Terug naar de artikelen

logo

©26. april 2013 Revive Israel Ministries

Als in de dagen van…

Door Asher Intrater

Toen Yeshua leerde over Zijn Tweede Komst, vergeleek Hij die met de zondvloed van Noach en de vernietiging van Sodom. Dit waren gebeurtenissen uit de geschiedenis, toch dienen ze ook als voorbeeld voor wat er gaat gebeuren op aarde in de eindtijd.

Lukas 17:26, 28
En zoals het gebeurde als in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen.
Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot….

In beide gebeurtenissen vond er een volledige vernietiging plaats als straf van God.

In beide gevallen overviel het de mensen totaal onverwacht.
In het geval van Noach was de vernietiging wereldwijd door het water. In het geval van Lot was er vernietiging door vuur in het gebied van Sodom. Hieruit kunnen we concluderen dat bij de Tweede Komst de straf wereldwijd zal zijn, niet plaatselijk, maar door vuur en niet door water (II Petrus 3:9).

Als de straf dezelfde zal zijn, kunnen we ons voorstellen dat de zonde dezelfde zal zijn. De omstandigheden die heersten in die dagen zullen nog eens heersen in de eindtijd. In het geval van Noach was de meest voorkomende zonde geweld.

Genesis 6:11
De aarde was verdorven…… en vol met geweld.

(Interessant, het woord voor “geweld” in deze tekst is “hamas”, wat in het Hebreeuws hetzelfde klinkt als de naam van de terreurorganisatie, Hamas, hoewel er geen etymologisch verband is.) Is het mogelijk aan een wereld te denken die vol is van misdaad, financiële corruptie en terroristisch geweld?

Deze week, nu ik dit artikel schrijf, werden burgers gebombardeerd met chemische wapens in Syrië, een onbemand surveillance vliegtuig (drone) van Hezbollah werd neergeschoten door de luchtmacht van Israël toen het de haven van Haifa naderde en vanaf de Egyptische grens werden in het zuiden van Israël raketten afgevuurd. Een dergelijk wereldwijd geweld als in de dagen van Noach zou zomaar vervuld kunnen worden in onze tijd door de verbreiding van de Islamitische Jihad.

In Sodom was de zonde homoseksualiteit. Het soort homoseksualiteit in die tijd was agressief en gewelddadig (Genesis 19:4-11). In Frankrijk is er deze week een wet aangenomen die het homohuwelijk legaliseert. Er is een agressieve beweging die homoseksuele waarden benadrukt over heel de westerse wereld. Iedereen die zich ertegen uitspreekt wordt aangevallen. Dit jaar werd de Messiaanse kibboets in Israël, Yad Hashmonah, aangeklaagd omdat ze geen toestemming gaven voor een trouwerij van lesbische vrouwen op het terrein van hun synagoge.

Zelfs gelovigen die niets te maken hebben met dit soort zonde worden erdoor beïnvloed. Lot was een rechtvaardig man, maar was niet in staat enig goed werk te doen. Al zijn geestelijke moeite ging op in simpel overleven en overwinnen van de kwelling van zijn ziel (II Petrus 2:7). Laten we ons niet laten verlammen door geesten van seksuele perversiteit in de eindtijd, maar overwin en ga in de overwinning in geloof.

Als in de dagen van Noach en Lot zijn de overheersende zonden van onze generatie Jihad en homoseksualiteit.


Budget Strijd  

De nieuwe Secretaris van Financiën Yair Lapid hield zijn eerste speech in de Knesset, waarin hij de Ultraorthodoxe religieuzen sterk aanviel op hun wangebruik van de overheidsfondsen. (Het deed me een beetje denken aan het verwijt van Yeshua aan de Farizeeën, 2000 jaar geleden – Mattheüs 23.)


Rome en Jeruzalem

Op het programma van President Peres voor deze week staat een vlucht naar Rome voor een persoonlijke ontmoeting met Paus Francis. In de Bijbel is veel te vinden over Rome en Jeruzalem. Het boek Handelingen begint in Jeruzalem en eindigt in Rome. De Joodse priester veroordeelde Yeshua en de Romeinse stadhouder kruisigde Hem. Laten we bidden voor een verbeterde relatie en dat Gods wil wordt gedaan tussen Israël en de Katholieke kerk.


Tiferet Yeshua

We waren bij de gemeente Tiferet Yeshua in het jaar 2000, toen die nog in het “luier” stadium was. We kwamen bij elkaar in de kleine kelder met blauw tapijt van het huis van Sorkoram in Ramat Hasharon. Ari en Shira leidden de gemeente als apostolische gemeentestichters; Eddie en Jackie Santoro dienden als leiders van de jongvolwassenen.

In 2004 verlieten we de gemeente om te beginnen met het bedieningenteam Revive Israël. In 2006 stichtte het team de gemeente Ahavat Yeshua in Jeruzalem, waar de Santoros voorganger werden. Ahavat Yeshua en Tiferet Yeshua zijn zustergemeenten geworden in Jeruzalem en Tel Aviv. Verleden maand zijn we op de Onafhankelijkheidsdag van Israël bij elkaar geweest voor een gezellige picknick en barbecue.

De Heer heeft nieuw leiderschap doen opstaan in Revive en Ahavat, waardoor wij in staat zijn om ook weer terug te gaan naar het werk in Tiferet. Ari en Shira hebben ons gevraagd om de algehele leiding te nemen van de gemeente en de jongere generatie te trainen voor de jaren die komen.

Deze maand zullen we ook vijf oudsten echtparen aanstellen: Cantor, Cohen, Afriat, Ratz en Rosenberg, met Ron Cantor als leider van het oudstenteam. Onze toewijding is dit alles doen door de genade van God om de gemeente te zien groeien en bloeien; en dat Ari en Shira geëerd worden als de grondleggers ervan.

Voor deze nieuwe periode heeft Eddie Santoro een profetisch woord gekregen uit Haggaï 2:10 dat "De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste." We geloven dat Tiferet Yeshua veel groter zal worden dan wat het in voorgaande jaren was en een glorieuze bestemming zal vervullen in het gebied van Tel Aviv.
(NB Ari zal volgende week tijdens een speciale dienst “het stokje doorgeven” aan Asher. Bidt alstublieft om Gods genade voor Asher om leiding te geven aan dit dynamische “drievoudige” snoer: Revive Israël, Ahavat Yeshua en Tiferet Yeshua.)


Shavuot

Zet  a.u.b. vast op uw kalender: de nacht vasten en bidden op de vooravond van Pinksteren (Shavuot). Gemeenten en gebedshuizen in heel Israël doen mee met ons, eensgezind (Handelingen 1:14) 12 uur lang, van 10.00 uur PM tot 10.00 uur AM (Israël tijd) op 14-15 mei. We zullen voorbede doen voor de vervulling van de belofte van een wereldwijde opwekking in de eindtijd (Handelingen 2:17). Gebedsgroepen van over heel de wereld doen mee op internet en live stream. Praise sets en gebedsonderwerpen evenals internetverbindingen worden toegezonden in de komende weken. Doe met ons mee met deze “toekomst-geschiedenis makende gebeurtenis.


Terug naar de artikelen uit 2013