Terug naar de artikelen

logo

©15. februari 2013 Revive Israel Ministries

Eer en zegen

Door Asher Intrater

Er wordt in de tien geboden twee keer gesproken over relaties tussen ouders en kinderen. Beide hebben betrekking op geestelijke overdracht van de ouders naar de kinderen; de een is slecht en de ander is goed.

Exodus 20:5
. die de ongerechtigheden der vaderen bezoek aan de kinderen.
Exodus 20:12
Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden.

De negatieve geestelijke overdracht van ouders naar kinderen wordt een "vloek" genoemd.    De positieve geestelijke overdracht is een "zegen". Als we ons in een situatie van een vloek bevinden, moeten we ons bekeren van onze zonden, onze ouders vergeven, en de negatieve overdracht verbreken.

Een sleutel tot een succesvolle overgang van de kindertijd naar de volwassenheid is in te zien welke invloeden van onze ouders positief waren en welke negatief. Wij verwerpen dan de negatieve, dus we verbreken de vloek. Maar hoe kunnen we de zegen ontvangen?

In één woord: eren. Eren is het ontvangen van zegen. We kunnen het zo samenvatten: respect voor autoriteit - zegen ontvangen. Wanneer respect naar boven stroomt, stromen zegeningen naar beneden. De "flow" kan zowel naar boven, als naar beneden gaan, en ze kan of goed of slecht zijn.

De apostel Paulus (Saul) werkt dit principe in het boek Efeziërs uit. De zegeningen gaan niet alleen over een "lang leven hebben", maar ook over elke andere zegen. En de autoriteit omvat niet alleen de ouderlijke, maar ook die op ieder ander terrein.

Efeziërs 6:2
"Eert uw vader en uw moeder" is het eerste gebod met een belofte.

Paulus legt uit dat de stroom van de autoriteit is verdeeld over vier primaire gebieden van het leven: familie (Efeziërs 5:21-6:4), werkgelegenheid (-6:5-6:9), regering (Romeinen 13:1-7), en de gemeente (I Timotheüs 3:1-13; 5:17; Hebreeën 13:17).

Moge God ons de genade en de wijsheid geven om te onderscheiden, wanneer we onszelf verre moeten houden van misbruikte autoriteit zodat we niet worden gekwetst; wanneer we negatieve invloeden moeten afwijzen, zoals het verbreken van vloeken; en wanneer we autoriteit moeten respecteren om zegen te ontvangen!

Alle zegeningen om autoriteit op aarde te eren, zijn onvolmaakt en gedeeltelijk. We kunnen echter ook rechtstreeks zegeningen uit de hemel ontvangen door God te eren met lofzang en aanbidding.

Openbaring 7:12
De lof en de heerlijkheid en de wijsheid, en de dankzegging, en eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden!

Als wij Hem eer naar omhoog geven, stort Hij onze zegeningen naar beneden op ons uit glorieus, krachtig en eeuwig. Halleluja!


De Heer met het zwaard

Uittreksel uit Francis Frangiapane

De naam "Jezus," is de Griekse vorm van "Yeshua," wat in het Hebreeuws hetzelfde is als "Joshua," de generaal die Gods volk in de oorlog leidde. We hebben een grotere openbaring van Jezus Christus nodig, om Hem te zien zoals Hij zal worden geopenbaard in deze laatste dagen: een Heilige Strijder, gekleed voor de strijd.

Toen Jozua bij Jericho was, sloeg hij zijn ogen op en zie, een man stond tegenover hem met een uitgetrokken zwaard in zijn hand, en Jozua trad op hem toe en vroeg hem: "Behoort u tot ons of tot onze tegenstanders?" - Jozua 5:13.

Deze nieuwe openbaring van de Zoon van God dient er in feite toe om u geschikt te maken voor de strijd. Tegen de tijd dat u volledig bent opgeleid, zult u een onverschrokken krijger in Zijn leger zijn.  Maar we moeten realistisch zijn over onze huidige positie: de meesten van ons zijn verwend en ongedisciplineerd geworden.

Deze angstaanjagende Oorlogskoning, met zijn getrokken zwaard, met de oorlogskreet op zijn lippen, is dezelfde gezegende Verlosser die aan het Kruis voor onze zonden stierf. We kunnen echter de schok van deze grote openbaring van Christus niet verzachten.

Jozua had de Heer al op een wonderbaarlijke, intieme manier leren kennen in de woestijn -tabernakel (Ex. 33:11). Maar zoals Hij hier voor hem stond, was een nieuwe openbaring van de Heer. De Zoon van God Zelf was gekomen om als Kapitein van de Heerscharen zijn volk in de oorlog te leiden.

Uiteindelijk zouden deze vluchtelingen uit Egypte en hun kinderen uit de woestijn vele landen verslaan die sterker en talrijker waren dan zijzelf (Deuteronomium 9:1). Ze zouden het onmogelijke doen door de kracht van de Here. Hun tijd in de woestijn had hen voor de oorlog klaar gemaakt.

Evenzo is onze eigen "woestijn" een periode van voorbereiding en gehoorzaamheid geworden. Voor Jezus´ wederkomst zullen zij, die door de woestijntests gegaan zijn, een andere openbaring ontvangen: Christus als Kapitein van de Legermachten. Zij zullen klaar zijn het Lam te volgen, waar Hij ook heen gaat.

Jozua wierp zich op zijn aangezicht ter aarde, boog zich neer, en zei: "Wat heeft mijn Heer tot zijn knecht te zeggen?" De Vorst van het heer des Heren zei tegen Jozua: “Doe uw sandalen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig.” - Jozua 5:14-15.

Deze nieuwe openbaring van de Heer is heilig. We beginnen de Heer te zien, zoals Hij werkelijk is en zoals Hij geopenbaard zal worden in het laatste der dagen. Hij is de Heer der heerscharen. [Volledige bericht, klikt u op hier]


Blijven bidden

  • Rebellen, verbonden met Al Qaida, hebben in Syrië een luchtmachtbasis met raketten en gevechtsvliegtuigen ingenomen. Bid voor goddelijke bescherming van Israël en de bedreigde christenen in Syrië.
  • Netanyahu verlangt er naar een zo breed mogelijke regeringscoalitie te vormen, maar hij is tot nu toe nog niet in staat geweest die te vormen. Bid voor het juiste politieke  beleid en de juiste coalitie-leden
  • Bid voor gezondheid, groei en liefde in onze zuster-gemeentes, Ahavat Yeshua in Jeruzalem en Tiferet Yeshua in Tel Aviv.
  • Bid voor de juiste keuze voor de beste mogelijke nieuwe paus van de Katholieke kerk.

Het Esther - Vasten

Aanstaande donderdag, 21 februari, is het "Ta'anit Ester" (het Esther-vasten). In Israël komen diverse gemeenten en gebedshuizen bijeen om te vasten en voorbeden te doen voor Israël, de kerk en de Naties, volgens het thema uit het boek Ester. Wij nodigen u uit om met ons mee te doen door op die dag 12 uur achtereen ( van 6:00 AM tot 6:00 PM Israëlische tijd) tijd te hebben voor gebed, aanbidding en profetie.

Lijst van gebedsonderwerpen en aanbiddings-sets zijn beschikbaar: klik hier.

Klik hier om met ons mee te leven in de gebedsruimte op donderdag.


Opwekking in de eindtijd

Stel u op de hoogte van het nieuwe onderwijs van Asher over de komende wereldwijd opwekking op YouTube. Klik op hier.


Terug naar de artikelen uit 2013