Terug naar de artikelen

logo

©25. mei 2012 Revive Israel Ministries

Tweede Pinksteren

Asher Intrater

De Pinkstervakantie herinnert ons aan het begin van het oogstseizoen, de wet die gegeven werd op de berg Sinaï en de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinkstermorgen. Dat deze drie thema’s samenvallen is een heleboel Bijbelse symboliek en profetische betekenis. Twee duizend jaar geleden werden de vroege discipelen van Yeshua (Jezus) vervuld met de Heilige Geest en met kracht.

Handelingen 2:1-4 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Deze bovennatuurlijke ervaring heeft het evangelie de wereld rond gebracht en het Koninkrijk van God uitgebreid naar alle volken. Toen hij deze ervaring wilde verklaren aan een menigte, die bijeen gekomen was, proclameerde Petrus (Simon) dat dit het begin was van de vervulling van een grote eindtijd opwekking die plaats gaat vinden naar de profetieën van Joël. Dezelfde ervaring zal opnieuw plaats vinden, maar in veel grotere mate.

Handelingen 2:16-18, 21 Maar dit is wat gesproken is door de profeet Jo�l: “En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienaren en dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten……en ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen zal zalig worden.”

Petrus citeerde de profeet Joël. Toch haalde hij aan het eind maar een halve tekst aan omdat de omstandigheden nog niet rijp waren voor het tweede gedeelte van de profetie. (Ditzelfde gaat op voor het feit dat Jezus het eerste deel van Jesaja 61 aanhaalt in Lukas 4, omdat het tweede deel te maken heeft met de tweede komst en niet met de eerste.) Hier volgt het andere deel van de tekst waarin Joël de omstandigheden van het “Tweede Pinksteren” beschreef.

Jo�l 2:32 -3:2  “Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heere gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de Heere roepen zal. Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël…..”

Verbazingwekkend! Tweeduizend jaar geleden was er een eerste uitstorting van de Heilige Geest. Die uitstorting bracht het evangelie naar de volken en gaat nog steeds door. Toen het evangelie het eind van de wereld ging bereiken, begon God het land Israël te herstellen en de joden terug te brengen naar Jeruzalem. Wij zijn hier voor de gebeurtenissen die leiden tot de tweede komst. Toen Israël hersteld werd, brak er een hevige oorlog uit. Onder de generatie, die de tweede wereldoorlog overleefde ging God velen roepen om in Yeshua te geloven.
Nu is er een klein overblijfsel Messiaanse Joden op zijn plek in Israël. De gebeurtenissen van de eindtijd staan voor de deur. Er zal op een dag een grotere wereldoorlog plaatsvinden; en tegelijkertijd een wereldwijde uitstorting van de Heilige Geest. Het Messiaanse overblijfsel in Israël is een teken van de tijd en een vonk van die opwekking. Laten we bidden op de manier zoals de apostelen deden in het boek handelingen en geloven voor dezelfde resultaten, zelfs grotere!


Shavuot Gebed

We nodigen jullie uit deel te nemen aan ons 12- uurs gebed en vasten op 26 mei om 18.00 uur tot 27 mei 06.00 uur (Israëlische tijd). We zullen aanbidden, lofprijzen, voorbede doen, profeteren, teksten proclameren en God aanroepen om Zijn Geest uit te storten op alle vlees. Dat ons Pinksteren moge zijn zoals hun Pinksteren! Dit is het voor “Dit is het” ervaring (Handelingen 2:16) Stuur deze aankondiging naar iemand die je kent en die met ons mee wil bidden.

Deel 1 - 18.00 – 20.00 uur
UW KONINKRIJK KOME
Mattheüs 6:10 “Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op aarde.” (zie Openbaring 11:15)

Deel 2 – 20.00 – 22.00 uur
EENHEID IN HET LICHAAM VAN DE MESSIAS
Johannes 17:21 – “dat zij één zijn.” (zie Handelingen 1:14)

Deel 3 - 22.00 – 24.00 uur, middernacht
REIK UIT NAAR DE NATIES VAN DE WERELD
Handelingen 1:8 “En u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.” (Zie Mattheüs 24:14, Psalm 2:8)

Deel 4 – 24.00 uur, middernacht – 02.00 uur
DE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST
Handelingen 4:30 “doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van Uw heilig Kind Jezus.” (Zie Jesaja 61:1, Handelingen 2:1-4)

Deel 5 – 02.00 uur - 04.00 uur
REDDING VAN ISRAËL
Romeinen 11:26 “En zo zal heel Israël zalig worden.” (Zie Romeinen 1:16, 9:3, 10:1)

Deel 6 – 04.00 – 06.00 uur
TWEEDE KOMST VAN YESHUA
Lukas 13:35 “Gezegend is Hij Die komt in de naam van de Heere.” (Zie Openbaring 22:20)

U kunt met ons meedoen op: www.ustream.com/channel/shavuot


Terug naar de artikelen uit 2012