Terug naar de artikelen

logo

©10. januari 2014 Revive Israel Ministries

De Antichrist

(deel een) door Asher Intrater

Er is een Bijbelse figuur, aangeduid als de antichrist, die wordt beschreven als de "man van de zonde"- de volheid van het kwaad in menselijk vlees (II Thessalonicenzen 2:3). Er is slechts één persoon die deze profetieën in de eindtijd zal vervullen. Hij is nog niet geopenbaard. Maar tegelijker tijd is "antichrist"  ook een profetisch type, of een patroon dat door veel mensen op verschillende tijden en plaatsen kan worden vervuld.

I Johannes 2:18 – U hebt gehoord dat de antichrist zal komen, en ook nu zijn er vele antichristen opgestaan. Daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.

In dit vers kunnen we de tweevoudige vervulling van de profetie zien: een die enkelvoudig is, specifiek en toekomstig; en een tweede soort dat hedendaags is en voor talrijke situaties geldt.  Profetieën moeten in deze twee dimensies worden beschouwd: vervulling in de eind tijd en de toepassing voor vandaag. Dus, de vervulling van eindtijd profetieën schijnt vaak twee verschillende tijdsaanduidingen te bevatten: één voor de tegenwoordige tijd en urgent voor elke generatie, en één voor de ultieme en definitieve tijd tijdens de laatste generatie.

Aangezien profetieën een dubbele tijdsaanduiding hebben - heden en toekomst, moeten we naar beide dimensies verwijzen bij interpretatie van de profetieën - de urgente en de ultieme.

I Johannes 2:22 – Wie is de leugenaar dan wie loochent dat Yeshua de Messias is? Hij is de antichrist die de Vader en de Zoon loochent.

"Antichrist" is ook een geest van misleiding. Er zijn subtiele leugens die tot diep in onze cultuur, media, academische wereld, religie doordringen - en zelfs in onze eigen gedachten - die zich verzetten tegen het eenvoudige geloof en onderwerping aan God en Yeshua.

Er is de Antichrist van de eindtijd; er zijn antichristen in vele generaties; en er is de geest van de antichrist die in ons eigen vlees zetelt: trots en rebellie die weerstand bieden tegen de autoriteit / het gezag van God over ons leven.


Baba Sali

door Roni Rejuwan

De stad  Netivot in het zuiden van Israël is een van de centra voor kabbalisme en mystiek jodendom. De Baba Sali (Rabbi Israel Abuhazerah), die 40 jaar geleden overleed,  was bekend om zijn wonderwerken. Ieder jaar is er in Netivot een "Hillula" (een hartstochtelijke viering) tot zijn nagedachtenis.  Dit jaar verklaarde de kleinzoon van Sali  -  en het werd geciteerd op de  Israël televisie en radio -  dat "Baba niet dood is. Zijn ziel is nog steeds aanwezig en leeft vandaag onder ons. Als u tot hem bidt, zal hij u genezing, redding, en zelfs verlossing aan de natie geven."

Vandaag zijn er in Israël veel chassidische groepen die geloven dat hun rabbi - dood of levend - een soort van "Messias" is. Dit toont een diep verlangen naar verlossing aan, maar het toont ook de complexe religieuze misleidingen, die ons volk teistert.  Bid voor openbaring van de ware verlossing.

 

 


Egypte

Deze week werden de stembussen geopend voor de nieuwe nationale grondwet van Egypte, die door de huidige coalitie, onder leiding van generaal Sisi is voorgesteld. De islamitische broederschap verwerpt de Grondwet, die ontworpen is om islamitische partijen gescheiden te houden van directe overheidscontrole. Als de Grondwet wordt aangenomen, zal er een datum voor parlementaire en presidentiële verkiezingen worden vastgesteld.

Deze week demonstreerden 10,000 arbeiders uit het landbouw-district Tenata ten gunste van Sisi, terwijl ze riepen dat hij zich voor het presidentschap verkiesbaar zou stellen. Sisi wordt vandaag als de sterkste figuur in Egypte erkend en een mogelijke hoop voor stabiliteit, veiligheid en de democratische institutie.  Bid voor herstel van de Egyptische samenleving.


Vluchtelingen of Illegale Immigranten

Ongeveer 53.000 illegale immigranten zijn  vandaag in Israël op zoek naar politiek asiel en werkgelegenheid (ongeveer 35.000 uit Eritrea, 13.000 uit Soedan, en de rest uit verschillende Afrikaanse Naties, zoals Congo en Ethiopië). De Israëlische samenleving wordt verscheurd of men hen als vluchtelingen moet zien, die het waard zijn om beschermd te worden, of als illegale werkers die moeten worden uitgezet.  Bid voor de wijsheid voor onze Minister van binnenlandse zaken, Gideon Saar; en dat er recht zal worden gedaan


Verlossing Van De Vloek Van Babel?

Troy B. Wallace

In Genesis 11:1 staat, "De gehele aarde nu was één van taal en één van spraak." Een verenigd volk met een gemeenschappelijke taal rebelleerde tegen God. Hij reageerde door hun taal te verwarren en hen te verstrooien over de hele aarde. De veelheid aan talen die vandaag over de hele wereld worden gesproken zijn het gevolg van die gebeurtenis.

Onlangs  woonde ik  de Leiderschap Vergadering bij het Internationale Huis van Gebed in Kansas City bij. Een gebedsonderwerp en punt van discussie was de mogelijkheid of de tekst van de Bijbel in elke bekende gesproken taal op de aarde vertaald zal worden in de komende 10 of 20 jaar. Toen we aan het bidden waren, sprak de Heer tot mijn hart dat "indien de ideeën en concepten van de tekst van de Bijbel naar iedere tong werden gebracht, de gelovigen in Yeshua over de hele wereld weer een gemeenschappelijke taal zouden hebben." Er zouden nog steeds vele tongen, stammen en volkeren zijn. Maar het overblijfsel van elke taalgroep zou de woorden van de Bijbelse realiteit als een gemeenschappelijke taal hebben.

Kunt u zich de kracht van een overblijfsel  binnen iedere taal op aarde voorstellen, dat Bijbelse zinnen tot de Heer bidt en zingt (Openbaring 7:9-11)? Dat zou verlossing van onze gemeenschappelijke vloek zijn.

Hoe? – door  Hem te prijzen in al die talen, die geschapen werden op dat moment van grote zonde. De tekst uit Genesis 11:6 vertelt ons dat met een taal "niets van wat  we ons voornemen te doen van ons afgehouden zal worden”.  Laten we bidden voor dit project, dat het tijdens onze generatie zal worden afgerond.


Terug naar de artikelen uit 2014