Terug naar de artikelen

logo

©18. Augustus 2012 Revive Israel Ministries

Het Hoofd van de kerk – De koning van Israël

Yeshua (Jezus) is de centrale figuur in het plan van God en de gehele Schrift. Hij is de Eerste en de Laatste (Openbaring 1: 8, 17); Dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig (Hebreeën 13: 8). Hij vervult vele rollen. Als de Christus-Messias is Hij zowel het Hoofd van de kerk en de koning van Israël.

Hij wordt Koning van Israël genoemd,  wanneer hij Jeruzalem in triomf  binnen gaat:

Johannes 12: 12-13: Toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij de takken van de palmbomen en gingen de stad uit Hem tegemoet en riepen: Hosanna! Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere, de Koning van Israël!

Hun verklaring was een soort inwijding; zij probeerden Hem als koning te installeren, maar de tijd was er nog niet rijp voor.

Yeshua wordt het Hoofd van de kerk genoemd door de geest van openbaring in het gebed van Paulus (Saul), de apostel:

Efeziërs 1: 20-22: die Hij in de Messias heeft uitgewerkt door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan Zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid, en macht en kracht en heerschappij... Hij heeft alles onder Zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, aan de kerk gegeven.

De kerk – (ecclesia in het Grieks) wordt hier gezien als een instrument van Gods regering. Het is een groep mensen die heersen en regeren met Yeshua. God oefent heerschappij uit over de hele wereld door middel van dit lichaam van mensen, van wie Yeshua de Leider is; de ecclesia is Zijn bestuursorgaan.

Hoe ontving Yeshua deze positie? – Door de Hemelvaart. Hij is niet alleen uit de dood opgestaan, maar Hij bleef uitstijgen boven alle geestelijke machten tot aan de hoogste plaats in de hemelen. We ontvangen door de kruisiging verzoening; door Yeshua's nederdalen in de hel ontvangen wij bevrijding van de hel; door Zijn Opstanding ontvangen we eeuwige leven; door Zijn hemelvaart ontvangen wij geestelijke autoriteit om te heersen en te regeren.

De ecclesia werd door Yeshua's Hemelvaart geschapen als bestuursorgaan. Daarom is de internationale kerk in wezen "Hemelvaarts-gezind."

Hoe ontving Yeshua zijn positie als koning van Israël? - Door incarnatie/ vleeswording (en besnijdenis).

Mattheüs 1: 1 – het geslachtsregister van Yeshua, de Messias, zoon van David, zoon van Abraham...

De Geschriften van het Nieuwe Verbond beginnen met Yeshua's geboorte vanuit de lijn van Abraham en David. De autoriteit om Gods Koninkrijk op aarde te besturen was door het verbond met David aan Yeshua gegeven, via Juda, vanuit Abraham. Yeshua werd niet alleen geboren op deze planeet, Hij werd besneden toen hij hier kwam. (Lukas 2: 21). Hij werd geboren uit een vrouw om aan het hoofd te staan van  een nieuw menselijk geslacht (Genesis 3: 15, I Korintiërs 15: 45). Hij werd geboren uit Davids zaad, om te zitten op Davids troon en Gods Koninkrijk op aarde  te besturen (Lukas 1: 32). De incarnatie bracht de autoriteit van Adam als schepsel onder Yeshua’s heerschappij; door de besnijdenis ontving  Yeshua de autoriteit van Abraham door het verbond.

Het Koninkrijk van Israël heeft meer weg van een houding  om "de aarde te bezitten", terwijl de kerk meer georiënteerd is op "opvaren naar de hemel". De een verplaatst zich naar boven vanaf de aarde naar de hemel; de andere verplaatst zich naar beneden uit de hemel naar de aarde. Yeshua is Hoofd van de kerk door de Hemelvaart en Koning van Israël door Zijn Menswording. Beide bedieningen lopen parallel. Yeshua is niet schizofreen. Hij is tegelijkertijd Hoofd van de kerk en Koning van Israël. Deze twee titels zullen op zekere dag één worden (Zacharia 14: 9, Efeziërs 1: 10).

Beide rollen vragen om een verbintenis met een groep mensen. Zijn positie als Hoofd van de kerk vraagt om een verbond, waaraan alle mensen van de internationale ecclesia zijn toegewijd. De positie van een vader in een familie vraagt om toewijding van de kinderen van de familie. Net zo min als een vader vanuit zichzelf vader kan worden, zo kan Yeshua niet vanuit Zichzelf Hoofd van de kerk worden. Hij is in wezen verbonden aan die groep mensen. Hij heeft Zichzelf via hen bekend gemaakt.

Op dezelfde manier, als Koning van Israël, heeft Yeshua zich toegewijd aan deze natie. Hij maakt Zich door deze groep van mensen bekend. Er is geen Yeshua zonder de kerk en er is geen Yeshua zonder Israël.

Yeshua's dubbele functie als Hoofd van de kerk en Koning van Israël vereist een verbonds - toewijding tussen deze twee groepen. De verzoening en samenwerking tussen Israël en de kerk vertegenwoordigt een grote profetische restauratie in het Koninkrijk van God in onze dagen. Door Yeshua zijn Israël en de kerk "gedwongen," of liever gezegd "bestemd," om elkaars partners te zijn.

De kerk wordt in Israël geënt (Romeinen 11: 17), en Israël is op weg naar nationale redding (Romeinen 11: 26). Het Messiaans Joods overblijfsel is onderdeel van beide, en daarom speelt ze een essentiële rol als brug tussen de twee. De twee zullen één lichaam worden (Ezechiël 37:17-22, Efeziërs 2: 12-16).


Christelijke Zionisten

De krant Israël Hayom schreef een uitgebreid rapport over de recente conferentie van Christenen Verenigd met Israël. Het artikel wees er op, dat christelijke ondersteuning van Israël als een revolutie in de geschiedenis van religie en de relatie tussen de kerk en het Joodse volk beschouwd mag worden. Het beschreef zelfs sommige complex Bijbelse theologische kwesties correct. Bid voor het voortduren van de samenwerking tussen christelijke Zionisten en Israël; en voor het getuigenis van de liefde van Yeshua van deze Christenen voor onze burgers.

Om dat artikel te lezen, klik op:
http://www.israelhayom.com/site/newsletter_article.php?id=5448


Messiaanse soldaten

De krant Yediot Yerushalayim publiceerde het getuigenis van David R, een vriend van een van onze zonen. David was het burgerschap en het leger jarenlang ontzegd vanwege zijn geloof. Na jaren legaal werk gaf het Israëlische Hooggerechtshof hem toestemming voor permanente verblijfsstatus en de dienst. Vandaag dient hij in de pantserdivisie van de IDF.

Het positieve artikel, inclusief een kleurenfoto, onder de titel "Messiaans in Uniform," behandelde zijn geloof respectvol, en het verwees naar hem als een Messiaanse Jood. In het artikel was een citaat van David opgenomen, dat zegt: “De visie van het Nieuwe Verbond is, dat het voor een persoon belangrijk is om te dienen, overal waar hij leeft.” Bid voor Davids welzijn en getuigenis, samen met de vele, vele andere Messiaanse soldaten die getrouw en offervaardig in de IDF dienen.


Terug naar de artikelen uit 2012