Terug naar de artikelen

logo

Jona & Salomo

� 21 maart, 2010 Asher Intrater

Jezus vergelijk zichzelf met twee personen uit de Tenach (Hebreeuwse geschriften): Jona en Salomo. Hij zei dat hij als Jona was, maar dan meer. Hij was als Salomo, maar dan meer.

Mattheus 12: 40-42

40 Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven. 41 Op de dag van het oordeel zullen de Ninevieten samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen; want zij hadden zich bekeerd na de prediking van Jona, en hier ziet u iemand die meer is dan Jona! 42 Op de dag van het oordeel zal de koningin van het Zuiden samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen; want zij was van het uiteinde van de aarde gekomen om te luisteren naar de wijsheid van Salomo, en hier ziet u iemand die meer is dan Salomo!

Jona lijdt, overleed en daalde af naar de hel (letterlijk of figuurlijk – Jona 2). Op de derde dag stond hij op. Toen hij preekte in Nineve riep hij hun op om spijt te betuigen. Hij vertelde hun over zijn ervaring van dood gaan en wederopstanding. Zijn boodschap en zijn ervaring had een grote opleving veroorzaakt  in de natie van Assirië.

Dit is het Messiaanse patroon in Jona:

 1. de lijdende profeet
 2. de dood en de wederopstanding
 3. spijt betuigen en een opleving voor heidenen

Dit patroon is duidelijk te zien in het leven van Jezus en in het verspreiden van het Christendom naar alle naties. Ook Salomo was als een beeld van Jezus. Salomo was de zoon van David. Hij regeerde over de stad Jeruzalem. Hij kocht vrede in de wereld. Koningen en koninginnen van over de hele wereld kwamen om hem te zien en zijn wijsheid te horen.

Hier is het Messiaanse patroon in Salomo:

 1. de Koning David
 2. vrede regeren over de naties
 3. wereldleider komen naar Jeruzalem om hem te aanschouwen

Dit patroon zou worden vervuld in het Duizendjarige rijk wanneer Jezus regeert over alle naties vanuit Jeruzalem.

Jezus gaf Jona en Salomo als voorbeelden, maar andere profeten en aartsvaderen kunnen ook gezien worden als beelden van de Messias.

 1. Abraham offerde zijn geliefde zoon om zegen in de wereld te brengen
 2. Mozes was een bemiddelaar tussen God en mens om hen verlossing en openbaringen te brengen
 3. Juda bood aan om de straf van Benjamin op zich te nemen
 4. Jozef was afgewezen door zijn broers, in een put gegooid en vanuit daar opgestaan om heerser te worden van de heidenen en openaarde zijn identiteit op het eind aan zijn broers
 5. Jozua heerste over het Heilige Land net als Jezus gaat heersen over de hele aarde wanneer hij terugkomt
 6. David leed onder de heerschappij van Saul en toen werd hij koning over Israël
 7. Jeremia was afgewezen, in een put gegooid en weer opgestaan en preekt net voor de vernieling van de eerste Tempel
 8. Job was overgegeven aan de duivel om te leiden en toen weer hersteld
 9. Elia steeg op naar de hemel op een wolk net als Jezus
 10. Daniel werd vervolgd vanwege jaloezie, gegooid in een leeuwenkuil, stond op en werd de leider over de heidenen
 11. Mordechai werd virtueel opgehangen aan een boom, bovennatuurlijk gered en werd ook leider van de heidenen

Deze voorbeelden zijn toereikend om het punt te maken dat Bijbelse helden een patroon bieden voor het leven van Jezus. De voorbeelden zijn onder te verdelen in twee belangrijke categorieën: de lijdende dienaar en de regerende koning. De Rabbijnen noemen dit fenomeen Messias zoon van Jozef (lijdende dienaar) en Messias zoon van David (regerende koning). Wij begrijpen dat er niet twee Messiassen zijn, maar één met twee verschillende ministeries:  eerst de lijdende dienaar en dan de heersende koning. De twee beelden van de Messias in de Hebreeuwse geschriften (Tenach) zijn indicatief voor de twee komsten van Jezus: de eerste en de tweede.

Veel Joodse mensen zien Jezus niet als de Messias omdat zij een heersende koning verwachten zoals Salomo. Zij kunnen het patroon van de Messias niet zien in de dood en wederopstanding van Jona en in het geloof van de heidenen. Veel christenen echter zien Jezus niet regeren over de wereld in een hersteld Salomons koningschap. En toch, het beeld van Jezus die regeert in een uitgebreid Israëlisch koningschap is essentieel om de tweede komst van Jezus te begrijpen net zoals Zijn lijden, dood en opstanding essentieel zijn om Zijn eerste komst te begrijpen.


Spanning over bouwen in Jeruzalem

door SI

Onlangs heeft de Amerikaanse regering zijn minachting geuit aan de Israëlische regering omtrent het beleid van huizen bouwen in Oost Jeruzalem. Dit is gecommuniceerd door de drie top leiders: Obama, Biden and Clinton. Het informele karakter van deze boodschap geeft de indruk dat het vooraf uitgedacht en gecoördineerd is.

Deze week was ik aanwezig op een seminar met Nir Barkat, de burgermeester van Jeruzalem. Barkat legde het internationale conflict over Jeruzalem uit, waarvan de huidige diplomatieke ophef een voorbeeld is. Barkat legde uit dat de Amerikanen verkeerd geïnformeerd waren. De uitbreiding van de bouw behoort tot een plan dat al tien jaar oud is. Dit plan breidt Joodse en Arabische buurten op een gelijke manier uit om zo de proporties van ongeveer 1/3 Arabische inwoners en 2/3 Joodse inwoners te behouden.

De specifieke buurt dat in conflict is, is Ramat Shlomo – een ultra orthodoxe gemeenschap gevestigd in het noorden van de stad tussen drie grote Joodse buurten, Ramot, French Hill en Ramat Eshkol. Naast Ramat Shlomo is ook een grote Arabische stad genaamd Sho’afat, welke niet tot Israël behoorde voor 1967. Oost Jeruzalem, dat ook niet deel uit maakte van de Israëlische soevereiniteit tot 1967 is een andere en apart gedeelte van de stad. Toch steeds weer wordt Ramat Shlomo genoemd in het nieuws als Oost Jeruzalem. Alle lokale mensen die hier wonen, vinden dat Ramat Shlomo geen deel uitmaakt van Oost Jeruzalem. Er zijn andere buurten in Jeruzalem die groter zijn dan Ramat Shlomo en die ook dieper ingaan in voormalig niet-Israëlisch  grondbezit (bijvoorbeeld Neve Yaakov). De vraag roept op of de Amerikaanse boodschap een reactie was naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen of een bedoelde aanval op Israëlische-Amerikaanse relaties.


Terug naar de artikelen uit 2010