Terug naar de artikelen

logo

©4. oktober 2013 Revive Israel Ministries

Vruchten van Bekering

Asher Intrater

De boodschap van de profeten van Israël kan in één woord worden samengevat: "Bekeert u" (Jesaja 55:7, Jeremia 25:5, Ezechiël 18:21, Hosea 14:2, Joël 2:13).
Echte bekering levert echte resultaten op. Deze resultaten worden "vruchten” genoemd.

Mattheüs 3:8, Lucas 3:8
Breng dan vruchten voort, die aan de bekering beantwoorden.

Echte bekering is zeldzaam; ze  is moeilijk te vinden. Er zijn vele soorten van vals berouw. De humanistische bekering zegt: "Neem me niet kwalijk," maar dat impliceert geen echte, morele verandering.  
Het Jodendom heeft de neiging om berouw te vervangen door traditie. Het Christendom heeft de neiging om berouw te vervangen door theologie.
Er is een verschil tussen "gaven van de Geest" (I Corinthiërs 12) en de "vrucht van de Geest" (Galaten 5).
De gaven van de Geest uiten zich via profetische openbaringen en kracht. De vrucht van de Geest is het op Christus lijken in karakter en liefde.
De "vrucht van bekering" is een in alle opzichten derde lijst of categorie.

2 Corinthiërs 7:10-12
De droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke bekering tot  zaligheid …
Deze droefheid heeft bij u opgewekt: ijver, ontplooiing van uzelf,  verontwaardiging, vrees, vuur en het enthousiasme om naar rechtvaardigheid te zoeken en ….uw toewijding aan ons.

Deze vruchten van bekering zijn de reactie van iemands ziel, als hij zich realiseert dat hij gezondigd heeft voor een Heilig en Almachtige God. De menselijke ziel is vervuld met kracht om ernaar te zoeken om "recht" voor God te staan. Dit produceert een intens morele verandering, zowel in zijn houding, als in zijn daden.

Deze vrucht van berouw vormt de basis voor het ontvangen van genade en verlossing van Yeshua (Marcus 1:15, Handelingen 17:30) en het vervuld worden met de Heilige Geest (Spreuken 1:23, Handelingen 2:38). Zonder de basis van echte bekering, is ons geestelijk leven hol en schijnheilig. (Mattheüs 3:7-11)


Israël-China Bestemmings Conferentie

Ariel Blumenthal

In Lucas 21:24 staat:  “Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn.”  In 1967 kwam Jeruzalem terug onder Joods gezag voor het eerst in 2000 jaar. 
 
Vandaag, een hele generatie is voorbij gegaan, zijn er twee belangrijke nieuwe realiteiten. Deze beide kwamen tot uitdrukking tijdens onze recente "Israël-China Bestemming in het Koninkrijk en Soekot conferentie."
Ten eerste: het Messiaans Joods overblijfsel in Israël heeft een zekere maat en stabiliteit bereikt, zodat we nu in staat zijn een legitiem "adres" of een "landingspunt" voor de internationale christelijke bezoekers te zijn.
Ten tweede: in de afgelopen 40 jaar is de Heilige Geest op een bijzondere manier in Azië aan het werk geweest. In één generatie zijn we getuige geweest van de grootste opwekking in de kerkgeschiedenis: vandaag zijn er tussen de 80-110 miljoen gelovigen in China, van wie velen een scherp inzicht hebben  in Israël en de eindtijd.
 
Deze  beide samen vertegenwoordigen een expressie van de "volheid" van zowel Israël (Romeinen 11:12) als van de kerk (Romeinen 11:25). Wij hebben dit op onze Soekot conferentie ervaren: 130 Chinezen van het vasteland samen met 50 lokale Messiaanse (en Arabische) leiders. We hadden geweldig tijden van aanbidding, gebed, onderwijs en samenzijn — toen de twee lichamen met elkaar vertrouwd raakten.


Netanyahu's toespraak voor de VN

Er zijn gevarieerde reacties van Israëlische commentatoren over de vraag of  Netanyahu’s toespraak voor de Verenigde Naties politiek effectief was. Op een geestelijk niveau is het vermeldenswaard dat hij(direct of indirect) de Bijbel 5 keer citeerde. Dat is waarschijnlijk meer keren dat de Bijbel aan van het belangrijkste podium van de Verenigde Naties dit jaar is voorgelegd, dan alle andere toespraken samen.

  1. "Abraham, Isaac en Jacob" – Netanyahu voerde aan dat het recht van het Joodse volk op het land Israël 4.000 jaar teruggaat naar de tijd van de aartsvaders, niet alleen tot het Zionisme van de 20ste eeuw  Zo gebruikt hij de Bijbel als een geldig en gezaghebbende document, dat relevant is voor het hedendaagse conflict.
  2. "Cyrus" – Het Iraanse (Perzisch) volk heeft een lange en positieve relatie met het Joodse volk; een opmerkelijk voorbeeld is koning Cyrus (500 BC-II Kronieken 36:22); die regeerde voor de eerste Islamitische invasie in Perzië (700 AD); en zeker voor het huidige regime, dat Iran in 1979 overnam.
  3. “Wolf in Schaapskleding" Of het zo bedoeld is, of niet: Netanyahu citeerde uit het Nieuwe Testament  (Mattheüs7:15) toen Yeshua  valse profeten berispte. Bij gevolg wordt dit etiket van valse profeet op Rohani geplakt, en de huidige politieke crisis beschrijft hij als een botsing tussen ware en valse profetie.
  4. "Alleen”– In Numeri 23:9, Deuteronomium 32:8 & 33:28 staat dat Israël alleen zal wonen. Het is verbazingwekkend dat deze Schriftgedeelten vandaag de dag hun toepassing vinden in het “het alleen staan” van Israël voor de VN tegenover de wereldwijde Islamitische Jihad en terreur.
  5. "Nooit ontworteld worden" - Amos 9:14-15 spreekt van Israëls hervestiging in het land in de eindtijd; en dat is inclusief de Goddelijke belofte dat het volk niet opnieuw zou worden ontworteld. Netanyahu citeerde dit om daarmee te zeggen dat zelfs als Iran een nucleair wapen heeft en alle naties van de wereld ons zullen aan vallen, God ons zal beschermen.  

Hoewel er over kan worden gedebatteerd of Netanyahu's toespraak verstandig was vanuit diplomatiek oogpunt, valt het niet te ontkennen dat het gebruik van de Schrift door de Minister-president van de moderne staat Israël om de Verenigde Naties te berispen voor morele lafheid en waan een paradigma vertegenwoordigt, dat historische verhoudingen verandert.


Terug naar de artikelen uit 2013