Terug naar de artikelen

logo

©14. juli 2012 Revive Israel Ministries

Olmert vrijgesproken

Vier jaar geleden begon het Israëlisch advocatenkantoor een onderzoek betreffende Premier Ehud Olmert naar vier aanklachten van corruptie. De juridische druk en die van de media was er de oorzaak van dat hij aftrad. Deze week kwam er een eind aan de rechtszaak. Hij werd vrijgesproken van drie van de vier aanklachten en de vierde was weinig overtuigend. Het onderzoek besloeg 157 bijeenkomsten, 19.000 bladzijden notulen, 102 getuigen die ondervraagd zijn en 966 bewijsstukken.

Een premier laten aftreden op deze manier is heel ongekend. Hoe kunnen valse beschuldigingen en een nutteloos onderzoek zo de loop van de regering van Israël veranderen? Was het onderzoek beïnvloed door politieke- of door mediabelangen?

Jesaja 1:26-27 – Ik zal uw rechters teruggeven als vroeger, en uw raadslieden als in het begin. Daarna zult u genoemd worden: stad van de gerechtigheid, trouwe stad. Sion zal door recht verlost worden, en wie van haar zich bekeren, door gerechtigheid.

Het weer erkennen van gerechtelijke rechtvaardigheid in Israël is een hoofdthema van profetie. Bidt dat de obsessie over de gerechtelijke procedure binnen Israël uiteindelijk zal resulteren in hogere standaards van gerechtigheid.


Moord in Nigeria

Open Doors News meldt dat afgelopen weekend zo’n 100 leden ven de Kerk van Christus vermoord zijn, verspreid over 12 dorpen in Nigeria. Christenen met een “Birom” achtergrond werden aangevallen door moslims van de “Fulani” achtergrond. Het geweld, aangevoerd door de fanatieke islamitische Boko Haram sekte is hier de afgelopen 10 jaar al aan de gang geweest. Plaatselijke christenen worden getraumatiseerd en hun zaak geruïneerd. Er zijn kerkleiders die beweren dat de regering van Nigeria z’n ogen sluit voor de jihadistische vervolging van de christenen in hun land.

Voor meer info: http://www.compassdirect.org


Vrouw uit Afghanistan geëxecuteerd

Op internet was een schokkende video te zien deze week, waarop een hulpeloze Afghaanse vrouw te zien was, die er passief bij zat; zij was 9 keer in haar rug geschoten met een half automatisch geweer, terwijl een groep Afghaanse mannen toekeken en er plezier om hadden. De moord was een geval van islamitische eerwraak, waarbij de mannen Allah prezen tijdens de executie. Verslagen van politiek correct nieuws beweerden dat de executie niet een gevolg was van islamitisch fanatisme, maar een algemene zaak van mannen die vrouwen onderdrukken.

Verslagen beweren dat twee taliban leiders jaloers waren over de vrouw, omdat ze haar allebei wilden. Zoals in het verhaal van de vrouw die beschuldigd werd van overspel in Johannes 8, zijn de beschuldigingen absurd, omdat er niet tegelijkertijd een man werd beschuldigd. De Bijbelse wet beschermt duidelijk vrouwen tegen dit soort geweld, eerwraak en religieus fanatisme.

(Numeri 5:11-30 geeft de instructie dat mannen die geobsedeerd worden door jaloezie, hun zaak moeten voorleggen aan de priester om te oordelen over bewijs, en, als er geen bewijs is, genoegen moeten nemen dat de vrouw het “water van jaloezie” drinkt. Leviticus 20:10 en �Deuteronomium 22:22 houdt de man, die te maken heeft met overspel als eerste verantwoordelijke. Alle gevallen van doodstraf eisen een eerlijke rechtszaak met ten minste twee tot drie getuigen.


Wetenschap en schepping

Door Hezi Intrater

Geloof in God heeft te maken met elk aspect van het leven. Een van de eerste onderwerpen van geloof is het geloven in de schepping door God. (Genesis 1:1, Hebree�n 11:3) De moderne wetenschap geeft het bewijs voor de Bijbelse aanspraak op de schepping.

  1. Micro- biologie �- De athe�stische evolutie gaat uit van een verandering in ontwikkeling door de tijd van minder gecompliceerde vormen van leven tot gecompliceerder. Recente micro technologie bewijst dat zelfs een eenvoudige vorm van leven een buitengewoon complexe structuur heeft op micro- biologische schaal. Die eenvoudige vorm vereist een zeer intelligente besturing.
  2. Oerknal - Moderne natuurkundigen wijzen naar een moment van een enorme explosie en een vrijkomen van energie, waardoor het universum is ontstaan; ook weer tegenstrijdig aan de langzaam veranderende ontwikkelingstheorie. Die explosie vraagt een begin van de schepping in een begin tijd, zoals beschreven in het boek Genesis.
  3. Relativiteit van tijd - Einstein bewees dat tijd niet absoluut is, maar verandert naar hoeveelheid en snelheid. Hierdoor wordt de poging de Bijbelse schepping te diskwalificeren op grond van geschatte tijden of afstanden tussen sterren irrelevant. De enorme hoeveelheid materie en kracht op het moment van de begin explosie zou exponentieel de tijds- en snelheidsschatting verdraaien van wat die op dit moment blijken te zijn.

Romeinen 1:20 – Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk �n Zijn eeuwige kracht �n Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.

Romeinen 2:15 – Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar.

Hoe we de natuurlijke schepping interpreteren is een test voor de mensheid. Alle bewijs van de schepping is voor handen, maar God koos ervoor Zelf onzichtbaar te blijven. Hij geeft ons verstand waarmee we kunnen nadenken over wat er in de natuur gebeurt. Hij geeft ons een geweten om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Hij geeft ons een vrije wil waarmee Hij van ons vraagt de keus te maken te geloven of niet.


Heiligheid: de grondregel

Door Asher Intrater

Heiligheid is een diepgaand onderwerp. Het behelst Gods karakter, schoonheid en morele volmaaktheid. God gebiedt ons om heilig te zijn, zoals Hij heilig is. (Leviticus 19:2) In alle verheven openbaringen over heiligheid is er ook een praktische grondregel.

1 Thessalonicenzen 4:3 …uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht…

Het woord voor “zich onthouden van” (apechemo) betekent meer dan gewoon “het niet doen”. Het betekent zich op een afstand houden van. Er zijn in de huidige samenleving veel invloeden ten opzichte van seksuele immoraliteit. Als we heilig willen zijn, dan moeten we daar gewoon niet in de buurt komen; afstand houden tussen ons en die dingen die een verleiding vormen tot seksuele relaties buiten het huwelijk.


Revive Israël op You Tube! (en Facebook!)

Het onderwijs van Asher Leven om God te eren is nog steeds beschikbaar op You Tube. Asher spreekt over het belang van ernaar uitkijken God te eren in alles dat we doen, leven om Hem de eer te geven op basis van minuut- tot- minuut, ongeacht de omstandigheden; en om, als je dat doet een leven te leven van geloof.

Klik op onderstaande link om onze persoonlijke You Tube pagina te bezoeken:
http://www.youtub e.com/user/ReviveIsraelTV

Kom en bekijk onze nieuwe Facebook pagina en “vind ‘m leuk”.
"Deel" onze pagina en help mee dat je vrienden er ook op komen. Je kunt ons vinden op:
http://www.facebook.com/reviveisraelmedia


Terug naar de artikelen uit 2012