Terug naar de artikelen

logo

©28. juli 2012 Revive Israel Ministries

Kurios

Door Asher Intrater en SI

De historische gebeurtenissen van de Tenach (Het Oude Testament) eindigen met het boek Nehemia, rond 440 BC. Het laatste boek uit de Tenach dat geschreven en uitgegeven was, was Kronieken. In 1 Kronieken 3 staat een genealogische lijst, die zo’n 10 generaties na Zerubabel doorgaat, dat het brengt op ongeveer 350 BC. In 333 BC veroverde Alexander de Grote het Midden Oosten, en bracht daar de Griekse cultuur en taal aan de mensen die daar woonden.

Tussen 280 en 130 BC vertaalden Grieks sprekende rabbijnse geleerden de Tenach in het Grieks, bekend als de Septuagint. Dit werd de meest betrouwbare versie van de Tenach en is de versie die gebruikt wordt in het Nieuwe Testament. In het Heilige Land ontwikkelde zich een levendige spanning tussen de internationale Griekse cultuur en de plaatselijke Hebreeuws – Aramese cultuur. Soms werkte deze spanning ten goede en soms niet.

De opstand van de Makkabeeën begon in 166 BC en het Hasmonaanse rijk in Judea duurde tot het gebied was veroverd door Rome onder Pompeus in 63 BC. In de tijd waarin Yeshua was geboren, werd het Heilige Land geregeerd door Herodes (Idomaans-Grieks Joodse bekeerling), die aangesteld was onder auspiciën van het Romeinse rijk.

De apostel Paulus (Saulus) was opgeleid in zowel de Joodse en de Griekse studies. De verandering in zijn naam van Saulus tot Paulus zou weleens de goddelijke bedoeling kunnen weergeven om het evangelie van de Hebreeuwse wereld naar de Griekse internationale gemeenschap te brengen. De gezaghebbende tekst van de hele Bijbel is geschreven in het Hebreeuws in de Tenach en Grieks in het Nieuwe Testament.

De spanning tussen het Hebreeuws en het Grieks zette zich voort in de vroege geloofsgemeenschappen. Op de Pinkstermorgen predikten de 120 Hebreeuws- sprekende discipelen het evangelie aan een menigte van 3.000 mensen van internationale afkomst. (Handelingen 2:9-11) Het aantal discipelen nam toe, zowel onder de Hebreeuws - als de Grieks sprekenden.

Handelingen 6:1
In die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor van de Griekssprekenden tegen de Hebree´┐Żn, omdat hun weduwen bij het dagelijks dienstbetoon over het hoofd gezien werden.

Het conflict tussen de twee cultuurgroepen veroorzaakte problemen in communicatie, financiën en administratie. Vanuit de Grieks sprekenden werd er een commissie benoemd om er zeker van te zijn dat de logistiek juist werd uitgevoerd. (Handelingen 6:5) De identiteitsproblemen hielden aan met het ontwikkelen van de internationale kerk (ecclesia). De orde van het evangelie is eerst de Jood, dan de Griek (Romeinen 1:16, 2:10); en toch hebben Joden en Grieken dezelfde geestelijke status voor God (Galaten 3:28).

We ervaren dezelfde spanningen in het lichaam van de Messias in Israël, omdat we een Hebreeuws sprekend land zijn en toch het aantal niet Hebreeuws sprekende nieuwe immigranten en internationale gasten groter is dan de Hebreeuws sprekende kern. Er is een perfecte balans tussen de universele internationale aspecten van het geloof en de Israëlische verbondsaspecten van het geloof.

Rond de tijd waarin de Tenach vertaald werd in het Grieks, hield het joodse volk op de naam van YHVH uit te spreken. Uiteindelijk werd het uitspreken vergeten en verboden. In plaats van YHVH kwam de term “Adonai” in gebruik, wat de meervoudige vorm is van “heer”. In de Septuagint werd de naam YHVH vertaald met de term “Kurios”, wat eveneens “heer” betekent.

Dus ongeveer in dezelfde periode in de geschiedenis werd de naam YHVH niet meer gebruikt en vervangen door Adonai in het Hebreeuws en Kurios in het Grieks. In de tijd van Yeshua wordt er geen YHVH gebruikt, maar alleen Adonai en Kurios. Alle citaten van YHVH in de Septuagint en het Nieuwe Testament vertalen YHVH in Kurios. Kurios betekent Adonai en YHVH.

Verbazingwekkend, in het Nieuwe Testament wordt Yeshua Kurios genoemd. Dat betekent meer dan Hem “Heer” noemen. Dat betekent Hem Adonai noemen. Het is een vrijmoedige en onvermijdelijke verklaring van Zijn goddelijkheid. Yeshua is Kurios-Adonai. Deze verklaring van geloof was zowel voor de Hebreeuws sprekenden als de Grieks sprekenden shockerend. Yeshua Heer-Kurios-Adonai noemen is een nucleaire explosie in de geschiedenis van geloof, religie en openbaring.


Tot het eind van de aarde

We geloven in de opdracht van Yeshua om getuigen van Hem te zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Bid alsjeblieft voor de jonge Israëli’s uit onze gemeente, die deze week op korte termijn zending zijn: Ariel en Vered in China, Youval en Valerie in Europa, Herut in Oekraïne, Or en Vered in Afrika, Yoel, Sarah en David in Zuid Amerika, Sarah in Thailand. Laten we samen op de bres staan om in onze generatie de grote opdracht af te maken.


Bericht uit China

Door Ariel Blumenthal

Vered en ik geven les in Hebreeuws en de Bijbel (allemaal in het Hebreeuws, met vertaling voor de Chinezen – nieuw in de geschiedenis?) aan een groep jonge Chinese gelovigen, die zich aangemeld hebben voor een fulltime 10 maanden durend programma om zowel Bijbels als modern Hebreeuws te leren (en wat NT Grieks). De oprichters J & B zijn een niet Chinees echtpaar, dat al jaren in China werkt. J. Is mijn tolk in de Bijbelstudies – alles in het Hebreeuws met vertaling in het Chinees!

Verleden week ondersteunde de groep een groep christenen uit de hele stad om de studenten hun vorderingen in de taal te laten “showen” en om voor Israël te bidden. Ze lazen en proclameerden Bijbelteksten in het Hebreeuws en in het Grieks. Toen was het mijn beurt om een boodschap te brengen.

Een groep jonge Chinezen leidde ons in het zingen van “Sh’ ma Yisrael”, in het Hebreeuws, en vervolgens “Koahav” (Johannes 3:16). Met zoveel mensen samen zongen we een lied. Het was een beeld van het koninkrijk, zoals beschreven in Openbaring 7:9-10 en 15:2-4. Er is geen andere manier om de wereld één te laten zijn in liefde die onze nationale en etnische verschillen viert, ter ere van de joodse wortels van het bijbels geloof. Dat is alleen maar mogelijk door Yeshua, Zoon van God en Zoon van David.


Chemicaliën in Syrië

De regering in Syrië heeft een enorme voorraad van chemische en biologische wapens opgeslagen. De media in Israël is heel bezorgd dat deze voorraden in beslag genomen worden door radicale Islamitische krachten nu de regering van Assad schijnt om te vallen. Vele Israëli’s hebben weer hun gasmaskers bij elkaar gezocht en vernieuwd. Bidt dat alle wapens, tegen ons gevormd niets zullen uitrichten. (Jesaja 54:17)


Terug naar de artikelen uit 2012