Terug naar de artikelen

logo

©10. maart 2012 Revive Israel Ministries

Christus bij het Checkpoint / de controlepost

Uittreksel door  Daniel Juster

Een kleine groep afgevaardigden van de Messiaanse Joden woonde de conferentie “Christ at the Checkpoint” bij, die deze week in Bethlehem gehouden werd.  Als Messiaanse Joden werden we hartelijk ontvangen en uitgenodigd om onze vooruitzichten te delen.

De conferentie legde een overweldigende nadruk op het onrechtvaardig lijden door Palestijnse christenen en moslims op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Deze getuigenissen zijn geloofwaardig en pijnlijk. Het checkpoint is een goed voorbeeld. Israël heeft controleposten nodig om te voorkomen, dat terroristen en anderen zonder werkvergunning Israël ten westen van de groene lijn binnenkomen.  Het is echter niet noodzakelijk, dat de mensen dagelijks via controleposten bijeen gedreven worden, waarbij ze 3 uur moeten wachten, om 30 minuten verderop om 6 uur ‘s morgens aan de slag te kunnen gaan.

De vervolging van christenen door moslims en de gevaren van de radicale Islam was slechts een klein thema in vergelijking met het bovenstaande. Opgemerkt moet worden dat Israël de bezetting van Gaza alleen vanwege Hamas, de raketten en zelfmoordaanslagen beëindigde. Dit is niet voldoende benadrukt. Sommige Palestijnse christenen vinden het moeilijk om te spreken over de verkiezing van het Joodse volk en hun terugkeer naar dit land als door God geleid. Ze zijn echter op zoek naar het in praktijk brengen van de Bergrede en hoe ze het Heilige Land met de Joden kunnen delen. Ze benadrukken dat een niet-gewelddadig antwoord de manier is, waarop de problemen aangepakt moeten worden. Een geest van liefde was tijdens de conferentie sterk aanwezig.

De conferentie gaf ruimte aan twee Messiaans Joodse overwegingen en een aan Wayne Hilsden, pastor van de King of Kings Gemeente in Jeruzalem. Wayne gaf een presentatie over een briljante en gevoelige zaak, nl. de voortgaande verkiezing van het Joodse volk en hun terugkeer naar het Land als een bijbelse vervulling.  Sommigen reageerden hier zeer negatief op, maar de meesten schenen te luisteren naar Wayne en te overwegen wat hij zei. 

[Om de boodschap te zien klik hier]

De Messiaanse Joodse groep had veelbetekenende dialogen met drie van de belangrijkste voorstanders van antichristelijke zionisme: Dr. Gary Burge, van het Wheaton College; Dr. Colin Chapman, een Anglicaanse professor; en dominee  Dr. Stephen Sizer. In twee gevallen was er overeenstemming dat Romeinen 11 de hoop op Israëls herstel beloofde en dat het terug geënt zal worden in haar eigen Olijfboom.

[ Opm. van de redacteur:� Er is een breed scala aan opvattingen onder Arabische Christenen, van meer pro-Isra�l tot meer anti-Isra�l. Iemand die de Checkpoint conferentie niet heeft bijgewoond zei: "Het is oneerlijk om een conferentie te houden, die anti-Isra�l is. Misschien zouden we een andere moeten houden, die anti-Islam is. Dat is het hoofdprobleem."]


De eerste Knoop

door Asher Intrater

Als een van de knopen op een shirt wordt vastgemaakt en men begint met de juiste knoop, dan zullen ook alle andere op de juiste plaats vastgemaakt worden. Als men met de verkeerde knoop begint, zullen aan het eind alle knopen op de verkeerde plaats zitten. Wat is dan de "eerste knoop” van de Bijbel?

De hele Bijbel begint met Genesis 1, waarin God het fysieke universum schept. Het is goed; en met de Mens in de Tuin van Eden is het zeer goed. Het laatste hoofdstuk van de Bijbel (Openbaring 21-21) beschrijft een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Als wij de fysieke schepping niet als goed zien, dan zullen we het einde van de Bijbel interpreteren als niet-scheppend wat God schiep. Als wij met het eerste hoofdstuk of “knoop” correct zijn, dan begrijpen wij het eind van de Bijbel als een herstel van alle dingen (Handelingen 3:21), een herboren worden (Mattheüs 19:28), een opstanding van het natuurlijke (Romeinen 8:21), en een vernieuwing van de "hemel en aarde" zoals in de dagen van Noach. (II Petrus 3:5-13).

De Bijbel eindigt met het genieten van de omgang tussen God en de mens op de vernieuwde aarde en hemel, waarbij alles in Gods plan, zowel voor de hemel als de aarde, samenkomen in Messias Yeshua (Efeziërs 1:10, Colossenzen 1:20).

Wat is er te zeggen over de "eerste knoop" van het Nieuwe Testament?  Mattheüs 1 beschrijft the genealogie van Yeshua, waarbij de nadruk ligt op Zijn afstamming van Koning David. God heeft David beloofd dat zijn troon eeuwig zou blijven bestaan    (II Samuël 7:13, 16; Psalm 89:3-4) en zich zou uitbreiden over heel de aarde (Jesaja 9:7; 49:6; Lucas 1:32-33).  

Als we de eerste knoop van het nieuwe Testament missen, die Yeshua beschrijft als de Zoon van David, dan zal Yeshua  nooit Zijn bestemming als de Koning van de Joden gaan vervullen (Johannes 18:37); dan zou Hij nooit de naties beërven (Psalm 2:8); nooit vrede brengen op aarde (Lucas 2:14); en nooit het koningschap van Israël herstellen (Handelingen 1:6).  

De Bijbel heeft een consistent (vrij van innerlijke tegenspraak) en coherent (samenhangend) plan vanaf het begin tot aan het einde. Laten we alle knopen op de juiste plaats vastmaken,  vanaf de eerste tot aan de laatste. Zij passen allemaal bij elkaar in Yeshua (Jezus) die de Zoon van God is en de Zoon van David (Romeinen 1:3-4), de alpha en de omega, de eerste en de laatste (Openbaring 1: 8).


Het  Esther-vasten

Door Ariel Blumenthal

Veel dank aan degenen onder u die afgelopen woensdag zich met ons verenigd hebben voor deze speciale dag van gebed! -12 vaste uren van intens gebed en lofprijzing; met gezalfde voorbede voor Israël, het Midden-Oosten en de Naties van de wereld. Er scheen een bijzondere nadruk door de Geest gelegd te zijn op het gebed voor evangelisatie onder de moslims, Arabieren, en in de Naties van de aarde.

Het was soort van een vervulling van Jesaja 56:7-8:

"Mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken. Zo zegt de Heer, die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt: Ik zal daartoe nog meerderen bijeen
brengen, dan er reeds toegebracht zijn."

Daar waren wij, Israëlische Messiaanse Joden (de verzamelde "verdrevenen" van Israël), samengekomen in onze gebedskamer, samen met internationale gasten, en u allen, die met ons verbonden bent over de hele wereld ("de andere verzamelden”) Het was echt een dag van "een huis van gebed voor alle naties."

De Strijd bij Gaza

Intense gevechten woedden dit weekend tussen Israël en Gaza. Israël verijdelde een belangrijke terroristische aanval en doodde daarbij Zuhair Qaisi, leider van "Het Comité van Volks-weerstand." Gaza reageerde met het afvuren van meer dan 100 raketten op Israël. Zie voor een volledige verslag, inclusief een zeldzame video van de Israëlische luchtmacht die de terroristische aanslag vernietigde, Jerusalem Post:
http://www.jpost.com/Defense/Article.aspx?id=261222


Terug naar de artikelen uit 2012