze omstandigheden niet onmiddellijk of helemaal niet veranderen, ons verheugen. Als wij Hem prijzen, is Zijn tegenwoordigheid altijd heel dichtbij.


Esther Vasten

Herinnering: Doe met ons mee met het Esther Vasten op donderdag 13 maart, van 6.00 AM tot 6.00 PM, Israël tijd. We zullen het live stream uitzenden. Gebedsonderwerpen, roosters en links zullen in de komende weken gestuurd worden.


Terug naar de artikelen uit 2014