Terug naar de artikelen

logo

©21. december 2012 Revive Israel Ministries

Licht van de wereld

Door Asher Intrater

1. Dit is de week tussen Chanoeka en Kerstmis. Wij, Messiaanse Joden, zitten een beetje "gevangen" tussen deze twee: het geestelijke en het culturele. In onze gemeente in Jeruzalem, Ahavat Yeshua, heb ik Yeshua onderwezen als het licht van de wereld en de verbinding van Hem met de kandelaar van de tempel.

2. We weten de datum van de geboorte van Messias niet. [Enkelen berekenen Soekot (Loofhuttenfeest) als de datum door de maanden van de priesterlijke dienst van Abia  (Lukas 1: 5, 1 Kronieken 24: 19) te betrekken op Elizabeth’s zwangerschap en die van Miriam / Maria (Luke 1: 24). Deze datum heeft het extra voordeel dat Yeshua gezien kan worden als "de tabernakel" onder ons. Maar vanwege zo veel andere internationale en lokale elementen tijdens Soekot in Jeruzalem, is het moeilijk om de geboorte van Messias op dat moment te vieren.]

3. Chanoeka begint op de 25ste  Kislev. Het Kerstfeest is op 25ste  december. Het 25ste  woord in Genesis is in Hebreeuws "Licht". Als Yeshua  op de 25ste  december geboren zou zijn, dan zou hij op 1 januari besneden zijn (Luke 2: 21). De 8e dag van Chanoeka, wanneer de lichten aangestoken zijn, vindt plaats tijdens de nieuwe maan van Tevat, die tot de donkerste nacht van de donkerste maand op de Hebreeuwse kalender wordt gemaakt.

4. God schiep het licht in Genesis 1: 3 op de eerste dag. De zon en de sterren waren nog niet gemaakt tot op de vierde dag. Het licht van de eerste dag heeft meer een geestelijke betekenis, dan dat het een fysieke schepping is.

5. Er was geprofeteerd dat dit geestelijke licht in de wereld zou komen, wat gezien zou worden door mensen die wonen in een geestelijke duisternis (Jesaja 9: 1). Dit licht moest komen in de vorm van "de geboorte van een kind, een zoon die werd gegeven" (Jesaja 9: 5). Het licht van dat kind zal zich verspreiden naar een groep mensen die zullen stralen van heerlijkheid in de eindtijd te midden van grote geestelijke duisternis die over de volken. (Jesaja 60:1-3).

6. Het Kind van Licht moest worden geboren in het huis van David, en was bestemd om koning van Israël en hoofd van de kerk te worden — dit is Yeshua! Hij is het licht van de wereld (Johannes 8: 12, 9: 5). God sprak tijdens de schepping om het licht vrij te zetten; het woord was het licht; het woord was in het begin bij God; het woord en het licht en God zijn allemaal een. Yeshua is het woord en het licht van God, die in deze wereld zouden komen. We ontvangen door Hem genade en waarheid en leven (Johannes 1: 1-18).

7. De menora-kandelaar wordt in de Thora beschreven (Exodus 25:31-40) - hoe hij gebouwd moest worden en hoe hij verlicht moest worden. In Zacharia 4: 2-3 wordt verder aan de kandelaar een profetische symboliek gegeven, die naar de Messias verwijst. (De kandelaar en de olijftakken vormen de basis van het logo van de moderne staat Israël.) De priesterlijke symboliek wordt in de Thora gegeven; de geestelijke betekenis wordt in het nieuwe verbond geopenbaard.

8. In Openbaring 1: 12-20 staat de verheerlijkte Messias in het midden 7 gouden kandelaren. De kandelaren vertegenwoordigen een groep mensen, die samen met de Messias verheerlijkt worden. Zij zijn de ecclesia (kerk), de Gemeenschap der heiligen, het grotere Gemenebest van Israël. De symbolen van de Thora, de visioenen van de profeten, en de openbaringen van het nieuwe verbond maken allemaal deel uit van hetzelfde Bijbelse tapijt.

9. Chanoeka vertelt de geschiedenis van de Maccabeeën. Ze vochten tegen de heidense keizer Antiochus met de bedoeling om het Davidische koningschap in Israël en de priesterlijke aanbidding in een gezuiverde tempel te herstellen. Het verhaal van de wonderbaarlijke olie voor de kandelaar wordt alleen in latere rabbijnse geschriften opgetekend. Terwijl de thema's van het Koninkrijk en het Licht van groot belang zijn in het Nieuwe Verbond, wordt het Chanoeka-feest slechts kort genoemd (Johannes 10: 22).

10. De geboorte van Messias is een keerpunt in de wereldgeschiedenis, en niet te vergeten een toppunt in de Joodse geschiedenis. Yeshua is het licht van de wereld. Toen de vuurvlammen neerdaalden op het hoofd van de vroegere discipelen (Handelingen 2: 3), werden ze de eerste vervulling van de kandelaar van de tempel. Laten wij in hun voetsporen treden, zodat de wereld het licht van de Messias via ons zien kan.


Discipline of vergeving

Door Ron Cantor

Hoe zou onze houding moeten zijn t.a.v. dienaren die hebben gezondigd?
- Discipline of vergeving?

Onlangs werd een artikel gepubliceerd met betrekking tot een dienaar die “gevallen” was, aan wie een herstelproces was voorgelegd en die vervolgens uit dat proces wegvluchtte, ten einde een kerk te stichten. De auteur zei dat we deze dienaar niet moeten veroordelen of afkeuren vanwege zijn voortdurend leiderschap.

Echter, als het lichaam van Christus, de Messias, zijn wij geroepen om te regeren en discipline te brengen in dergelijke situaties (I Korintiërs 6: 1-11).Wanneer een persoon zondigt, en daarna berouw heeft, vergeven wij hem. Er is geen andere kwalificatie voor vergeving. Een leiderspositie echter kent kwalificaties en vereisten (I Timothy 3). Daarom is er een verschil tussen iemand iets te vergeven en hem te herstellen naar een positie van autoriteit.

Mensen verwarren vergeving met het gekwalificeerd zijn voor leiderschap. Hoevelen van ons hebben onze kinderen vergeven nadat ze zich misdragen hebben, maar hebben hen toch nog voor hun eigen bestwil gestraft? Wij kunnen een dienaar vergeven die gevallen is, maar voor zijn eigen bestwil en ter wille van diegenen die hij geleid heeft, moet apostolische leiderschap discipline brengen.

Het proces van discipline is niet bedoeld om te controleren, maar om leven en herstel te brengen. En in het geval van misbruik of manipulatie, is het niet alleen een kwestie van vergeven, maar ook van het beschermen van hen die gewond zijn geraakt voor een misbruik in de toekomst. De slachtoffers hebben  er net zoveel recht op om hersteld te worden, als de gevallen dienaar. Vergeving en discipline zijn onderdeel van hetzelfde herstelproces.


Gebedsverzoeken

Genezing voor John O., D. Rose en Vashek K

Juiste resultaten voor de verkiezingen voor een Israëlische regering

Gods wil te midden van de demonstraties in Egypte en de burgeroorlog in Syrië

Meer vruchten voor Al Hayat TV en Israël Chai TV

Een groter leespubliek voor het boek van Akiva Orchard

Bescherming de katholieke priester Jabril Nadaf van Nazareth

Doorbraak voor de Yad Hashmonah bouwprojecten


Terug naar de artikelen uit 2012