Terug naar de artikelen

logo

©9. augustus 2013 Revive Israel Ministries

Deelnemers aan Zijn Lijden

door Asher Intrater

Als alle mensen al perfect waren, zou er geen lijden zijn. Dat is Gods uiteindelijk doel (Openbaring 21:4). Ondertussen is er veel kwaad in de wereld. Hoe meer men probeert rechtvaardig te zijn, des te meer de boze tegen hem zal reageren; en des te meer hij zal lijden. Onze bestemming is om als Yeshua te worden. Als hij leed, zullen ook wij lijden.

II Corinthiërs 1:5, 7
Gelijk het lijden van de Messias overvloedig over ons komt, zo valt ons (door Christus) ook overvloedig vertroosting ten deel.
Als u deel hebt aan het lijden, dan zult u ook deel hebben aan de vertroosting.

 

Mensen hebben de neiging om elkaar te kwetsen. Als we onszelf in liefde aan anderen  geven, dan is er pijn bij betrokken. Een eigenschap van liefde is dat het "lang moet lijden” (I Corinthiërs 13:4). Op een mysterieuze wijze delen we in en hebben we deel aan hetzelfde lijden dat Yeshua voelde. Hij leed door de pijnen, zonden en ongerechtigheden van anderen op Zich te nemen.

Jesaja 53: 4
Onze ziekten heeft Hij op Zich genomen; onze smarten heeft Hij gedragen.  

Als we de mensen dienen die we liefhebben, voor hen bidden, hen optillen, hen bemoedigen, hun pijnen voelen, en lijden aan de verwerping bij het tonen van de waarheid van het evangelie, dan strekken we ons uit naar Yeshua's verzoenende liefde aan het kruis.

Colossenzen 1:24
Ik verblijd mij over hetgeen ik om uwentwille lijd, daar ik in mijn vlees aanvul, wat ontbreekt aan de verdrukkingen van de Messias...

Het is een geweldig voorrecht intimiteit met Yeshua te delen op de plaats van het lijden. Het is een kostbare, wederzijdse ervaring met Hem de pijn van God te voelen.

Philippenzen 3:10
Dat ik Hem mag kennen en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap aan Zijn lijden.

Er is een plaats van gemeenschap en intimiteit met Yeshua  die slechts komt door met Hem te lijden. Als het mogelijk is om in Hem te geloven, is het ook mogelijk om ter wille van Hem  te lijden (Filippenzen 1:29).

 

I Petrus 4: 13
Verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met uitbundige vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring Zijner heerlijkheid.

Yeshua leed eerst; toen werd Hij Zijn heerlijkheid ingevoerd. In de mate  dat wij aan
zijn lijden zullen deel hebben, zullen wij ook deel hebben aan Zijn heerlijkheid (Romeinen 8:17-18).  Lijden ter wille van het lijden is niet ons doel. Integendeel, wij zoeken te leven als Yeshua, ons Kruis dagelijks opnemende vanwege de ongelooflijke, eeuwige vreugde die voor ons ligt (Lucas 9:23, Hebreeën 12:2).


Bekering: Meer of Minder?

door Gil Afriat

Geestelijke volwassenheid zou tot uitdrukking moeten komen door meer heiligheid, minder zonde, maar niet door minder bekering. Als we groeien in heiligheid, neemt ons bewustzijn van en de gevoeligheid voor zonde toe.  De Heilige Geest werpt meer licht in onze ziel, en we zien de zonden die we eerder niet zagen of die we negeerden. We voelen de ernst van de zonden die ons eerder kleine of onbeduidend leken. 

Het klinkt Paradoxaal: hoe minder we zondigen, hoe meer wij ons bekeren.

Eens hoorde ik een spreker openlijk van zichzelf zeggen, dat sinds dat hij nu minder zondigde, hij zich minder bekeerde. Later werd onthuld dat hij nauw betrokken was geraakt bij seksueel immoraliteit. Geestelijke trots kan ons tot misleiding brengen. Echte geestelijke groei in heiligheid vereist nederigheid, waardoor we meer en meer de heiligheid van God zien, en onze eigen zonden in het licht van Zijn heiligheid.


Veroordeling van Alon

Deze week werd de populaire en charismatische Rabbi Moti Alon veroordeeld op beschuldiging van het zorgen voor seksuele overlast. Dit komt een week nadat twee kandidaten zich als voorzitter van de Bank van Israël (Frankel en Liderman) hebben teruggetrokken hun kandidatuur na potentiële beschuldigingen van corruptie. Er gaat een onderzoek door het hele land over het niveau van integriteit van zowel seculiere als religieuze leiders.


Egyptische Demonstraties

door Ramez Atallah, Bijbel Sociëteit van Egypte

Op 26 juli zijn, in antwoord op een verzoek van de Minister van defensie, naar schatting 40 miljoen mensen de straat opgegaan om hun solidariteit tegen het agressieve en storend gedrag van de Moslim Broederschap (MB) te tonen.  Er werden opmerkelijk weinig incidenten van geweld, kleine diefstallen of intimidatie van vrouwen gemeld.
 
Op CNN, Jazeera en de meeste westerse kanalen werden,  in plaats van de miljoenen vreedzame en gelukkig demonstranten te tonen, de camera's gericht op tienduizenden boze demonstranten en op schokkende foto's van gewonden en dode slachtoffers van de pro-Morsi demonstraties.
 
Van slechts een zeer selectief perspectief werd verslag gedaan.  De claim dat de MB  “vreedzame demonstranten” zijn,  gaat in tegen alles wat we aan geweld en wreedheid op onze straten meemaken. Iedereen die de pech heeft dicht bij een van hun demonstraties te wandelen of te rijden, riskeert zijn leven.  

De meeste Egyptenaren zijn, ondanks hun minachting voor de MB, er zeer fel op tegen dat Egypte  in een politiestaat verandert en dat er druk op de veiligheidstroepen moet worden uitgeoefend om zich in te houden bij  hun reactie tegen de onruststokers van de MB . De meesten van ons snakken naar een burgerlijke staat op basis van democratische principes.


Terug naar de artikelen uit 2013