Dit afdrukken | Home | Terug naar de artikelen
logo

©16. november 2012 Revive Israel Ministries

God en de legermachten

Door Asher Intrater

Eén van de meest prominente namen en beschrijvingen van God is יהוה צבאות - “YHVH van de legermachten” – Jesaja 6:3. Het is moeilijk in deze moderne wereld om God te zien in een soort militaire rol. Hier volgen een aantal Bijbelse perspectieven:

  1. God is soeverein over de legers van hemel en aarde en een expert in de strategieën van oorlogvoering – Psalm 24:8.
  2. Er zijn legers van engelen, soms waargenomen door menselijke wezens – 2 Koningen 6:17.
  3. De Bevelhebber van het leger van engelen is Yeshua (Jezus) Zelf – Jozua 5:13-15.
  4. Als Bevelhebber heeft Yeshua (of één van de topgeneraals van de engelen) de macht om een heel mensenleger eigenhandig te vernietigen - Jesaja 37:36.
  5. De hemelse legermachten kunnen een mensenleger begeleiden als dat leger rechtmatig leiderschap heeft en voor een rechtvaardige zaak strijdt – 2 Samuel 5:24.
  6. Er is een strijd in de hemelse gewesten tussen goede engelen die loyaal zijn ten opzichte van God en slechte engelen, aangedreven door satanische rebellie – Openbaring 12:7.
  7. Zowel goede als slechte engelen zijn hiërarchisch onderverdeeld, zoals een soort militaire rangen – Efeze 6:12.
  8. Een belangrijke strategie is het bidden dat de machten van de demonische engelen verdeeld zullen raken en onderling gaan strijden – Lukas 11:17.
  9. Uiteindelijk zal die geestelijke oorlogvoering uitlopen op een grote eindtijd strijd, waarin Yeshua zal neerdalen vanuit de hemel en de hemelse legermachten zal leiden – Openbaring 19:11.
  10. Als zij neerdalen, zullen ze strijden tegen de legers van een slechte wereldmacht op deze aarde – Openbaring 16:14, 16; 19:19.
  11. Die legers zullen zich verzameld hebben om Israël aan te vallen. Yeshua zal tegen hen vechten en ze vernietigen. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg – Zacharia 12:3, 9; 14:2-4, 12.
  12. Soms is gebed en vasten op grote schaal nodig om deze geestelijke strijd om Israël en de eindtijd te begrijpen – Daniel 9:1, 20:22; 10:2, 12-14, 20-21.
  13. Maar, de hemelse legermachten zullen beginnen met antwoord geven vanaf het moment dat wij gaan bidden (als we bidden naar Gods wil) – Daniel 9:23; 10:12

Door de recente raketaanvallen tussen Israël en Gaza worden we eraan herinnerd dat geestelijke oorlogvoering soms tot uiting komt op het strijdtoneel op deze wereld. Die oorlog wordt waarschijnlijk heftiger naarmate we verder in de eindtijd komen. Moge God ons wijsheid geven om gebedsstrategieën te gebruiken overeenkomstig Zijn strategieën!


Zijn toenemende heerschappij

Door Don Finto

“Aan de uitbreiding van Zijn heerschappij ….. zal geen einde komen”
Dit is het Woord van God en Zijn Woord is altijd waar. De heerschappij van God neemt nog steeds toe over heel de aarde. Hij is niet afhankelijk van politieke partijen, regeringsvormen of dictatuur van mensen. De grootste vooruitgang van het Koninkrijk vindt meestal plaats onder de meest onderdrukkende regimes.

Laten we ons niet laten vangen door de berichtgeving van de tien verspieders. Zij zagen alleen het natuurlijke. Kaleb en Jozua zagen door het natuurlijke heen het bovennatuurlijke. Hun verslag was doorvlochten met: “Maar God!”

De profetische woorden van Jesaja zijn en worden nog steeds vervuld:

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,
En de heerschappij rust op Zijn schouder!
En men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen eind komen.
De na-ijver van de Heere van de legermachten zal dit doen.

Dit is ons beste uur – een gelegenheid om het uit te leven, - liefhebben en - dienen, een tijd om stralend te schijnen in de duisternis die steeds dieper wordt.


De wolkkolom

Door Eddie Santoro

We zijn u dankbaar voor uw voortdurende gebeden voor Israël in deze moeilijke tijd, speciaal voor de Messiaanse soldaten in de IDF. Helaas heeft gisterenochtend in de stad Kyriat Malachi, een grote raket vanuit Gaza een appartementengebouw geraakt en daarbij drie bewoners gedood en vijf anderen raakten gewond.

Elke raket die afgeschoten wordt door de terroristen in Gaza is gericht op de burgerbevolking. Huizen, fabrieken, een school en een winkelcentrum zijn geraakt, evenals andere burgerdoelen. Dit willekeurige schieten op de burgerbevolking is totaal anders dat de chirurgisch precieze aanvallen van Israël op uitsluitend geselecteerde militaire doelen.

De naam in het Hebreeuws is עמוד ענן hetgeen betekent: “Wolkkolom”, niet “Verdedigingskolom”, zoals onjuist vertaald is in veel buitenlandse kranten. Deze zin refereert aan Exodus 14:19, dat zegt: “Toen verliet de Engel van God, Die vóór het leger van Israël uitging, Zijn plaats en ging achter hen aan. Ook de wolkkolom verliet de plaats vóór hen en ging achter hen staan.”  Zelfs de naam van deze militaire actie is een profetische proclamatie van Gods trouw aan Israël.

[NB: Bij het begin van de derde dag van gevechten zijn de statistieken als gerapporteerd door de pers van de IDF:

3 Israëlisch burgers gedood
110 Israëli’s gewond of behandeld voor shock
300 raketten vanuit Gaza hebben Israël geraakt
130 raketten zijn onderschept door de “Iron Dome” verdediging
340 doelen in Gaza geraakt door Israëlische aanvallen
17 terroristen gedood in Gaza]


Nieuwe regering in China

Samenvatting uit Compass Direct News

China heeft haar nieuw Huidige Comité van het Politiek Bureau van de Chinese Communistische Partij voorgesteld. Bij de nieuw aangetredenen staan de meesten meer bekend om hun conservatisme wat betreft het orthodoxe van hun partij dan dat ze neigen naar hervormingen.

Zoals verwacht, kwam Xi Jinping eruit als secretaris generaal van de partij, de top leiderschap positie. In zijn introductie rede benadrukte hij de noodzaak onderwijs en inkomen te bevorderen en de corruptie in de regering uit te roeien.

De regeringswijziging die eens in de tien jaar plaatsvindt is belangrijk voor de 80 miljoen Chinese christenen, die de afgelopen 20 jaar een tamelijk grote openheid en tolerantie ervaren hebben, maar nog steeds voorzichtig om moesten gaan met de gecompliceerde verhouding met de regering.

[NB: Laten we blijven bidden voor vrede, recht en gunstige omstandigheden, zodat het evangelie verbreid wordt in China.]


Netanel House

Bid om bescherming en vrucht voor Rachel bij nieuwe evangelisatie outreaches!


Terug naar de artikelen uit 2012