Terug naar de artikelen

logo

©12. september 2013 Revive Israel Ministries

Yom Kippur

Wij nodigen u uit, lieve vrienden,  om met het lokale Messiaanse lichaam in Israël mee te doen aan een tijd van gebed, vasten, verootmoediging van 24 uur vanaf a.s. vrijdagavond tot aan zaterdagavond voor de Bijbelse Dag van Verzoening (Yom Kippur).  Dit jaar zullen leden van 5 geloofsgemeenschappen (Ahavat Yeshua, Tiferet Yeshua, Maaleh Adumim, Melech Hamlachim en Yad Hashmonah) deelnemen aan de gezamenlijke viering van deze heilige dag.  

We zullen op vrijdagmiddag een maaltijd met elkaar houden, voordat we gaan vasten; dan zullen we beginnen met aanbidding en onderwijs. De faciliteiten van Yad Hashmonah zullen volop gebruikt worden. Voorbeden en verootmoediging zullen doorgaan tot aan de volgende avond, wanneer het vasten na zonsondergang wordt afgesloten. Sluit u zich a.u.b. bij ons aan: persoonlijk, in uw gebedshuizen, kerken of  synagogen.

Dit is de belangrijkste dag op de Bijbelse kalender. De Levitische priesters hebben dit de Grote Verzoendag genoemd; de Israëlitische profeten hebben dit de "grote en verschrikkelijke dag van JHVH" genoemd  (Joel 2:31; Maleachi 4:5); de apostelen van het Nieuwe Verbond  hebben dit de Tweede Komst van Yeshua genoemd.

Het gaat allemaal over dezelfde vastgestelde  tijd.

Aan het einde van Yom Kippur  laten we één lange sjofar-toon klinken (Leviticus 25:9). Dit is equivalent aan de "laatste bazuin" (Jesaja 27:13, Mattheüs 24:31,
I Korintiërs 15:52, I Thessalonicenzen 4:16). [Dit moet niet worden verward met het Feest der Trompetten, 10 dagen hier vóór, wat verbonden wordt met de 7 trompetten van Jericho en de 7 trompetten uit de Openbaring.]

De laatste trompet op Yom Kippur is het teken van de Wederkomst. Dat zal gebeuren tijdens de grote oorlog van de eindtijd, wanneer een internationale coalitie van naties Israël zal aanvallen (Ezechiël 38-39; Zacharia 12-14; Openbaring 19:11-21).

In Israël heeft deze dag al een diepe emotionele associatie met een desastreuze oorlog vanwege de Yom Kippur Oorlog van 1973, toen de natie dicht bij een vernietiging  kwam door de binnenvallende legers. De Yom Kippur Oorlog van 1973 was een profetische voorbode van de grotere Yom Kippur Oorlog, die nog zal komen.


De Voeten  van Yeshua

door Asher Intrater

De uitdrukking  "de voeten van Yeshua" heeft een vijfvoudige betekenis  in de Schrift: delen ervan gaan over het heden, het verleden en de toekomst.

 1. Toegewijde Intimiteit
 2. Misschien komt de meest bekende betekenis voor vandaag tot uitdrukking in de speciale, intieme, toewijding, die we vinden bij Miriam (Maria), een van de meest toegewijde discipelen van Yeshua.
   
  Lucas 10:39 – Miriam zat aan  de voeten van Yeshua en luisterde naar Zijn woord.
  Johannes 12:3 – Miriam nam heel kostbare olie (nardusmirre), zalfde daarmee de voeten van Yeshua en droogde ze met haar haren af.  

  Door zichzelf aan Yeshua’s voeten te plaatsen, fungeert Miriam voor ons niet alleen als een voortreffelijk voorbeeld van devotie en intimiteit, maar ook van nederigheid en kwetsbaarheid.

 3. Lichamelijke Opstanding.
 4. Toen Yeshua gekruisigd werd, werden Zijn handen en voeten doorboord. Nadat Hij uit de dood was opgestaan, toonde Hij  Zijn discipelen de littekens, die in Zijn lichaam waren gebleven (John 20:27).

  Lucas 24:39 – Ziet Mijn handen en Mijn voeten, dat Ik het Zelf ben. Betast Mij en ziet, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals u ziet dat Ik heb.

  Yeshua bewees dat Hij werkelijk was opgestaan, en dat de opstanding lichamelijk was en niet  louter geestelijk. Het toont ook aan dat het verrezen lichaam een voortzetting en verheerlijking is van ons huidige lichaam, en niet een totaal ander wezen. (I Korintiërs 15:35-50).

 5. Eeuwige Goddelijkheid
 6. Er zijn verschijningen van Yeshua  van voor Zijn geboorte, vóór Zijn incarnatie, door heel de Wet en de Profeten.
  Ongeveer twee dozijn van deze mysterieuze verschijningen van JHVH in de gedaante van een man zijn in mijn boek, "Who Ate Lunch met Abraham?" gedocumenteerd.

  Exodus 24:10 – Zij zagen de God van Israël en onder zijn voeten als een plaveisel van lazuur.

  In dit geval zagen 74 mensen deze goddelijke-menselijke persoon op de berg Sinaï. Het feit dat de God van Israël herhaaldelijk in deze "daal neer naar de aarde" gedaante verscheen, bereidt de weg voor, om Yeshua als de eeuwige en goddelijke Messias, de manifestatie van God in menselijke vorm, te begrijpen.

 7. Letterlijke Terugkeer
 8. Zoals Yeshua lichamelijk uit de dood was opgestaan, zo zal Hij bij Zijn Wederkomst naar de aarde terugkeren in lichamelijke gedaante 

  Zacharia 14:3-4  Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt  aan de oostzijde.

  Alle volkeren zullen Jeruzalem aanvallen. Yeshua zal uit de hemel neerdalen met een machtig leger om de naties te vernietigen. Zoals Hij van de Olijfberg is opgevaren, zo zal Hij terugkeren. Hij zal niet halverwege naar beneden komen, en in de lucht blijven zweven; maar Hij zal helemaal terugkomen om de aarde aan te raken -  eens en voor altijd.

 9. Duizendjarige Heerlijkheid.
 10. Na Yeshua’s terugkomst, zal Hij Zijn Koninkrijk van vrede over de gehele aarde vestigen. Ezechiël had een visioen van een goddelijke Man, Die tot hem sprak vanuit de Tempel van het Duizendjarig Rijk

  Ezechiël 43:6-7 – Terwijl een man stond naast mij, zei Hij tegen mij, "Mensenkind, , dit is de plaats van Mijn troon en de plaats van mijn voet-zolen, waar Ik wonen zal onder de kinderen van Israël tot in eeuwigheid.

  Yeshua zal 1000 jaar lang regeren in een verheerlijkte gedaante vanuit Zijn geestelijke en gouvernementele hoofdstad Jeruzalem. Het Koninkrijk van God daalt neer naar de aarde vanuit de hemel en Yeshua’s verheerlijkte voeten symboliseren deze realiteit.


De Syrische oppositie

Vanmorgen publiceerde een Syrische oppositieleider een aankondiging in het Arabisch die werd onderschept en vertaald door de Israëlische Hebreeuwse pers.
Hij zei dat, als de internationale gemeenschap besluit tot diplomatieke maatregelen en niet voor een aanval op het Syrische regime kiest, men dan consequent moet zijn en de maatregelen de hele weg door volgen, tot aan het einde. Hierbij zou men niet alleen moeten verlangen, dat er internationaal toezicht komt over Syrische chemische wapens, maar ook dat de leiders van het Syrische regime voor hun crimineel gebruik van de chemische wapens op onschuldige burgers voor de rechter gebracht worden.


Terug naar de artikelen uit 2013