Terug naar de artikelen

logo

©31. maart 2012 Revive Israel Ministries

Een Bijbelse definitie van liefde

Door Daniel Juster

God is liefde

De Bijbel leert ons “God is liefde” (1 Johannes 4:16). Dat is het meest intieme van Zijn karakter. Toch zegt de Bijbel ook dat God een rechter is die gevreesd moet worden. In Exodus lezen we de definitie van het karakter van God dat in de joodse traditie de Dertien Eigenschappen van God genoemd wordt.

Exodus 34:6-7 "Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht.” (HSV)

Dit gedeelte stelt duidelijk dat zonde effect heeft door de generaties heen en straf met zich mee brengt. Dit omdat zondig gedrag herhaald wordt van generatie op generatie. God, die liefde is en in liefde handelt, straft ook de zonde.

Liefde en rechtvaardigheid

Dus wat is liefde? Mijn conclusie, na het grondig bestuderen van de Schrift, is dat “Liefde is de bewogen identificatie met anderen die op zoek zijn naar het goede. Het goede is gedefinieerd door de bestemming die God voor hen bedoeld had.” �Deze definitie is objectief, aangezien niets dat ingaat tegen Gods normen gezien kan worden als liefde. Gods bestemming voor de mens kan alleen zijn naar Zijn normen van rechtvaardigheid voor alle mensen. Dit houdt in dat de gids van ware liefde de Bijbelse wet is. Zonder Bijbelse wet zijn we overgeleverd aan louter sentiment.

Een goed gebod is er een dat mensen in staat stelt om te voldoen aan hun door God bedoelde bestemming, maar een slecht gebod voorkomt of verhindert de vervulling van die bestemming. Rechtvaardigheid is niet gelijkheid, behalve in termen van die norm naar de Schrift waarin alle mensen geschapen zijn naar Gods beeld, ieder zal met respect en waardigheid behandeld moeten worden en allen zijn gelijk voor het hof waar het gaat om misdaad en straf.

Bewogen identificatie met anderen

Deze definitie van liefde geeft ook plaats aan emotie. Bewogen identificeren stelt ons in staat onszelf in de schoenen van de ander te plaatsen en een emotionele bewogenheid te voelen die ons laat handelen voor hun bestwil. Niet allen zijn geroepen een even grote rijkdom te hebben, zoals in de Marxistische definitie van rechtvaardigheid, maar een goed gebod moet er een zijn waarin de verantwoordelijke personen voldoende voorzien zijn van materiaal, aangezien zonder die voorziening de vervulling van de bestemming niet bereikt wordt.

Om anderen lief te kunnen hebben moeten we eerst de liefde van God kennen. Liefde ziet de waarde van de persoon die het voorwerp is van onze liefde. Als we anderen zien als geschapen naar het beeld van God, dan zien we groter waarde in hem. Alleen door Gods liefde kunnen we ons uit bewogenheid verplaatsen in anderen. Als we weten dat we geschapen zijn naar Gods beeld, dan worden we ons bewust van Zijn schoonheid, goedheid, liefde en rechtvaardigheid. We willen deel zijn van het vervullen van Gods bedoeling dat de hele mensheid Hem liefheeft, zich onderwerpt aan Zijn regels en Zijn Zoon Yeshua erkent, onze Redder en Koning. Deze bestemming houdt een eeuwig liefhebbende vriendschap in!

Gods bestemming voor anderen

Liefde wenst het beste voor anderen. Het beste voor anderen is dat Gods wil wordt gedaan in hun leven. Als we van iemand houden, dan willen we dat Gods bestemming voor hem in vervulling gaat. Deze definitie verzekert het afdwingen van normen. Als normen geweld aangedaan kan worden, dan leidt dat onvermijdelijk tot een gebod van onrechtvaardigheid en zonde, en het resultaat zal zijn dat velen niet hun bestemming bereiken en dat liefde vernietigd zal worden. Liefde gedijt alleen onder een juist gebod. Kinderen van gescheiden ouders vinden het moeilijker om Gods bestemming voor hen te vervullen. Een samenleving die het huwelijk niet op waarde schat zal leiden tot vernietiging.

Liefde is niet louter een subjectief gevoel, maar gevoel is een deel van de liefde. Liefde vraagt objectieve normen naar de Bijbelse principes die er de oorzaak van zijn dat Gods liefde en vergeving gemanifesteerd wordt in de wereld. Bewogen identificatie met de ander die uit is op het goede voor hen is alleen mogelijk door het veranderende werk van Yeshua in ons leven, door de kracht van de Heilige Geest. Hij stelt ons in staat lief te hebben.


Gebed in heel Jeruzalem

Afgelopen donderdag kwamen leden van 6-7 gemeenten in Jeruzalem bijeen voor een avond van lofprijs en gebed. Voorgangers Eddie Santoro en Zvi Randelman leidden de gebeden die zich concentreerden op lofprijs en geestelijke oorlogvoering. We merkten, dat we, naarmate de moeilijkheden rondom Israël in de eindtijd steeds meer toenemen, moeten leren op de Heer te zien en Hem prijzen in die moeilijkheden, waardoor Zijn kracht vrijkomt. Hij kan wat kwaad bedoeld was ten goede keren. Uiteindelijk wil God dat alle mensen van alle volken zich bekeren en gered worden. Te midden van de verdrukking zal Israël gered worden. (Jeremia 30:7)

Deze avond van gebed vond plaats op de vooravond van de “Wereldwijde miljoenen mars naar Jeruzalem”. Dit is niet de eerste keer dat iemand geprobeerd heeft een miljoen mensen op de been te brengen om zich tegen Israël te keren. (2 Kronieken 14:9) En het zal ook niet de laatste keer zijn. Het idee om wereldwijd eensgezind tegen Israël op te trekken zal steeds erger worden, tot uiteindelijk alle landen van de wereld Jeruzalem zullen aanvallen. (Zacharia 14:2)

Het feit alleen al dat diverse gemeenten bij elkaar kunnen komen op zo korte termijn om samen te zijn en te bidden is een teken van grote geestelijke overwinning. Als wij samen opstaan in liefde en geloof, dan zullen de machten van het kwaad verdeeld zijn en vallen. (Lukas 11:17)


Paasfeest

Komende vrijdagavond staat in het teken van de Paas Seder maaltijd voor joden over de hele wereld. De meeste uitgebreide joodse families hebben op z’n minst één familielid die een Messiaanse jood is of iemand in de vriendenkring. Bidt dat onze mensen de juiste betekenis gaan leren kennen van Pasen, met Yeshua als het Paaslam, dat de zonden van de wereld wegneemt.


Terug naar de artikelen uit 2012