Terug naar de artikelen

logo

©22. juli 2012 Revive Israel Ministries

Morele geboden

Door Asher Intrater

Moreel gedrag is een essentieel onderdeel van de boodschap van het evangelie. We moeten ons bekeren van slechte daden. We moeten geloven in Yeshua. Hij geeft ons vergeving van zonden, maar vraagt van ons ook gehoorzaamheid. Van ons wordt verwacht dat we de Heilige Geest ontvangen, die ons leidt in gerechtigheid. (Handelingen 2:38; 3:19; 10:30)

Alle drie deze elementen – bekering, Yeshua, de Heilige Geest – vereisen moreel correct gedrag. Er is een algemene tendens echte bekering te vermijden. De religieuze wereld zet bekering om in rituelen. De seculiere wereld verandert moreel absolutisme in moreel relativisme.

Absolute morele normen zijn gedefinieerd in de Tien Geboden, voornamelijk de basis- verboden tegen afgodendienst, moord, overspel, stelen en liegen. De profeten van het oude Israël riepen de mensen op zich te bekeren op grond van deze wetten.

Jeremia 7:9 ….stelen, doodslaan, overspel plegen, valse eden afleggen, reukoffers brengen aan de Baäl…..?

Aan Yeshua werd gevraagd wat je moet doen om het eeuwige leven te krijgen. Hij verwees ook naar de Tien Geboden als de eerste stap.

Matthe�s 19:17-18 – Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht……U zult niet doden; u zult geen overspel plegen; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; eer uw vader en uw moeder…..

Geloof vereist bekering.

Johannes stelde de vraag waarom sommige mensen geloven en andere niet. Zijn antwoord ging diep: het vermogen te geloven is afhankelijk van goede daden en moreel geweten. Zonder goede daden komt men niet tot geloof. Met goede daden wel.

Johannes 3:19-20 - …de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die het kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn.

Moreel correct gedrag en geloof in Yeshua kun je niet scheiden. Wij hebben allemaal gezondigd. Bekering van zonden is de eerste stap van het geloof. Als christenen me vertellen dat van hen niet gevraagd wordt de geboden te houden, dan vraag ik: “Welke ben je van plan niet te houden? Overspel? Stelen? Liegen?

In het Judaïsme bestaat de neiging om religieus ritueel te verwarren met morele geboden en naar beide te verwijzen als “mitsvot”. Geboden op moreel gebied vervangen door rituele geboden beroven de geboden van hun moreel gezag. Hier volgen een aantal teksten die een verschil beschrijven tussen morele en rituele geboden:
Numeri 15:39-40 - Kwastjes aan een kleed zijn niet zelf een moreel gebod, maar een symbolisch geheugensteuntje om te gehoorzamen aan de geboden op moreel gebied.
Jeremia 7:4-5, 22-23 - God gaf het oude Isra�l geen geboden over de offers, maar om te gehoorzamen aan Zijn geboden en recht te doen.
Romeinen 2:27;  1 Korinthe 7:19 - Besnijdenis is geen moreel gebod maar herinnert aan het verbond, dat geboden op moreel gebied impliceert.

Nu Messiaanse Joden in Israël en christenen over heel de wereld hun joodse wortels op dezelfde manier ontdekken, kunnen we de symbolische en rituele elementen van het verbond bewaren, maar we moeten ervoor waken niet de symboliek met het morele door elkaar te halen.

Laten we de morele kracht van de boodschap van het evangelie herstellen, die een voorbeeld is van de integriteit en de wereld uitdaagt wat betreft zijn goddeloze waarden.


Nieuwe Verbonden in de Knesset

Deze week haalde het rechts- religieuze lid van de Knesset, Michael Ben Ari, de krantenkoppen door voor de camera pagina’s van een Nieuw Testament te verscheuren. Hij rechtvaardigde zijn actie door het veroordelen van “zendings” activiteiten en te beweren dat er “Miljoenen Joden vermoord waren in de naam van het Nieuwe Testament; dit opruiende boek bracht moordpartijen teweeg van Joden bij de Spaanse Inquisitie en door heel de geschiedenis heen.” Zijn opmerking laat iets zien van de houding van veel orthodoxe Joden ten opzichte van het christendom.

De Israëli Bible Society, geleid door Victor Kalisher, heeft 120 exemplaren van de volledige Hebreeuwse Bijbel, zowel het Oude als het Nieuwe Testament naar alle leden van de Knesset gestuurd. Het antwoord van Victor:

We zonden de Schrift, met verwijzingen, met een respectvolle begeleidende brief. Deze uitgave van de Schrift laat duidelijk het verband zien tussen de Tenach en het Nieuwe Testament en is daardoor een hulp voor de leden van de Knesset om de standpunten van de christelijke organisaties te begrijpen, met wie zij contact hebben en om de vooroordelen te weerleggen ten opzichte van de inhoud en betekenis van het boek.

Toen ik in de media geïnterviewd werd, kozen zij ervoor de meerderheid die ons bedankte voor het boek te negeren en concentreerden zich op de paar leden van de Knesset die er heisa over maakten.


Terreur in Bulgarije en Colorado

Deze week vonden er twee verraderlijke en moorddadige aanvallen plaats, een in Burgos, Bulgarije, waar een bus met Israëlische toeristen, die op weg was naar het vliegveld, werd opgeblazen door een islamitische, jihadistische zelfmoordenaar, die connecties had met Iran. 5 Israëli’s werden gedood en tientallen gewond. De tweede vond plaats in een bioscoop in Denver, Colorado, waar een psychopaat begon te schieten, waarbij hij 12 onschuldige mensen doodde en 58 verwondde.

De eerste was een jihadist; de tweede een psychopaat. Beiden waren demonisch.


Revive Israël Online

Als je het nog niet hebt gedaan, vergeet niet te luisteren naar het meest recente onderwijs van Asher op de You Tube pagina van Revive Israël.

http://www.youtube.com/user/ReviveIsraelTV

En vergeet niet “vind ik leuk” toe te voegen bij Facebook:

http://www.facebook.com/reviveisraelmedia


Terug naar de artikelen uit 2012