Terug naar de artikelen

logo

©4. januari 2013 Revive Israel Ministries

Twee Briefjes

door Asher Intrater

Rabbi Menahem Mendel Morgenstern of Kutsk (1787 - 1859) is er om bekend, dat hij gezegd zou hebben: "Iedere man zou een briefje in één zak moeten hebben, waarop staat: “De hele wereld is voor mij gemaakt” en in de andere zak een briefje waarop staat: “Ik ben niets anders dan stof en as.” Laten we dit eens vergelijken met verzen uit Genesis 1, 2 en 3.

Genesis 1:26 – En God zei: "Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee … en  over de gehele aarde."

Op een bepaalde manier zijn we "als" God. Hij schiep de aarde voor ons en gaf ons het bevel heerschappij er over uit te oefenen. De hele wereld is inderdaad voor ons gemaakt. Aan de andere kant zijn we gewoon geschapen als wezens. Hij schiep ons uit het stof. De mensen sterven en keren terug tot het zijn van gewoon stof.

Genesis 3:19 - … totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.

Dit is een paradox, een dubbele waarheid die tegenstrijdig lijkt te zijn. Het vraagt om een groot geloof onszelf te zien "als God" en om in Zijn goddelijke natuur te delen
(Petrus II 1: 4). Het vraagt grote nederigheid van ons om onszelf slechts als vuil te zien. Wij zijn een combinatie van de Schepper, de Maker, en het schepsel, het gemaakte. Wij zijn "half-God" en "half-leem."

Genesis 2:7 – YHVH God formeerde de mens van stof uit de aardbodem, en blies de levensadem in zijn neus.

God blies in ons van Zijn eigen geest om ons leven te geven. (Yeshua blaast opnieuw de Heilige Geest in ons om ons eeuwig leven te geven – Johannes 20: 22.) Door openbaring moeten we ons van onze nederigheid en onze hoogheid bewust zijn. In de loop van de jaren dat we met de Heer wandelen, begrijpen wij meer en meer hoe nederig we zonder Hem zijn, en hoe Hij ons naar omhoog wil brengen. II Corinthiërs 4:7 – Maar wij hebben deze schat in aarden vaten ontvangen, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons.

Discipelschap is een proces van zowel diep vernederd te worden, als ook van omhoog getild te worden.


De Tabernakel van David

met Ariel Blumenthal

In Handelingen 15 werd de profetie van de Tabernakel van David uit Amos 9 een centrale passage voor het verstaan van hoe en waarom God de heidenen tot geloof heeft gebracht. In onze tijd, is het "herstel van de Tabernakel van David" uitgegroeid tot een populaire term, wat naar het herstel van de met de Geest vervulde aanbidding, de gebeden en de profetie verwijst. Aangezien koning David zelf een man van aanbidding, gebed en profetie was (het instellen van een 24-uurs aanbidding in Jeruzalem - 1 Kronieken 24), is de geopenbaarde interpretatie van deze tekst goed gefundeerd. Dit aspect is nog slechts een derde van de
Profetieën uit de Schrift.

Amos 9:11-12, 14-15

Te dien dage zal ik de vervallen tabernakel van David weder oprichten. Ik zal haar scheuren dichten en... Ik zal haar herbouwen als in de dagen van ouds, opdat zij beërven de rest van Edom en van al de volken, over wie Mijn Naam is uitgeroepen...
En ik zal een keer brengen in het lot (= de gevangenschap) van mijn volk Israël en zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen... en Ik zal hen planten in hun grond en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond, die Ik hun gegeven heb...

David was niet alleen een aanbidder; hij was een koning, de koning van Israël. Daarom spreekt de profetie niet alleen van een spirituele, maar ook van een regerende autoriteit. Het "herstel van de Tabernakel van David" is vergelijkbaar met het verzoek van de apostelen voor het "herstel van het Koninkrijk Israël" (Handelingen 1: 6).

Herstel van de "ballingschap van Israël" verwijst naar het herstel van de mensen, het land en de staat Israël.

De heidenen, de niet-Joden, over wie "Mijn Naam is uitgeroepen",  verwijst naar de internationale kerk (de ecclesia). Derhalve heeft de profetie drie dimensies: de kerk, de staat Israël, en het Messiaanse overblijfsel.

Deze drievoudige restauratie is met elkaar vervlochten, door elkaar heen geweven en onderling afhankelijk. God herstelt het gebed, de aanbidding en de profetie in de kerk, Hij geeft een rechtvaardige, nationale regering in Israël; en een apostolische, Messiaanse beweging in Israël.


Verkiezingen

Bid voor Gods wil tijdens de Israëlische verkiezingen, die binnen minder dan 3 weken worden gehouden
De huidige polls tonen:
36  % voor de Netanyahu-Liberman partij, gematigde rechter vleugel
18  % voor Shelly Yachimovitch, deel van de labor-partij, gematigd linker vleugel
13  % voor Bennet- een verrassende groei van de rechts religieuze nationalistische partij (kolonisten)
11  % voor SHA's – Sefardisch ultra-religieuze partij, wat inhoudt de terugkeer van Aryeh Deri
11  %  voor de Arabische partijen; 10 procent van de Israëlische Knesset is Arabisch (!)
9    %  voor Tsipi Livni, gematigd linker vleugel
9    %  voor Yair Lapid, gematigd links
5    %  voor Yahadut HaTorah, Askenazische ultra-religieuze partij
4    %  voor Merets-ultra linker vleugel
Het vormen van een coalitie zal complex zijn, zoals altijd. Enerzijds is er behoefte aan het versterken van de leider van de regering, waarschijnlijk Netanyahu. Toch is er ook een behoefte aan een gematigde element om de religieuze groeperingen in balans te houden, misschien Lapid.


Congregation Ahavat Yeshua

door Eddie Santoro

Onze gemeenschap in Jerusalem groeit en elke week bezoeken ons nieuwe mensen. Er is een toenemende zalving van de Heilige Geest in onze samenkomsten en een verhoogd besef van gemeenschap, die wij aanvoelen.

Bid voor Evan, die onlangs de leiding heeft gekregen van de aanbiddingsteams. Hij doet een meesterlijk werk, daar hij werkt aan de ontwikkeling van de verschillende aanbidding teams.

Het kinderwerk breidt zich uit, daar we proberen voor een programma te zorgen dat alle kinderen zal stimuleren en voeden. Bid voor Vered als hoofd van een team van vrijwilligers, die met hun leven investeren in dit programma.

Bid voor Sarah, Yoel en Or die met de jeugd werken, om hen sterker te maken, wanneer ze door hun tienerjaren heen gaan.

Verenigt u zich met ons in het geloof dat er een generatie van jonge Israëli’s zal opstaan, die het evangelie aan deze natie en de wereld zal brengen

Dit is slechts het begin van wat God wil doen.  
Bid voor Asher en mij, samen met ons leidersteam, wanneer we Gods machtige bestemming voor Ahavat Yeshua zoeken.


Terug