Terug naar de artikelen

logo

©21. juni 2013 Revive Israel Ministries

Jeruzalem van goud

Door Asher Intrater

Vanmorgen ging ik vroeg naar buiten om te bidden. De skyline van Jeruzalem was aan mijn rechterkant en de zon kwam op links. De hoek was net zo, dat de stralen van de zonsopgang reflecteerden op de gebouwen, die zo te zien in een gouden licht schenen. Het licht kwam niet vanuit de gebouwen, maar kwam van de zon.

In de Schrift staat de zon voor het licht op het gezicht van Yeshua als Hij terugkomt in heerlijkheid (Mattheüs 17:2, 25:31, Openbaring 1:16, 19:11). Het Jeruzalem van vandaag is het aardse patroon van het Jeruzalem daarboven.

Openbaring 21:10-11, 23
.de grote stad, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. Ze had de heerlijkheid van God en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen...En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar.

Wat ik zag leek een gelijkenis te zijn van wat komen gaat, als het hemelse Jeruzalem neer zal dalen en de heerlijkheid van God deze stad zal vullen – en de hele wereld.


De tabernakel van David

Door Mike Bickle, verkort

In 750 vóór Christus profeteerde Amos over her herstel van de tabernakel van David.

Op die dag zal Ik oprichten de vervallen hut van David, zijn scheuren zal Ik dichtmaken en wat aan hem is afgebroken, zal Ik oprichten. Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af. (Amos 9:11)

De tabernakel van David spreekt van het regeringscentrum van de aarde, dat werkt in een geest van aanbidding en gebed. Het bestaat uit zowel een aanbiddingsdeel en een regeringsautoriteit. Het komt nationaal tot uitdrukking in Israël en internationaal door het lichaam van Christus.

De tabernakel van David heeft minstens zeven uitdrukkingen die er in de kern mee te maken hebben:

  1. Geestelijk - het lichaam van Christus in profetische aanbidding als in (1 Kronieken 16:1-4, 37).
  2. Politiek - Gods regering in gerechtigheid in de landen (Jesaja 16:5).
  3. Messiaans -een gelovig overblijfsel in het herstelde land en staat (Amos 9:14-15).
  4. Zendingsgericht - met invloed op alle naties met het evangelie van het koninkrijk (Amos 9:12).
  5. Transformationeel - genade om steden en landbouw te herstellen (Amos 9:13-14).
  6. Bovennatuurlijk - vrijkomen van Gods kracht, heerlijkheid en wonderen (Psalm 145:11-12).
  7. Eschatologisch -Jezus ontvangen in Jeruzalem als Koning over alle naties.

Het komt tot uitdrukking door de internationale kerk in elke stam en taal van de aarde. Het wordt geopenbaard door het messiaanse overblijfsel in het herstelde land en de staat Israël. Het verbindt drie dimensies – de biddende kerk, de Messiaanse beweging en de staat Israël.

Het is gedeeltelijk zichtbaar in deze tijd (waarin het voortdurend toeneemt) en ten volle in het millennium. Het volledige herstel van de tabernakel van David vindt pas plaats nadat Jezus is teruggekeerd om te regeren over alle landen vanaf de troon van David in Jeruzalem.


Mogelijkheid en kracht

Door Greta Mavro

Het Griekse word voor kracht is dunamis en het word voor mogelijk is dunato. Mogelijkheid en macht gaan samen in God. 

Mattheüs 19:26 – Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

In het Grieks kun je dit lezen als: Bij mensen is dit (a-dunaton) – zonder de kracht en mogelijkheid, maar bij God zijn alle dingen (dunata) – krachtig en mogelijk. Het onmogelijke (adunato) wordt mogelijk (dunato) met God. God is panto-dunamos – omnipotent of almachtig, bij Hem is alles mogelijk.

Handelingen 1:8  - U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal.

De Heilige Geest geeft ons de dunamis van God.

Markus 9:23 – Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.

Door geloof wordt alles (dunata) mogelijk voor ons. Ons geloof ingeplugd in Gods dunamis maakt het onmogelijke mogelijk.


De verjaardag van Peres

Door Jackie Santoro

Duizenden mensen verzamelden zich dinsdagavond in het National Convention Center om de negentigste verjaardag van Shimon Peres, de president van Israël, te vieren.  In 1934, verliet de 11-jarige Peres zijn geboorteland Belarus om bij zijn vader te zijn in de nieuwe stad Tel Aviv. Zijn hele familie die achterbleef werd vermoord door de Nazi’s. Door de decaden heen heeft hij onvermoeibaar gediend om dit land te helpen stichten en opbouwen. Vele beroemdheden waren aanwezig, waaronder Bill Clinton, Tony Blair en Barbara Streisand. Het publiek stond op voor een staande ovatie toen Streisand “Avinu Malkeinu” (Onze Vader, onze Koning) zong in het Hebreeuws. Hoewel velen het niet eens zijn met zijn politiek, was het een geweldige ervaring te zien dat dit land bijeen kwam om een van haar vader-stichters de eer te brengen.


Natural Gas

Minister President Netanyahu heeft zaken- en politieke leiders tot overeenstemming gebracht dat de enorme bron van natuurlijk gas dat buiten de kusten van Israël gevonden is verdeeld gaat worden in de vorm van 60% voor binnenland en 40% voor de export. Deze regeling geeft de belofte dat Israël voor de komende 25 jaar voorzien zal zijn van natuurlijk gas evenals vermeerderde inkomsten voor de economie van Israël.


Israël-China Koninkrijks bestemming

Door Ariel Blumenthal

Wat zou er gebeuren als leiders van het “overblijfsel” in Israël samen zouden komen met leiders en voorbidders van de kerken van het Vasteland van China voor vier dagen aanbidding, gebed en onderwijs? Nou, we gaan er achter komen! Asher Intrater, Ari Sorkoram en ikzelf  gaan ons voegen bij de 500 Chinezen op de gezamenlijk georganiseerde conferentie volgende week, 24 – 28 juni in Hong Kong. Bidt alstublieft met ons mee voor een uitstorting van de Heilige Geest (Handelingen 2:17-18); voor een openbaring van de geheimen van de eindtijd (Romeinen 11:25-26) en voor een verklaring van de wijsheid van God aan de overheden en machten als de Nieuwe Mens. (Efeze 2:13-3:11)


Spijker

Misschien vinden velen deze video humorloos. Hoewel, als je een gevoelige, zorgzame echtgenoot bent, meer dan tien jaar getrouwd, dat moet je misschien wel heel erg lachen. Click here.


Terug naar de artikelen uit 2013