Terug naar de artikelen

logo

©18. mei 2012 Revive Israel Ministries

Petrus openbaring

Door Troy B. Wallace

Petrus had drie soorten openbaring, opgetekend in het Nieuwe Testament. Toen hij de getuige was van de bovennatuurlijke visvangst, liet de enorme goedheid van de Heer hem inzien dat hij een zondig mens was. De eerste openbaring was dat hij zich moest bekeren. 

"Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens.” (Lukas 5:8)

Ook wij moeten toegeven dat we zondaars zijn en ons bekeren. Dit is een voortdurend proces in ons hart. Als we ons meer overgeven aan het werk van de Heilige Geest, dan vinden we meer wegen om ons op de Heer te richten in ons verstand, onze wil en met onze emoties.

De volgende is dat Petrus Yeshua erkende als de Messias en de Zoon van God.

Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u……. Want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. (Matthe�s 16:16-17)

Petrus gaf een verklaring van iets dat in hem geboren was door een openbaring van de Heilige Geest. Die openbaring impliceerde de kennis dat Yeshua zowel menselijk als goddelijk is. Voor ons is het belangrijk om dagelijks in deze realiteit te blijven.

Ten derde werd Petrus een openbaring gegeven door God over de vervulling van profetische teksten op specifieke momenten in zijn leven.

Dit is wat gesproken is door de profeet Jo�l: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren……. (Handelingen 2:16-17)

Als wij onze zonden belijden en Yeshua verklaren als Heer, dan gaan we in de Schrift persoonlijke toepassingen zien voor beslissingen in ons leven. We kunnen openbaring en begrip ontvangen over gebeurtenissen rondom ons. In deze eindtijd is het voor ons van vitaal belang te wandelen in profetische openbaring over Israël, de kerk, de uitstorting van de heilige geest en de tijd waarin we leven.


Vergif drinken

Door Don Finto

Yeshua vertelde een gelijkenis over de gevaren voor een persoon die niet wil vergeven:

En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. Zo zal ook Mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. (Matthe�s 18:34-35)

Weigeren iemand te vergeven is als het drinken van vergif en hopen dat de andere persoon zal sterven.

Als wij niet vergeven die tegen ons gezondigd hebben, dan plaatsen we onszelf buiten de bescherming van de Heer, zodat de vijand ons kan kwellen en martelen.

Maar hoe kunnen we dat, als ons werkelijk onrecht is aangedaan, hoe kunnen we onze emoties zo veranderen dat we willen vergeven?

We leven niet vanuit onze emoties, we leven vanuit geloof. We wachten niet tot het moment dat we willen vergeven. We spreken vergeving uit in de naam en de autoriteit van Jezus, onze Redder en Vergever.

Ons volmaakte voorbeeld is Jezus aan het kruis. “Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.” Aan de ene kant wisten die joodse leiders en Romeinse ambtenaren wat ze deden. Ze kruisigden een man, zelfs een goede man. Maar aan de andere kant wisten ze niet wat ze deden. Ze brachten Gods persoonlijke vertegenwoordiger voor de redding van de mens ter dood, God in de vorm van een mens.

Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. (Matthe�s 6:14-15)

Voor meer informatie over Don Finto (in het Engels): www.calebcompany.org


Overwinning over mensenzwendel

Door Mati Shosani

Rami Saban, misschien wel de meest significante persoon in de mensenzwendel industrie in Israël, werd verleden week veroordeeld tot 18 jaar gevangenis. Hij stond aan het hoofd van een smokkelaarsbende die jarenlang vrouwen lokte, voornamelijk vanuit de voormalige Sovjet Unie, met de belofte dat ze werk zouden krijgen in Israël en elke maand een hoog salaris verdienen.

Rami en zijn partners, van wie sommigen ook veroordeeld waren tot zware straffen, dwongen de vrouwen tot prostitutie, waarbij ze dikwijls van ze eisten om zo’n twintig klanten per dag te ontvangen. Ten minste 300 van deze vrouwenwaren naar Moskou gebracht vanuit locaties in Oost Europa, vervolgens naar Egypte gevlogen en vandaar door Bedoeïenen naar Israël gesmokkeld, waar hun papieren werden afgenomen en ze vervolgens als slavinnen werden behandeld.

Het is niet normaal voor het Israëlisch gerechtshof een man die schuldig is aan dergelijke misdaden te veroordelen tot zo’n lange gevangenisstraf en daarom is dit een positief teken van een mogelijk ‘lik op stuk beleid’ in de toekomst over de mensenzwendel industrie in Israël.


Shavuot: hele nacht bidden en vasten

Door Avichai Orel

Hoe zou de wereld eruit zien als God Zijn Geest vandaag op alle vlees zou uitstorten? Er zou een wereldwijde opwekking plaatsvinden, mensen zouden gered worden, genezen en bevrijd van de machten van de duisternis. We zouden de luide stem van een menigte mensen en naties horen roepen: “Gezegend is Hij, die komt in de naam van de Heer.” En wat nog meer? De komst van Yeshua zou nog dichter bij zijn.

We nodigen jullie uit en moedigen je heel bewust aan om deel te nemen aan ons 12 uur- bidden en vasten tijdens het feest van Shavuot. We zullen beginnen op 26 mei om 18.00 uur. De hele nacht gaan we aanbidden, lofprijzen, voorbede doen, profeteren en God aanroepen om Zijn Geest uit te storten op alle vlees – dat de profetie van Joël in vervulling mag gaan. (Joël 2:28)

Voor meer informatie (in het Engels): www.mishkenelohai.org/shavuot


Israël & de Kerk in de Eindtijd Conferentie

Bidt alstublieft voor deze belangrijke conferentie, die dit weekend gehouden wordt in IHOP Kansas City. Mike Bickle, Wes Hall, Allen Hood en Asher Intrater zijn de hoofdsprekers.

We geloven dat dit een belangrijk keerpunt zal zijn voor het gebed wereldwijd met begrip van Gods plan voor Israël. De Kerk en de Eindtijd.

Om de conferentie via het web mee te kunnen maken (in het Engels) kijk op www.IHOP.org


Terug naar de artikelen uit 2012