Terug naar de artikelen

logo

©1. September 2012 Revive Israel Ministries

Geheel Isra�l behouden - Achtergrond

Het Messiaanse lichaam in Israël gelooft eensgezind dat "gans Israël behouden zal worden" – Romeinen 11:26. �Het idee dat aan een natie, Isra�l, een voorbestemde, nationale opwekking is beloofd, is een radicaal concept. Het is te radicaal zich te baseren op een tekst, zelfs wanneer die van Paulus (Saul) de apostel afkomstig is. Het moet een principe zijn, dat zich door de Schrift heen ontwikkelt.

De profeten van het oude Israël begonnen openbaringen te krijgen van Israëls verlossing. Het is vanuit hun profetieën dat Paulus de op de Bijbel gebaseerde autoriteit kreeg, om zo’n gedurfde uitspraak te doen als in Romeinen 11.

Jesaja 45:17 – Israël wordt door de Here verlost met een eeuwige verlossing.
Jesaja 45:25 – In de Here wordt het hele nageslacht van Israël gerechtvaardigd en zal het zich beroemen.
Jesaja 46:13 – Ik zal heil geven in Sion, aan Israël Mijn glorie.
Jesaja 60:21 – Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan; voor altoos zullen zij het land bezitten.

Dit laatste vers werd de basis voor de rabbijnse leer dat alle religieuze Joden eeuwige  verlossing hebben. Geheel Israël zal een rol in de wereld gaan spelen, zoals er gezegd is : " En Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan" – Masekhet Avot 1:1. �De interpretatie van Jesaja's profetie�n als verwijzing naar eeuwige, nationale verlossing heeft zijn parallel in het Nieuwe Testament en in de Talmoed/Mishnah - met uiteraard heel verschillende toepassingen.

De andere profeten, met name Jeremia, blijven binnen  Jesaja's standpunt, wat op zijn beurt de weg effende voor de openbaring van Paulus in de brief aan de Romeinen.

Jeremia 23:6 – In Zijn dagen zal Juda behouden worden
Jeremia 30:7 – Het is een tijd van grote benauwdheid voor Jacob, toch zal hij daaruit verlost worden.
Jeremia 31:7 – De Here heeft Zijn volk verlost, het overblijfsel van Israël.
Jeremia 33:16 – In die dagen zal Juda verlost worden

De context van deze passages zijn profetische beschrijvingen van de Messiaanse Koning, het herstel van Israël en het Nieuwe Verbond. De eerdere hoofdstukken van Jeremia richten zich op Gods oordeel over Israël, de laatste hoofdstukken over Gods oordeel voor de volken. Precies in het midden staat er een poëtisch, profetisch gedeelte, dat gaat over het herstel van Israël.  Jeremia 30-33 is parallel aan Romeinen 9-11, dat net als Paulus’ stelling, het herstel van Israël beschrijft  

Jeremia 31:7 verklaart dat de tijd van Israëls nationale opwekking plaats zal vinden tijdens de grote verdrukking. Israëls opwekking en de verdrukking van de eindtijd  vinden gelijktijdig plaats. Andere profeten gaan uit van hetzelfde inzicht; ook de beschrijving van Israëls opwekking binnen de context van de verdrukking tijdens de eindtijd:

Daniël 12:1 – Er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er nooit geweest is ….. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen.
Joël 2:31-32 – De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt … wie de Naam des Heren aanroept, zal behouden worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn.
Zacharia 12:7 – Ook zal de Here de tenten van Juda allereerst verlossen.

De visie voor een nationale opwekking in Israël tijdens de eindtijd wordt bewezen door de volledige kring van Israëls laatste profeten. De wortel van de Bijbelse autoriteit voor dit plan gaat helemaal terug naar de profetieën van Mozes in de Thora.

Deuteronomium 33:29: Welzalig bent u, Israël, een volk dat door de Here verlost is.

We wilden niet de nadruk op de verlossing van Israël leggen, alsof dit slechts een geïsoleerd vers uit de Romeinenbrief zou zijn. Want Israëls herstel, haar rest en haar opwekking gedurende de verdrukking uit de eindtijd zijn de belangrijkste thema’s van de Schrift, zowel van de Thora, als van het Nieuwe Testament.


Houd uw ogen op Jezus gericht

Door Don Finto

Ik moest me weer bekeren – van het te zeer op mijzelf gefocust zijn.

Op het moment voelde het geestelijk aan. Ik was met de Heer aan het praten over mijn eigen onbekwaamheden voor de taak, waartoe Hij mij/ons geroepen heeft. Het voelde zelfs als nederigheid aan. Maar het was toch een gefocust zijn op jezelf en gerichtheid op jezelf is altijd een val.

Er is geen schriftwoord, dat ons oproept: "Houd uw ogen gefixeerd op uw eigen tekortkomingen of gebreken, en praat erover met de Heer." Er is ook geen schriftwoord, dat ons aanmoedigt onze eigen gaven of capaciteiten te koesteren.

Eerder worden we er constant toe opgeroepen: "Laat ons oog alleen gericht zijn op Jezus, de Leidsman en Voleinder van ons geloof.” (Hebreeën 12:1-3). Hij is Degene, die dit werk in ons begon en Hij is Degene die het zal voltooien. Blijf kijken naar Jezus en neem dan de volgende stap.


Iraanse Top

De top van niet-gebonden landen in Teheran van afgelopen week werd bijgewoond door Egyptes nieuwe President Morsey en de Palestijnse President Abbas. Aangezien de conferentie-sprekers nogmaals verzochten om de totale vernietiging van Israël, waaraan ook Morsey en Abbas deelnamen, werden de vredesakkoorden die momenteel bestaan tussen Israël, Egypte en Palestina, bespot.  
Bijzonder teleurstellend was de aanwezigheid van de algemeen secretaris van de Verenigde Naties, Ban Ki Mun, op de Iraanse top. Hoewel hij later afstand genomen heeft van de Iraanse verklaring om Israël te vernietigen, gaf zijn daadwerkelijke aanwezigheid hun geloofwaardigheid en legitimiteit. Samenwerking tussen de VN en de islamitische Jihad is uiterst gevaarlijk.

In dezelfde  week rapporteerde het Internationaal Atoom en Energie Agentschap dat Iran doorgaat met het ontwikkelen van nucleaire wapens, ondanks diplomatieke inspanningen door het Westen. Inderdaad heeft het IAEA gerapporteerd dat het aantal centrifuges bij de kerncentrale Fordo meer dan verdubbeld is in slechts 3 maanden: van 1,064 in mei tot 2140 in augustus.

Bijbelse profetieën geven aan dat de eindtijd zal uitmonden in een verschrikkelijke aanslag door alle naties tegen Jeruzalem (Zacharia 14:2).  De Verenigde Naties biedt hiervoor “een vervoersmiddel” aan van internationale gouvernementele samenwerking cooperation. De islamitisch Jihad voorziet in een fanatieke, religieuze ideologie om zo’n aanslag te motiveren. Bid, dat alle satanische krachten, die zich tegen Israël verzamelen, verdeeld zullen worden en vallen. (Lucas 11:17).


YouTube: Onderwijs voor September

Titel: Koning der Heerlijkheid

Beschrijving: Yeshua werd niet alleen geboren om de wereld van haar zonden te verlossen. Hij werd ook geboren om over haar te regeren. In dit onderwijs verklaart Asher  het tweeledige karakter van Yeshua’s identiteit: als Verlosser en als Koning. Doe je Bijbel open en bereid je geest en hart voor om een boodschap te ontvangen, die de wijze van het begrijpen van Yeshua’s koninkrijk zal veranderen.

Klik op: www.youtube.com/user/ReviveIsraelTVen ga omlaag naar King of Glory.


Terug naar de artikelen uit 2012