Terug naar de artikelen

logo

©12. mei 2012 Revive Israel Ministries

Agressief rechtvaardig

Door Don Finto (uittreksel)

Lang geleden leerde ik dat ik, als ik niet agressief rechtvaardig ben, passief slecht word. Yeshua heeft onze zonden op Zich genomen en ons Zijn gerechtigheid gegeven.
"Want met ��n offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt." (Hebreeën 10:14) Dat laatste stukje, daar heb ik het over het “heilig gemaakt zijn.”

Als ik de heiligheid van God wil smaken en komen in de volheid van mijn bestemming, namelijk te worden zoals Jezus, dan moet ik voortdurend in Hem zijn, anders komt de wereld in mij en wordt Zijn natuur in mij steeds vager.

Als ik geen aanbidder ben, dan komt bezorgdheid, angst en depressie op mij af. En als ik niet heel nauwgezet luister naar de stem en de aanwijzingen van de Heilige Geest, dan zullen mijn eigen stem en de stem van de vijand mij beheersen.

Demonische krachten liggen op de loer om een leeg huis binnen te gaan. (Mattheüs 12:43-45) Ik moet vol blijven van Yeshua Zelf en Zijn Geest. Alleen krachtige Goddelijk-agressieve mannen en vrouwen "grijpen het Koninkrijk." (Mattheüs 11:12) Ik wil "ernaar jagen om te grijpen waartoe ik door Jezus Christus gegrepen ben.” (Filippenzen 3:12)

Om het volledige artikel te lezen klik hier.


Verkiezingen in Frankrijk en Aliya

Als gevolg van de presidentsverkiezing, waarin Nicholas Sarkozy het veld moest ruimen voor de socialistische kandidaat François Holland, neemt de bezorgdheid toe over het anti semitisme en is er een golf van belangstelling onder de Joden om naar Israël te emigreren. De grootvader van Sarkozy was een Hongaarse Joodse aristocraat die zich bekeerde om met een rooms katholiek meisje te trouwen. In Frankrijk wonen zo’n 483.000 Joden. Op de jaarlijks gehouden Aliya conferentie afgelopen weekend in Frankrijk, die gesponsord wordt door het Joods Agentschap, waren een record aantal van 5.000 mensen aanwezig. 100 Van hen hebben al een appartement gekocht in Israël, als voorbereiding voor hun immigratie.


Eenheidsregering in Israël

Afgelopen dinsdag werd Israël wakker, geschokt door een verrassende en politiek dramatische overeenkomst: het samengaan van de Kadima partij onder Shaul Mofaz met de Likudpartij van Benjamin Netanyahu. De nieuwe coalitie heeft een nooit eerder voorgekomen meerderheid van 94 zetels van de 120 en solideert macht onder de leiding van Netanyahu.

Terwijl de overeenkomst misschien gemotiveerd wordt door politieke ambitie, ziet het ernaar uit dat het goed voor het land is omdat het de huidige coalitie breder maakt, meer gematigd en stabiel; beter in staat om te gaan met de moeilijke zaken waar het land mee te maken heeft.
Diverse omstandigheden hebben geleid tot deze onverwachte koersverandering. Het Israëlisch Hooggerechtshof besloot dat de regering 5 huizen moest afbreken in de Bet El nederzetting; een extremistisch kamp in de Likud partij betwistte het leiderschap van Netanyahu; de Kadima partij ging drastisch omlaag in de peilingen; en er was een wijdverbreide roep om veranderingen op economisch, electoraal en militair gebied.


Pinkstergebed 100

Door Avichai Orel

Naarmate we dichter bij Pinksteren komen moeten we eens gaan kijken wat er plaatsvond nadat Yeshua opsteeg naar de hemel en de discipelen de hele nacht gebeden hebben (zoals wij geloven)……
JA, de uitstorting van de Heilige Geest. In Handelingen 2:16 citeert Petrus Joël 2:28 en beweerde dat wat er net plaatsgevonden had de vervulling was van de profetie van Joël, maar is dat alles? Was de Heilige Geest uitgestort op ALLE vlees? Duidelijk niet. Wat de discipelen ervoeren was een voorproefje van wat nog komen gaat.

Met dit voor ogen hebben wij in ons hart om hetzelfde te doen als de vroege discipelen, totdat die dag komt waarop dat zal gebeuren. Op 26 mei, de avond van Shavuot, vanaf 18.00 uur, zullen we 12 uur hebben van vasten, bidden lofprijs en voorbede in ons huis van gebed “Mishkan Elohai” (de woonplaats van mijn God). We gaan de hele nacht bidden dat God Zijn Geest gaat uitstorten op alle vlees, en dat blijven we doen totdat Hij het doet!

Voor meer informatie klik hier.


Asher in de VS

Bid alsjeblieft voor de reis van Asher door de Verenigde Staten deze week. Hij zal spreken in de Immanuel’s Church in Silver Spring, Maryland; de El Shaddai Congregation in Frederick, Maryland; en op de Israël and the Church in the Last Days conferentie in IHOP in Kansas City.


Drie Elia’s

Door Asher Intrater

Na de ervaring op de Berg der Verheerlijking, stelden de discipelen van Jezus Hem vragen over Elia, de profeet. Het antwoord van Jezus gaf hen drie verschillende manieren om naar de profetieën in de Bijbel, die gaan over Elia, te kijken en gaf ons een patroon voor een ‘drievoudige’ interpretatie van ook andere profetieën in de Bijbel.

Matthe�s 17:11-13
"Elia zal wel eerst komen en alles herstellen. Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is, en ze hebben hem niet erkend...Toen begrepen de discipelen dat Hij tot hen over Johannes de Doper gesproken had."

Daar had je de historische profeet Elia, uit het boek 1 Koningen; je had Johannes de Doper; en er zal nog een Elia- type figuur zijn in de eindtijd. Er is een verleden, een heden en toekomst vervulling van profetische Schriftgedeelten.
Dit patroon gaat dieper als we de ontwikkeling van de verbonden en het koninkrijk van God bekijken. Er is een progressie van Israëlisch geschiedenis naar de tijd van de Kerk en vervolgens naar het koninkrijk in het Duizendjarig rijk. Elia daagde de zondige koningen in Israël uit. Johannes introduceerde de boodschap van het Evangelie. Een Elia- type profeet of profetische bediening zal verschijnen om de weg te bereiden voor de Tweede Komst. (Maleachi 4:5)

Er is ook een drievoudige overeenkomst in de profetieën over Jeruzalem en de Tempel. Daar is de Tempel van Salomo; vervolgens de Tempel in de tijd van Yeshua; en dan de Tempel in de eindtijd. In de tijd van Jeremia was er een hevige oorlog tegen Jeruzalem; toen weer in 70 AD; en er zal een nog groter oorlog komen in de eindtijd. (In het onderwijs van Yeshua over de eindtijd op de Olijfberg is er een dergelijke overeenkomst.)

Deze drievoudige dimensie van interpretatie zou je ook zo kunnen zeggen:  Oude Verbond, Nieuwe Verbond, Eindtijd; of Israël, Kerk, Koninkrijk. De drievoudige voortgang van Bijbelse profetie is een logisch en noodzakelijk patroon voor het ontvouwen van Gods plan en Zijn doel.


Terug naar de artikelen uit 2012