Terug naar de artikelen

logo

©25. februari 2012 Revive Israel Ministries

De Internationale Kerk

Asher Intrater

Er is een progressie van het idee van de internationale kerk vanaf het begin van het nieuwe Testament  tot het einde, vanaf Mattheüs tot aan Openbaring. Evenzo is er een ontwikkeling van de kerk uit de eerste eeuw tot vandaag. Yeshua (Jezus) begon de kerk in Mattheüs 16:18 toen hij tegen Petrus zei: "Op deze rots zal Ik mijn kerk bouwen.” Hij verwees niet naar een gebouw of een denominatie, maar naar een groep mensen die bepaald wordt door het gemeenschappelijke element van het ware geloof in Yeshua.

Het Griekse woord hier is ecclesia, wat betekent degenen die uitverkoren zijn. In iedere natie gelooft de meerderheid niet in Yeshua; toch is er een minderheid die dat wel doet. Zij zijn het geroepen en gekozen restant binnen de natie. De gelovigen, die overgebleven zijn binnen alle naties vormen samen de internationale ecclesia (gemeenschap).
In Johannes 17, vlak voor de kruisiging, bad Yeshua Zijn groot gebed voor de ecclesia: om eenheid met God, eenheid met elkaar te hebben, autoriteit, heerlijkheid, liefde, heiligheid en mogelijkheid te hebben om in de wereld te evangeliseren. Dit gebed heeft de ecclesia in gang gezet, maar dat werd door de discipelen op dat moment slechts gedeeltelijk begrepen.

In Efeziërs 1:20 heeft de apostel Paulus de ecclesia beschreven als Yeshua’s bestuursorgaan over de autoriteiten van deze wereld; in Efeziërs 2: 7 als vaten, die Gods overvloedige genade en zegen ontvangen; in Efeziërs 2:12 i.v.m. het partnerschap tussen Joden en heidenen, en de aansluiting van de heiden-volken bij het Gemenebest van Israël; in Efeziërs 2:19 als de woonplaats van God; in Efeziërs 3:10 als instrumenten om Gods macht te tonen aan engelen en demonen; in Efeziërs 4:16 als het lichaam van de Messias in eenheid en in Efeziërs 5:27 als Zijn bruid in intimiteit.

De definitieve beschrijving van de internationale ecclesia wordt gevonden in  Openbaring. Deze volheid van de ecclesia vindt plaats in de eindtijd. De openbaring van de kerk gaat zelfs tot vandaag door. De ecclesia bestaat uit twee delen: een kleiner deel met het overblijfsel van Israël en het grootste deel met de resten uit alle andere naties.

Openbaring 7:4 – het getal van hen die verzegeld waren: 144,000 uit alle stammen van de kinderen van Israël.
Openbaring 7:9 – een grote schare, die niemand tellen kon uit alle volk en stammen en natiën en talen…

Dit is de illustratie van Gods meesterwerk. Hij is niet een schilderij of een object, maar een groep mensen aan het scheppen. Het is als een orkest met Yeshua als dirigent. De harmonie van de verschillende soorten mensen geeft de schoonheid. Elk volk is verschillend in zijn gaven, cultuur en capaciteiten. Toch zijn ze allemaal harmonisch verenigd in één geest. De schoonheid wordt gevonden in de variatie binnen de eenheid. Een regenboog zou niet mooi zijn, indien hij helemaal uit één kleur bestond; noch zou hij mooi zijn als alle kleuren met elkaar vloekten.

Ieder land heeft zijn eigen sterke en zwakke punten. Wanneer de ecclesia van de natie die gaven voor de Heer gebruikt, is er heiligheid en kracht. Wanneer die zelfde gaven worden gebruikt voor egoïstische motieven, is het resultaat wereldgelijkvormigheid en zonde. In het gebed van Johannes 17 heeft Yeshua opgeroepen tot scheiding van de "wereld" meer dan enig ander element (Johannes 17: 6, 9, 11-13, 14, 15, 16-19).

De Braziliaanse kerk bijvoorbeeld heeft een gave van liefde, genegenheid, plezier, gemeenschap, muziek, enz. Wanneer de rest van de natie die gaven voor de wereld gebruikt, dan is het resultaat de "Carnaval": 's werelds grootste feest naar het vlees.           De Zuid-Koreaanse kerk heeft een gave van discipline, ijver, respect voor orde, gebed, zending enz. Wanneer die gaven op de verkeerde manier gebruikt worden, resulteert dat in een aantal van de ergste religieuze sekten ter wereld. Soortgelijke voorbeelden kunnen van elk volk gegeven worden

Van de internationale ecclesia in Openbaring 7 wordt geschreven dat elke natie een eigen taal en nationaal-etnische identiteit heeft, maar toch aanbidden ze samen.

Bijvoorbeeld, als Israëlische Messiaanse Joden en Palestijnse Arabische Christenen samen de communie delen, zijn wij zeer erkentelijk voor elkaars culturele verschillen. Toch vieren we onze eenheid samen in de geest. Aangezien de wereld rond is en roteert, is er lofprijs en aanbidding die ieder uur van de dag, vanaf elke locatie in de wereld, en in elke taal en volkerengroep, opstijgt voor Gods troon.

In de eindtijd, zal er een belangrijke rol weggelegd zijn voor het Messiaanse overblijfsel van Israël, zoals beschreven wordt in deze passage. Niet alleen zal dit restant worden hersteld naar de wijze, zoals die was in de eerste eeuw, maar er zal ook een volledig partnerschap zijn tussen het Israëlische overblijfsel en de internationale ecclesia. In Openbaring 12:1 wordt het Israëlische overblijfsel / de internationale ecclesia beschreven als een verheerlijkte vrouw, bekleed met de zon, met een kroon van 12 sterren op haar hoofd. Dit profetische beeld begint in deze dagen vervuld te worden.


Het Esther - Vasten

Het boek Esther beschrijft historische gebeurtenissen in de 5e eeuw voor Christus. Maar het bevat ook een profetische boodschap over het Midden-Oosten in de eindtijd. Met de conflicten tussen Israël en Iran vandaag de dag is dit bericht meer relevant dan ooit. Het vasten van Esther tijdens deze bijbelse en Joodse vakantie is kritisch en cruciaal. 
Verbindt u zich alstublieft met ons voor een dag van gebed en voorbede op 7 maart van 6 uur ‘s morgens tot 6 uur ’s avonds. Voor meer informatie zie: http://mishkanelohai.com/esther/


Brazilië

Bidt voor Asher en Shlomo die deze week verder zullen gaan met dienen in Brazilië, bidt om kracht en zalving en voor een verfrissende boodschap voor het Lichaam in Brazilië.


Het getuigenis van een soldaat

"O", een onlangs bekeerde soldaat, vertelde op kehila over een afscheidspartij, die ter ere van haar gehouden werd. Vele soldaten, inclusief commandanten en officieren lieten merken, hoe zij aangeraakt waren door haar geloof. Een soldaat die haar wilde beletten over de naam van Yeshua te spreken, stond haar toe voor hem in de naam van Yeshua te bidden.
Bid voor de vele zaden, die “O” geplant heeft, tijdens haar militaire dienst, opdat ze groeien en vrucht dragen.


Iraanse Pastor

Bidt voor de Iraanse pastor, Yousef Nadarkhani, die in Iran ter dood veroordeeld is voor zijn geloof in Yeshua. Bidt om een wonderbaarlijke bevrijding.


Terug naar de artikelen uit 2012