Terug naar de artikelen

logo

God van Drie Generaties
©28. augustus 2011 Revive Israel Ministries

God heeft vele namen. Zo is Zijn Naam ook bekend als "De God van Abraham, Isa�k en Jacob.� Exodus 3:6 - Ik ben de God van . Abraham, de God van Isa�k, en de God van Jacob.

Deze "Naam" heeft - wat haar betekenis betreft - meerdere niveaus..

* In de eerste plaats streeft God naar een persoonlijke relatie met de mens. Hij identificeert Zichzelf en wordt partner met hen die bereid zijn met Hem te wandelen.

* In de tweede plaats is God ook naar Zijn Beloften verbonden aan trouw aan het volk van Isra�l, de zonen van Jacob. In weerwil van de Vervangingstheologie zal er geen Koninkrijk kunnen zijn zonder Gods trouw aan het Joodse volk.

* In de derde plaats werkt God door middel van verschillende generaties, met name via drie generaties. Feitelijk verbindt Hij Zich, natuurlijk, aan duizenden generaties of geslachten. (Exodus 20:5-6, 34:6-7). Zijn trouw is eeuwig. Toch is er een speciale dynamiek, wanneer drie of meer generaties trouw zijn aan Zijn Verbond.

De bijgevoegde foto is a wonder. U ziet vier vaders en hun baby's (Lev, Intrater, Moore [Juster], Shoshani). Allen zijn Messiaanse gelovigen. Alle� vaders zijn van de tweede generatie. Alle baby's zijn van de derde� generatie. Zij zijn een profetisch teken: (Jesaja 8:18).

Er zijn velen, zoals zij. Ik geloof, dat deze derde en vierde generatie van Messiaanse gelovigen in Isra�l de kracht van Gods oude Verbond zal vrij zetten, wat de Tweede Komst van Jezus (Yeshua) en het herstel van het Koninkrijk van God zal inleiden.


Iets Eigenaardigs

door Michael Brown

Dr. Browns nieuwe boek, Something Queer Has Happened to America(Iets Eigenaardigs is er met Amerika gebeurd) ,

dat details van het Homoseksuele programma geeft en een logische reactie hierop, is zojuist uitgegeven. Hier zijn een paar fragmenten:

  1. Het legitimeren van homoseksualiteit als normaal alternatief voor heteroseksualiteit vereist dat alle oppositie tegen homoseksueel gedrag als onwettig wordt verklaard.
  2. Overwegend dat ooit homoseksualiteit als een pathologische aandoening werd beschouwd, zullen - vanuit dit standpunt - zij, die homoseksualiteit niet aanvaarden, als homofobisch beoordeeld worden.
  3. Overwegend dat ooit seksueel homogedrag als moreel verkeerd werd beschouwd, zal - vanuit dit standpunt - openlijke kritiek op dat gedrag als moreel verkeerd worden beschouwd.
  4. Eerst kwamen de homoactivisten uit de kast; in de tweede plaats eisten zij hun "rechten" op; in de derde plaats eisten zij dat iedereen die "rechten" zou erkennen; in de vierde plaats willen zij de rechten van hen, die zich tegen hen verzetten, wegstrepen; in de vijfde plaats willen zij hen, die zich tegen hun "rechten" verzetten, in de kast zetten.
  5. Vanuit dit standpunt, refererend naar de verscheidenheid, wendt men zich tot het omarmen van allerlei soorten van homoseksuele expressie, maar verwerpt men iedere soort van godsdienstige of morele overtuiging die deze richtingen niet omarmt.
  6. Vanuit dit standpunt richt een haatcampagne zich op iedereen, wiens houding verschilt met de homodoelstellingen, terwijl homo's virtueel zijn vrijgesteld van de aanklacht van haatdragende uitspraken, omdat zij altijd gezien worden als de slachtoffers en nooit als diegenen die slachtoffers maken..

Dr. Browns boek is veelomvattend en goed gedocumenteerd. Voor meer informatie, klik op here.


Meer Posters

Deze week was er weer een verspreiding van anti-messiaanse posters, die in de stad Mevasseret verspreid werden, waarop 9 foto's stonden van lokale Messiaanse Joden (vier van hen zijn van Revive Isra�l). Het is triest dat sommige ultraorthodoxe Joden een dergelijk lage tactiek gaan hanteren om ons te belasteren. Wij beseffen echter dat deze pogingen allereerst hun terugslag zullen hebben, en in feite ons helpen door "per ongeluk" ons geloof te publiceren. God werkt via wegen, die ons verstand teboven gaan.


Smet via de media op Isra�l

Na de aanslagen van vorige week op Isra�l door terroristen die vanuit de Gaza door de Sinai reisden, beschuldigden vele van de internationale media-verslagen over deze gebeurtenissen Isra�l van agressie (?!)De oorsprong van de aanslagen en hun uitdrukkelijke doel om onschuldige burgers te doden leek over het hoofd te worden gezien. De reactie van Isra�l - het vernietigen van de terroristen, hun hoofdkantoren en hun leiders - werd vervolgens afgebeeld als weer eens een voorbeeld van Isra�ls dwarsbomen van� de vredesinspanningen.


Liefde tot de Waarheid

door Asher Intrater

De drie voorbeelden van hierboven - homoseksuele programmering , vervolging van Messiaanse Joden, belastering via de media van Isra�l - zijn� sleutelgebieden van leugens en laster. De waarheid wordt verdraaid; leugens worden afgeschilderd als waarheid. Goed wordt kwaad genoemd en het kwade goed (Jesaja 5). Er zal een massale aanval op de waarheid in de eindtijd plaats vinden.

Jesaja 59:14 - De Waarheid struikelt op het plein. (NBG-vertaling)

Dani�l� 8:12 - Hij wierp de waarheid ter aarde.

Waarheid heeft zijn oorsprong in een Persoon, Yeshua (Jezus) Zelf (Johannes 14:6). Het kennen van deze waarheid kan een persoon geestelijk en moreel vrij maken. (Johannes 8:32).

Om de waarheid te vinden, moet men een verlangen en liefde tot waarheid hebben, meer dan een najagen van ego�stisch ambities (II Thessalonicenzen 2:10).�

Wij als� Kerk, de Ecclesia, zijn geroepen om een gemeenschap van geloof in de wereld te zijn� die de waarden van de waarheid en moraliteit beschermt en verkondigt

(I Timothe�s 3: 15) .

Moge God ons helpen sterk te zijn en door te gaan met de waarheden van Zijn woord te verkondigen, terwijl we te allen tijde de mensen rondom ons lief zullen hebben (Efezi�rs 4: 15).


Yad Hashmonah

Zoals we vorige week al vertelden: we kunnen ons geen betere investering in het Koninkrijk van God indenken dan de huidige ontwikkeling van de huisvesting op Yad Hashmonah, de enige Messiaans - Joodse kibboets ter wereld.


Terug naar de artikelen uit 2011